Formål

Arendals Sjømandsforening, stiftet 13.april 1849, er en partipolitisk nøytral forening med formål å knytte medlemmer av sjømannsstanden nærmere sammen. Foreningen skal bidra til oppslutning om og ivaretakelse av skipsfartens og sjømannsstandens interesser og være en arena for maritimt og sosialt fellesskap. Foreningen skal støtte opp om bevaring og formidling av sjøens historie, kultur og tradisjon.