ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 37 02 16 49 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

PROTOKOLL

167 ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

i

Foreningens lokaler

Fredag 26 februar 2016 kl 1800

Dagsorden

Kl 1800 ble den 167 generalforsamling satt i Foreningens lokaler under

ledelse av Foreningens formann, skipsfører Lars Vidar Moen.

Det var 74 personer til stede, 64 A medlemmer hvorav 2 æresmedlemmer ,7B medlemmer og 3 gjester.

Formannen ønsket velkommen.

6 medlemmer var gått bort i løpet av 2015.

Navnene ble lest opp, og de avdøde ble minnet med 1 minutt stillhet.

Dagsorden og saksliste vil bli vedlagt protokollen.

Saksliste

 1. Valg av møteleder.

Skipsfører Halvor Ellingsen enstemmig valgt som møteleder,

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

 1. Valg av 2 til å underskrive protokoll.

Til å underskrive protokollen ble valgt, skipsfører Odd B. Tengelsen og

maskinsjef Harald Thorstensen.

 1. Styrets årsberetning 2015

Styrets årsberetning ble lest opp av formannen.

Det var ingen merknader til beretningen som ble enstemmig godkjent.

 1. Regnskap 2015

Kasserer / økonomiansvarlig Ole Z. Dehli la frem resultat og balanseregnskap for

Foreningen og huset og for Gaver og fond.

Votering over regnskap.

Regnskapene ble godkjent uten merknader.

 1. Medlemskontingent for 2016.

Styret foreslo overfor generalforsamlingen at kontingenten økes til

Kr. 800.-

Det var innkommet på epost et forslag fra styrmann Trond Larssen om at kontingenten burde holdes som den er.

Det ble votert over forslagene.

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

 1. Forslag til budsjett 2016

Styrets forslag til budsjett for Foreningen og huset, og Gaver og fond ble uten

kommentarer enstemmig godkjent etter votering

 1. Til orientering.

Forretningsfører for Havblikk, Viola Stephansen og C. H. Sørensen & hustrus

stiftelse. Ole Z. Dehli la frem styrets årsberetning, revisorrapport og resultat – og

balanseregnskap med noter, sammen med budsjett.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 1. Valg.

3 styremedlemmer, formann og 3 varamann/farende. og valgkomiteen ble valgt med akklamasjon i henhold til valgkomiteens innstilling.

Styret blir da som følger:

Formann         skipsfører        Lars Vidar Moen        valgt    2016 Gjenvalg ( For 1 år)

Medlem          skipsfører        Kjell Andersen            valgt    2016 Gjenvalg

Medlem          skipsfører        Kåre Knutsen             valgt    2016 Gjenvalg

Medlem          skipsfører        Erik Omholt                valgt    2016 Farende ny

Medlem          skipsfører        Sigmund Frøkedal      valgt    2015

Medlem          skipselektr      Leif Pedersen             valgt    2015

 1. varamann skipselektr      Ole Chr. Kjenes                      valgt    2016 Gjenvalg
 2. varamann telegrafist       Ola Morken                            valgt    2016 Gjenvalg
 1. varam. farende mask.sjef        Svein Nilsen                valgt    2016 Gjenvalg
 2. varam. farende stuert              Tore Kjell Sparsaas     valgt    2016 Gjenvalg
 3. varam. farende maskinist        Paul-Andre Kvam       valgt    2016    Ny

Valgkomite for 1 år.

Skipsfører       Halvor Ellingsen

Skipsfører       Odd Bendik Tengelsen

Skipsfører       Ivar G. Thorsen

Æresmedlem.

Styret utnevnte skipsfører Arild Norby til nytt æresmedlem.

Styremedlem Einar Abusland som var valgt for 2 år i 2015, ønsket å fratre i år. Han ble beæret med blomsterbukett for god innsats.

Avslutning av generalforsamlingen.

Kl 1925 ble generalforsamlingen erklært for avsluttet.

__________________                                              ____________________

Odd B. Tengelsen                                                     Harald Thorstensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagerne ble deretter invitert til sexa. Før man satte seg til bords, ble det servert en cocktail.

Klokken 1945 gikk man til bords i Foreningens spisesal, som for anledningen var nydelig dekket og blant annet pyntet med foreningens flagg og fane.

Formann Lars Vidar Moen ønsket velkommen, før han overlot ordet til kveldens toastmaster, skipsfører Leif Sell.

Det ble utbragt en skål for hans majestet Kong Harald den 5. Kongesangen ble deretter sunget.

Kveldens meny bestod av:

Rekecoctail

Hjortesteik servert med aspargesbønner, gulrøtter, stekte champignon, fløtesaus og           poteter.

Hjemmlaget karamellpudding med saus og krem.

Til maten ble det servert hvitvin (forrett), rødvin og alkoholfritt drikke.

Og som sedvanlig ble det holdt taler for:

Flagget                                   v/ Skipsfører Arild Norby

Æresmedlemmene      v/ Maskinsjef Erik Tønnesen

Foreningen                 v/ Wallentin Wallentinsen

Æresmedlem Kristen Taraldsen takket på vegne av æresmedlemmene.

Skipsfører Lars Vidar Moen takket for tilliten som ble vist ham ved gjenvalg som formann.

Journalist J. P. Christensen takket for maten.

Kveldens pianist var Osmund Fiskaa, som underholdt på en utmerket måte.

Taffelet ble hevet klokken 2230, og man trakk seg inn i salongen til kaffe-avec og hyggelig samvær.

Generalforsamlingen ble avviklet i god gammel tradisjon.

Kjell Andersen

Sekretær

Click here to add your own text