ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

 

PROTOKOLL

 

169 ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

 

i

 

Foreningens lokaler

 

Fredag 23 februar 2018 kl 1800

 

 

Dagsorden

 

Kl 1800 ble den 169 generalforsamling satt i Foreningens lokaler under

ledelse av Foreningens formann, skipsfører Lars Vidar Moen.

Det var 87 personer til stede, 73 A medlemmer hvorav 3 æresmedlemmer ,12B medlemmer og 2 gjester.

Formannen ønsket velkommen og leste opp branninstruksen.

5 medlemmer var gått bort i løpet av 2017.

Navnene ble lest opp, og de avdøde ble minnet med 1 minutt stillhet.

11 nye medlemmer er blitt opptatt, 7 A og 4 B medlemmer.

26 medlemmer er utmeldt av forskjellige årsaker.

 

Dagsorden og saksliste vil bli vedlagt protokollen.

 

Saksliste

 

 1. Valg av møteleder.

Skipsfører Halvor Ellingsen enstemmig valgt som møteleder,

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

 

Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

 

 1. Valg av 2 til å underskrive protokoll.

Til å underskrive protokollen ble valgt, skipsfører Odd B. Tengelsen og

skipsfører Per Seines.

 

 

 

 1. Styrets årsberetning 2017

Styrets årsberetning ble lest opp av formannen.

Det var ingen merknader til beretningen som ble enstemmig godkjent.

 

 1. Regnskap 2017

Kasserer/controller  Ole Z. Dehli la frem resultat og balanseregnskap for

Foreningen og Huset og for Gaver og fond.

Votering over regnskap.

Regnskapene ble godkjent uten merknader.

 

 1. Styrets forslag til endring av vedtektene §6.4.

 

Nytt strekpunkt 11:

«Valg av leder og styremedlem/styremedlemmer med personlige varamenn til     styret for Havblik, Viola Stephansen og C. H. Sørensen & hustrus stiftelse.»

 

Begrunnelse:

Vedtektene i ASF må bringes i samsvar med vedtektene i HVCH hvor det bl.a.    heter:

 

2 STYRET

2.1. Stiftelsens styre består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer.

2.2. Styrets leder og ett medlem oppnevnes av den årlige generalforsamling i ASF          etter innstilling fra styret i ASF.

2.3. Ett medlem oppnevnes av etterkommerne til oppretterne av C.H.Sørensen &            hustrus stiftelse (1917). Dersom det ikke lar seg gjennomføre, oppnevnes også           dette medlemmet av ASF, jfr. Punkt 2.2.

 

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

 

 

 1. Valg av medlemmer til styret i Havblik, Viola Stephansen og C.H. Sørensen & hustrus stiftelse.

 

Styrets innstilling på leder og ett medlem med personlige varamenn til styret for Havblik, Viola Stephansen og C.H. Sørensen & hustrus stiftelse:

 

Halvor Ellingsen, leder

Tore Voss Taraldsen, medlem

Odd Bendik Tengelsen, varamann for Ellingsen

Gunnar Dybesland, varamann for Taraldsen

 

Styrets innstilling enstemmig godkjent.

 

 

Til orientering kan det opplyses at C.H. Sørensen AS v/Herlof Sørensen i e-post datert 20.01.2018 har meddelt at de ihht. Vedtektenes punkt 2.3. har valgt    følgende:

 

Haagen Poppe, styremedlem

William Poppe, varamann

 

 

 1. Medlemskontingent for 2018.

 

Styret foreslår uendret kontingent på Kr. 800.-

Det ble votert over forslagene.

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

 

 

 1. Forslag til budsjett 2018

Styrets forslag til budsjett for Foreningen og Huset, og Gaver og fond ble uten

kommentarer enstemmig godkjent etter votering

 

 1. Til orientering.

Forretningsfører for Havblik, Viola Stephansen og C. H. Sørensen & hustrus

stiftelse. Ole Z. Dehli la frem styrets årsberetning, revisorrapport og resultat – og

balanseregnskap med noter.

Forsamlingen tok orienteringen til etterretning.

 

 1. Valg.

3 styremedlemmer, formann og 3 varamann/farende. og valgkomiteen ble valgt med akklamasjon i henhold til valgkomiteens innstilling.

 

Styret blir da som følger:

Formann         skipsfører       Lars Vidar Moen        valgt    2017

Medlem          skipsfører       Kjell Andersen                        valgt    2018 Gjenvalg

Medlem          elektriker         Ole Chr. Kjenes          valgt    2018  Ny

Medlem          maskinsjef      Svein Nilsen               valgt    2018 Farende

Medlem          skipsfører       Sigmund Frøkedal      valgt    2017

Medlem          skipselektr      Leif H. Pedersen         valgt    2017

 

1.varamann     skipsfører       Peter Anker                 valgt    2018 Gjenvalg

2.varamann     stuert               Tore Kjell Sparsaas    valgt    2018 Ny

Skipsfører       Lars Vidar Moen        valgt    2018 Som formann

 

 1. varamann/farende maskinist        Paul Andre Kvam          valgt 2018 Gjenvalg
 2. varamann/farende maskinsjef      Alf Kristian Dybesland valgt  2018 Ny
 3. varamann/farende skipsfører       Hermann Hoel               valgt  2018 Ny

 

 

 

Valgkomite for 1 år.

 

Skipsfører       Halvor Ellingsen                     Gjenvalg

Skipsfører       Odd Bendik Tengelsen           Gjenvalg

Skipsfører       Ivar G. Thorsen                      Gjenvalg

 

 

Skipsførerne Kåre Knutsen og Erik Omholt, ønsket ikke gjenvalg.

 

 

 

 

Kl 1900 ble generalforsamlingen erklært for avsluttet.

 

 

 

 

__________________                                               ____________________

Odd B. Tengelsen                                                       Per O. Seines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagerne ble deretter invitert til sexa. Før man satte seg til bords, ble det servert en cocktail.

 

Klokken 1945 gikk man til bords i Foreningens spisesal, som for anledningen var nydelig dekket og blant annet pyntet med foreningens flagg og fane.

Formann Lars Vidar Moen ønsket velkommen, før han overlot ordet til kveldens toastmaster, skipsfører Leif Sell.

Det ble utbragt en skål for hans majestet Kong Harald den 5. Kongesangen ble deretter sunget.

 

Kveldens meny bestod av:

 

Ertesuppe

Salt kjøtt og flesk servert med saus og kokte poteter.

Til dessert ble det servert kake og kaffe/avec.

Til maten ble det servert øl og akevitt.

 

Og som sedvanlig ble det holdt taler for:

 

Flagget                                   v/ Skipsfører Odd Bendik Tengelsen

Æresmedlemmene      v/ Siviløkonom Ivar Hauler Halvorsen

Foreningen                 v/ Maskinsjef Øyvind Wettergren

 

Æresmedlem Skipsfører Søren Jahn Christensen takket på vegne av æresmedlemmene.

 

Skipsfører Lars Vidar Moen takket for tilliten som ble vist ham ved gjenvalg som formann.

 

Journalist J. P. Christensen takket for maten.

 

Kveldens pianist var Osmund Fiskaa, som underholdt på en utmerket måte.

 

Taffelet ble hevet klokken 2230, og man trakk seg inn i salongen for hyggelig samvær.

 

Generalforsamlingen ble avviklet i god gammel tradisjon.

 

 

 

Kjell Andersen

Sekretær