Styrets beretning 2018.

 

 

Arendals Sjømandsforening hadde ved siste års utgang 369 betalende medlemmer pluss 3 æresmedlemmer. Av den totale medlemsmassen er det 319 A medlemmer og 50 B medlemmer.

5 medlemmer har gått bort i løpet av året. 27 nye medlemmer er blitt opptatt, 23 A og 4 B medlemmer. 9 medlemmer er utmeldt av forskjellige årsaker. Noen har i etterkant sagt at de ikke lenger har tid og anledning til å være medlem, andre har sagt at deres helsetilstand gjør at de ikke lenger kan delta i Foreningens aktiviteter. Noen er blitt strøket av styret pga manglende innbetalt kontingent.

Det har i løpet av året vært avholdt 12 styremøter og 1 medlemsmøte.

 

Medlemsmøtet ble avholdt 17.oktober med 38 A medlemmer og 3 B medlemmer til stede. Medlemsmøtet var stort sett informasjon til medlemmene, og det ble hverken votert eller fattet vedtak. Formannen informerte på medlemsmøtet vedr sammensetningen av styret i Stiftelsen samt endringer i vedtektene til Stiftelsen. Som kjent består nå styret i Stiftelsen med to mann fra ASF og en mann fra C.H. Sørensen med personlige varamenn. De endringer som ble gjort i vedtektene til Stiftelsen har vist seg å være meget tilfredsstillende for ASF. De nye HVCH-vedtektene er ihht Stiftelsesloven av 2005.

Formannen informerte også vedr den store Katastrofeøvelsen i byen i september.

 

Formannen informerte også vedr vedlikeholdet i Huset i 2018 samt planer for vedlikehold i 2019.

Det ble fra styret stilt spørsmål om hvilke arrangementer ASF bør delta på ifm 8 mai feiringen i Arendal. I 2018 deltok vi på to arrangementer i Arendal by samt 3 arrangementer på Hisøy. Medlemmene konkluderte med at arrangementet på Houens plass ved Trefoldighetskirken samt arrangementet ved Sandvigen Fort bør prioriteres.

Videre informerte formannen om Tilsynet fra ØABV, og påfølgende rapport. Det ble kun et funn og en kommentar.

Husets varmepumpe har vært en god investering, men pga en teknisk feil i den kaldeste tiden i fjor gikk dette utover effektiviteten til pumpen. Siden også strømprisen i hele 2018 har vært høyere enn normalt så kan man ikke måle effekten i kroner sammenliknet med tidligere oljeforbruk, men i forbruk Kwh. I 2018 ble det brukt 38756 kvh tilsvarende kr. 45702 som da er betydelig mer enn i 2017.

 

Noe som skapte litt diskusjon var om ASF bør lage en ny bok ifm sitt 175-års jubileum i 2024. Styret ønsker å se på mulighetene, og det er dannet en Bokkomite. Det er Jan T Knudsen som leder, og medlemmer er Ola Morken, Aksel Ongre og Hans N Terjesen. Som redaktør stiller Nils Petter Vigerstøl. Knudsen vil «føre pennen», og Vigerstøl har tatt jobben som faglig konsulent. Begge disse to gjør jobben uten honorar. Bokkomiteen har avholdt møter, og vi kommer tilbake til dette. ASF planlegger å avsette midler årlig til prosjektet.

 

Styret har også i 2018 gitt medlemmene muligheten til å betale for taffel via nettbank, og styret ser etter hvert på muligheten til å ta i bruk andre nye, teknologiske betalingsmåter. Det skjer så mye på den banktekniske fronten at vi holder an inntil videre.

Som vanlig har det blitt avholdt 6 torskeaftener samt 3 fester med damer i 2018. Under Torskaften i november markerte vi at det var 50 år siden ASF flyttet in i dette Huset, og det vanket ekstra forpleining av både vått og tørt. Fest med Damer den 14 desember ble dog den store jubileumsfesten hvor også vårt nylig avdøde æresmedlem, Kristen Taraldsen, leste en prolog. Det vanket også denne gang ekstra forpleining samt taler.

 

Foredragene på torskeaftenene har vært svært interessante, og av god kvalitet. I 2018 har Foreningens medlemmer stått for enkelte av foredragene. I 2018 holdt Berit Richard foredrag for andre gang. Denne gangen om hjemkomsten til våre krigsseilere. Interessen for å delta på Torskaften har vært stigende, og det er vanligvis «kamp» om de inntil 90 plassene som er tilgjengelig. På fest med damer har det vært forskjellig underholdning. Under Jubileumsfesten 14/12 fikk vi mimring fra Granerevyens glansdager med «Alfen og Meidell» i Osmund Fiskaa og Karl Meidell Johannsens skikkelser. Dette skapte stor jubel.

Foreningen har som vanlig hatt åpent på tirsdager og fredager, og avviklet ”8 glass” på lørdagene. I juli og halve august holdt vi som vanlig stengt både på tirsdagene og fredagene.

I juni arrangerte Foreningen en tur til Århus-Silkeborg og Ålborg. Vi hadde nesten full buss fra Arendal. Det ble besøk på marinemuseet i Ålborg og det ble en tur med dampbåt i Silkeborg med «bestigning» av Himmelbjerget samt tur til en vingård for smaking og måltid.  Sommeren 2019 planlegges en tur til Sverige. Vi hadde også en «guttetur» til KNM Narvik som ligger som museumsskip i Horten. Det er vårt medlem T.K Sparsaas som er primus motor for disse turene.

ASF medlemmene Ongre – Seines – Morken og Taraldsen jobbet også i 2018 med registrering av våre krigsseilere. Dette kjempearbeidet er nå snart ferdig, og vel 41 000 krigsseilere er registrert.

La meg også nevne at vårt avdøde æresmedlem Kristen Taraldsen lanserte sin bok «Frihetens seilas – bind 2» i våre lokaler 19 desember. Dette var kun 9 dager før han døde.

 

 

Drift og vedlikehold av huset.

 

 

I løpet av året er det blitt utført forskjellig vedlikeholdsarbeid på huset:

Lokalene til tidligere «1711» har i hele 2018 vært utleiet til Havnebussen AS (Ferjeselskapet til John Johnsen), og inntekten har gitt Huset et pent tilskudd til driften.

 

Vi har i 2018 brukt midler ihht til budsjett for vedlikehold. Siste år har vi skiftet 16 nye vinduer. Nødvendige reparasjoner på utvendig kledning er også gjort. Dette arbeidet er utført av Agder Entreprenør. Likeledes er golvene i 2dre og 3dje etg lakket. Nye dørstokker ved hovedinngangene har vi også fått.

Nedgang fra «3dje Dekk» til utgang er vasket og malt.

Våre to fin-snekkere Gunnar Nilsen og Eilert Larsen har bygget en ny bar på hjul til oss.

Garderoben i 1ste etg er oppmalt.

Leif Håvard og Ole Chr har lagt ned mye arbeid med å forbedre elektriske installasjoner. Alt gjort ihht forskrifter og via Elektroentreprenøren.

I slutten på året ble taket inspisert av Agder Entreprenør. Ingen strakstiltak kreves. Kun noen mindre utskiftinger av bordganger ved gesims vil bli gjort i 2019. Inspeksjonen er dokumentert ved bilder og tekst fra Agder Entreprenør.

Styret har også i 2018 utarbeidet et vedlikeholds- register i hvor hor mest mulig arbeid på Husert fra 1988 er registrert. Viktig for framtiden.

 

 

Østre Agder Brannvesen (ØABV) gjennomførte i juni 2018 et Tilsyn i Huset.

Det funn som ble avdekket gjelder søppelboden mellom ASF og Trafikkskolen. ASF har besvart rapporten, og fått beskjed om at Tilsynsrapporten er lukket. Imidlertid håper ASF at kommunen/ØABV vil gi råd hvordan de ønsker at søppel skal oppbevares på utsiden av Huset. Søppelgården er et problem for ASF pga at der er flere brukere, og ofte så er det mye søppel som ligger slengt, også brennbart materiale. Videre hadde Tilsynet en kommentar til utførelse av «Sikkert arbeid» i Huset. Styret har i etterkant utarbeidet instrukser for varmt og kaldt arbeid samt forbedret sin internkontroll samt bruk av verneutstyr.

I september ble det avholdt katastrofeøvelse i byen. Foreningens hus ble brukt som base for spillerstaben som ble ledet av politiet i Agder. Flere av våre medlemmer deltok i øvelsen på ulik måte. Politiet-ØABV- Ambulansetjenesten og Sivilforsvaret var meget fornøyd med Foreningens innsats og våre lokaler.

 

 

Dugnadsgjengen har også siste året hatt litt å stelle med. Vi håper etter hvert at foreningens medlemmer nå i størst mulig grad kan kose seg med Huset og alle dets fine rom. Dugnadsgjengen er også blitt eldre, og det er bare å se i øynene at vi nå må sette bort mer og mer vedlikeholdsarbeid til eksterne firma. Yngre medlemmer har ikke lenger tid og interesse til å jobbe dugnad slik som i tidligere tider.

 

Jeg vil takke festkomiteen for det gode bidraget til driften ifm avvikling av Husets fester og andre arrangementer. Også takk til vår barkeepere for en veldrevet bar som kaster godt av seg. Videre på vi berømme Einar Abusland for hans kreativitet ifm, innkjøp og organisering av utloddingen i 2018. Utloddingen gav fint bidrag til ASF.

 

 

Internkontroll / Økonomi / Regnskap

 

Styret anser økonomikontrollen tilfredsstillende, da alle transaksjoner ut fra og inn til Foreningen skjer gjennom bank. Styret har fokus på kostnadskontroll og budsjettdisiplin.

 

Bokføring og avlønning basert på attesterte bilag og avstemte kontoutskrifter, utføres av regnskapsfirma Magne Landbø AS. Foreningen er skattefri og ikke offentlig regnskapspliktig.  Regnskapene ansees derfor som revidert og funnet i orden, når de foreligger fra regnskapskontoret avstemt mot banken.

 

Resultatregnskapet for Foreningen og Huset viser at alle inntektsposter er på, eller over budsjett. Størst økning var det på arrangementer for medlemmene og eksterne kunder.

 

Lønnskostnadene økte noe som følge av større aktivitet på selskapsfronten. Økte kostnader til strøm og varer til selskapene, trakk driftskostnadene opp. Andre driftskostnader ble imidlertid reduser, slik at sum driftskostnader kom ut praktisk talt på budsjett.

 

Bunnlinja i regnskapet viser et solid overskudd i forhold til budsjett, men er betinget av betydelige overføringer fra Gaver og Fond og HVCH-stiftelsen.

 

Avdelingsregnskapene(spesifikasjon/del av resultatregnskapet)viser i sum gode overskudd  fordelt på arrangementer for medlemmer, eksterne kunder og Velferden/8 glass.

 

Regnskapet for Gaver og Fond viser et underskudd, men langt mindre enn budsjettert.

Det har først og fremst sammenheng med at det ble overført mindre enn budsjettert til Foreningen og Huset. Renteinntektene ble lavere enn budsjettert.

 

Det blir redegjort nærmere for regnskapene i egen sak.

 

 

Fredsmarkeringen 8. mai.

Første arrangement denne dagen var ved His kapell hvor Minnebautaen over falne Hisøyfolk under 2dre verdenskrigs. ASF deltok med 5 medlemmer og sitt flagg under arrangementet.  På vegne av ASF holdt formannen en kort appell.

Den 8.mai ble minnesmerket på Hoens bekranset av AFF og med god deltakelse fra ASF. Like etterpå tok vi turen ut til His hvor minnesmerket over de falne fra flystyrten i februar 1945 ble re-avduket siden minnesmerket der nylig var blitt reparert. Deretter gikk turen ut til Sandvigen Fort hvor formannen holdt appell. Vi returnerte deretter til Arendal hvor flere av Foreningens medlemmer deltok i et arrangement på det gamle rådhuset. Kommunen hadde satt opp buss slik at forflytningen gikk raskt mellom de ulike arrangementer.

 

  1. mai.

Etter barnetoget var foreningens lokaler åpne og det var svært godt besøk av medlemmer og gjester. Det ble bakt kaker, servert kaffe og kaker med god hjelp fra medlemmenes ektefeller.

I Folketoget deltok det 77 medlemmer som er like mange som året før. Styret hadde utover våren anmodet medlemmene ved en rekke anledninger om å gå i folketoget under Foreningens fane. Som vanlig var lokalene åpne etterpå.

 

Arendalsuka

 

For 3dje gang deltok ASF-medlemmer på stand under Arendals-uka. Vi deltok sammen med AFF – NVIO – Reserveoffiserene avd Nedenes. ASF deltok for å markere den store viktigheten ved at norske skip har en bemanning som kan kontrolleres av for eksempel NATO under en konflikt. Dette må vi få forklart våre myndigheter ifm ny forsvarsstruktur. Våre lokaler ble også utleiet til en stor middag som NFF arrangerte for sine medlemmer, politikere og andre. Likeledes ble lokalene under Arendals- uka utleiet til arrangementer som flere lokale/eksterne foreninger/firma hadde booket. ASF skal også delta under Arendals-uka i 2019. Da vil ASF profilere seg ytterligere, og «3dje Dekk» er allerede utleiet til flere aktører under Arendals-uka 2019.. Under Arendals-uka 2018 «Statsraad Lehmkuhl» og «Hestmanden» fortøyd utenfor Huset. Slikt skaper gode fotomotiver her på Tyholmen, og interesse også for vårt Hus.

 

Sangkoret

Sangkoret «På Gyngende Grunn» gynger videre. Det er fortsatt litt tilsig av nye medlemmer som deltar på de månedlige øvelsene med Osmund Fiskaa som dirigent. De underholdt sist på Fest med Damer i mai til stor applaus.

 

Gaver

I løpet av 2018 har foreningen mottatt en rekke små og større gaver fra medlemmer og andre som ønsker at Foreningen skal oppbevare de ulike gjenstander for framtiden.

Vi registrerer i stor grad gaver, og for at vi til enhver tid skal kunne se hvem som har gitt hva. En del av gavene er også merket med skilter slik at de lett kan identifiseres. Vi har også fått pengegaver i form av tilskudd til driften fra Arendal kommune og Rederiforbundet.

 

Via” grasrotdelen” i Norsk Tipping deltar 47 spillere fra ASF. Dette har brakt inn ca 24309 kr til Foreningen, som er en betydelig oppgang fra 2017..

Til slutt vil jeg på vegne av styret få takke økonomi / regnskap, festkomité, huskomité, velferden og medlemmer av øvrige komiteer, de ansatte og ellers alle medlemmer for godt samarbeid i året som er gått.

 

Hjertelig takk alle sammen!

 

 

 

Lars Vidar Moen

22.02.19