ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal
Org nr. 971 437 499

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr 1/2024

Tid: Mandag 15.januar 2024 kl 1700 – 1840.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
N/forman Stuert Tore Kjell Sparsaas
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Ole Chr Kjenes
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem Maskinsjef Svein Nilsen
1.Varamedlem Skipsfører Peter Anker

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig John Stiansen

Forfall: 2.Varamedlem Sikkerhetsleder Morten Bogenes

Saksliste:

Sak 1 : 1: Godkjenning referat / signering av møte 12.2023
Referater fra styremøte nr. 12/ 2023 ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Husleien fra MS Nidelv .
Er husleien for januar betalt.
Husleien er betalt, husleien er oppjustert ref gjeldende KPI.

Regnskap ved avslutning 2023 .

Regnskapet levert til Landbø. Regnskapskontoret har ikke tall for 2023 ennå.
Status samsvar utgifter/inntekter i forhold til budsjettet pr 31 desember.

Regnskap 2023 er i henhold til budsjett.

Resultat damefesten 15/12:

Presentasjon av regnskap for damefesten desember som bidro med et fint overskudd til drift av foreningen.

Budsjett 2024:
Styret må vurdere kontingenten for 2024.

Styret foreslår å øke kontingenten i 2024 til kr. 900,-

Bysse/forbruksmateriell. Klart til neste styremøte.
Huset/forbruksmateriell/ Sigmund. Gjøres klart til neste styremøte.
Teknisk/servicer: Påbeg fond slik at vi har penger på bok til ny varmepumpe om X år.

Strømforbruk – snitt 2024.
Settes til kr. 100.000,-

Annet: Innkjøp navneskilt. Ikke aktuelt.

Alle tall klare til neste styremøte.

Sak 2 holdes åpen.

Sak 3: Kontingent 2023 –

Kontingenten ble utsendt med forfall 30 april:
Status innbetaling pr 31 desember.
Mangler 7 ubetalte kontingenter. Alle vil bli strøket fra 1/1-24.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

Utmeldte medlemmer 1/1-24 er.

Jan Inge Hauge, Jan Kenneth Gulbrandsen, Finn Arnt Jacobsen, John Kingsford, Bernhard Johan K Sandvik, Stein Taraldsen og Ansgar Valsvik.

Nytt A medlemmer blir Øystein Paulsen.
Han vil bli tilskrevet om dette.

Nye B medlemmer. Ingen nye. Vi har 5 ledige plasser.

Sak 5 Arendals-uka 2023:

Har vi fått refusjon fra Lottene.
LVM vil ringe ang refusjon.

Ref gen sekr Knut Hamre i Norges Forsvarsforening så ønsker de å leie Huset tilsvarende i 2023.

Sak holdes åpen

Sak 6 : a) Tilbud fra medlem Kai Berthelsen ref lokalt brygget øl med ASF logo. Pris 5000 kr – ca 11 kasser tappet på o,33 ltr flasker.
Styret bifaller tilbud.
Logo til flaskene er klare..
Prøvesmaking på nyåret.

Sak 6 holdes åpen.

Sak 7: Søppelproblemer Tyholmen.

Saken har nr 20/14557.

Sak 7 holdes åpen som << cold case>>

Sak 8 : Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Ongere har avsluttet pgs sykdom.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok. OK.
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Ref annonser: Henviser til Vigerstøl/ansvar.

Status nå:Korrekturlesing i gang. Boka er i rute ref Vigerstøl pr november.
Vi må budsjettere 30-50000 kr i 2024.

Møte med forfattere – vurdere bok-omslag.
Styret ble enig om bok-omslag.

Sak holdes åpen.

Sak 9: Jobber i 2024:

Jobber som knyttes til 2024 budsjett inkl servicer.

Sak 10 : Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering på utsiden. ASF avventer svar fra kommunen .

Møte 16 mars i regi kommunen. LVM viser til brev av 1/3. Plan for byrommet Jaktekaia/Tyholmen er på gang, avklaring i september 2023.

Ny befaring 23 august 2023. Har sendt ny hendvendelse til utvalgsleder Milly Grundesen (SP) Milly er nå erstattet av Ingjerd Livolden.

TKS/LVM deltok på møte 1/11 hos kommunen.
En avklaring er langt unna, men kommunen har har i alle fall innskrevet våre ønsker i møtereferatet.

Se møtereferat fra kommunen datert 1 nov.

Sak 10 holdes åpen.

Sak 11: Thorhild Larsen ønsker å slutte fra 1 juli 2024, men hun kan muligens utføre koking Torskaftener ut 2024.
Styret må forholde seg til følgende:

1. Ansette ny kokk med ansvar for alt øvrig ifm festarrangementer.
2. Ansette kokk med kun ansvar for koking.
3. Ansette en person med ansvar for renhold- dekking – fredagskaffe/8glass + øvrig ihht som har vært utført av Thorhild.
Foreslag fra styret nå – status:
Kladde annonse for avisa til neste styremøte.
Ingen avklaring, saken holdes åpen.

Sak 11 holdes åpen.

Sak 12: Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun har kvittert for vårt forslag til navn.
11/10-23 Sølvi Christensen i kommune adm har overtatt ansvar for dette. Hun kommer med en <<høring>> senere.

Sak holdes åpen som <>

Sak 13: Verdisikringsplan – revisjon 2024.

Dagfinn Sevik I gang med en revidert plan for Verdisikring som presenters for ØABV når klar. Sevik har utarbeidet flere forslag, og styret gikk inn for et av disses om vil bli presentert for ØABV på kommende møte.

Sak 14: Turer 2024:

Planlegger tur til Stockholm juni 2024 i regi Aasbø Travel.
Påmelding i januar med ref TKS.
Ca 44 påmeldt så langt.
Sak 14 holdes åpen.

Sak 15: 2. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024.
Jubileumsfest planlegges til 26/4-24

a. Formann skaffer en festtaler. På plass. Alf M Tandberg.
Andre talere: Velkommentale ved bordet av LVM.
inkl presentasjon gjester.
Korte taler 2-3 min fra gjestende formenn.
Takk for maten ved JEPE.
b. Invitasjon gjester – hvem? Se epost av 10/9. Max 8 gjester.
Formenn Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Risør Sjømannsforening + festtaler og 1 par stk til.
Foreta invitasjoner i februar.
c. ASF må budsjettere for sin jubileumsfest. TKS har satt opp en foreløpig kalkyle som gir et underskudd. TKS informerte om hva som er planlagt. Sum kr 30000 kr for å dekke inn underskudd ifm jubileumsfest. Budsjetteres i 2024.
d. Meny. TKS har laget en foreløpig meny.
e. Underholdning før taffel ?? eller mingling? Styret går for mingling.
f. Trenger vi en programkomite? Styret er komiteen.’
g. Utarbeide oppsett til Toastmaster. LVM/TKS/PA.
h. Antall det dekkes til som inkluderer gjester ca 100 personer.
i. Vi planlegger med å dekke til 100 personer.
Sak holdes åpen.

Sak 16: GF 2024:

Regnskap 2023 klargjøres for GF.

Klargjøre budsjett 2024:

Definere jobber knyttet til budsjett 2024:

Klargjøre Årsberetning:

Forslag fra valgkomite:

Forslag ny styresammensetning HVCH som legges til sakslisten GF:

Annonse i Agderposten for GF 14/2-24.

Ordstyrer under GF. Kommer senere.

Øvrige gjøremål med ref GF:

Sak 17: Oppbevare protokoller fra GF i hard kopi og digitalt må sikres. Likeledes må protokoll som utsendes være signert. Sekretær Kjell A følger opp på vegne av styret. Alle protokoller er nå funnet.

Sak 18: På tampen: Intet

Neste styremøte 5/2-24 kl. 1700 .

Møtet ble hevet kl. 1840.

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær