ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Nedre Tyholmsvei 9 B, 4836 Arendal

 

 

PROTOKOLL

 

172 ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

 

Avholdt i Foreningens lokaler

 

Torsdag 26 august 2021 kl 1800

 

Dagsorden

 

Kl 1800 ble den 172. ordinære generalforsamling satt i Foreningens lokaler under

ledelse av Foreningens formann, skipsfører Lars Vidar Moen.

Det var 67 personer til stede, 58 A medlemmer hvorav 2 æresmedlem,8 B medlemmer og 1 gjest.

Formannen ønsket velkommen og leste opp branninstruksen.

9 medlemmer var gått bort i løpet av 2020.

Navnene ble lest opp, og de avdøde ble minnet med 1 minutt stillhet.

11 nye medlemmer er blitt opptatt i 2020, 8 A og 3 B medlemmer.

8 medlemmer er utmeldt av forskjellige årsaker.

 

Saksliste

 

 1. Valg av møteleder.

Skipsfører Halvor Ellingsen ble enstemmig valgt som møteleder,

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

 

 1. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll.

Til å underskrive protokollen ble valgt, skipsfører Odd B. Tengelsen og

maskinsjef Jan van Santen.

 

 1. Styrets årsberetning 2020

Styrets årsberetning ble lest opp av formannen.

Det var ingen merknader til beretningen som ble enstemmig godkjent.

 

 1. Regnskap 2020

Avtroppende kasserer/controller  Ole Z. Dehli la frem resultat og balanseregnskap          for Foreningen og Huset og for Gaver og fond.

 

Regnskapene ble enstemmig godkjent uten merknader.

 

 1. Innkomne forslag til saker.

 

6.1. Formann Lars Vidar Moen foreslo at det avgis en uttalelse/resolusjon til        komite’ for samfunnsutvikling i Arendal kommune ved leder Vanja Grut vedrørende navn på plassen for nybygget til Statsforvalteren i Agder.

Styrets forslag til navn er: «Skipsreder Arnt J. Mørlands plass».

            Som dokumentasjon vil ASF bruke følgende inskripsjon som står på        bronserelieffet av Arnt J. Mørland i aulaen til sjømannsskolen:

            «Skipsreder Arnt J. Mørland. Fra Arendals Sjømandsforening i takknemlig          erindring for hans innsats ved oppførelsen av Arendal Sjømannsskole»

            Flere eldre medlemmer uttaler at hadde det ikke vært for gavmildheten til Arnt J.            Mørland, så hadde det ikke blitt en ferdig sjømannsskole den gangen.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag.

 

 

 

6.2. Forslag fra Odd B. Tengelsen.

 

Tengelsen ønsker at styret ser på muligheter for å få montert en trappeheis mellom         første og andre etasje.

GF ber styret undersøke tekniske løsninger, og kostnader knyttet til et slikt prosjekt.

 

 

 1. Valg av styre til stiftelsen HVCH.

Styrets innstilling overfor generalforsamlingen på gjenvalg av følgende medlem og personlig varamedlem for perioden 2021-2023.

 

Medlem Tore Voss Taraldsen

Varamedlem Ola Morken

 

Styrets innstilling enstemmig godkjent.

 

 1. Medlemskontingent for 2021.

           

Styret foreslår å opprettholde kontingenten pålydende kr. 800,- .

 

Det ble votert, og styrets forslag ble godkjent.

 

 1. Forslag til budsjett 2020

Styrets forslag til budsjett for Foreningen og Huset, og Gaver og fond ble fremlagt         av påtroppende kasserer/controller John Stiansen.

 

Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Til orientering.

Forretningsfører for Havblik, Viola Stephansen og C. H. Sørensen & hustrus

stiftelse. Ole Z. Dehli la frem styrets årsberetning, revisorrapport og resultat – og

balanseregnskap med noter.

Forsamlingen tok orienteringen til etterretning.

 

 1. Valg.

2 styremedlemmer, formann og 5 varamann/farende ble valgt ved akklamasjon i henhold til valgkomiteens innstilling.

 

Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år ved akklamasjon.

 

Medlem          skipsfører       Lars Vidar Moen         valgt    2021 Gjenvalg

Medlem          Skipsfører       Sigmund Frøkedal      valgt    2021 Gjenvalg

Medlem          Skipselektr     Leif H. Pedersen         valgt    2021 Gjenvalg

 

 

Følgende varamann/farende ble valgt for 1 år ved akklamasjon.

 

1.varamann                 Skipsfører      Peter Anker                 valgt   2021 Gjenvalg

2.varamann                 Stuert            Tore Kjell Sparsaas      valgt   2021 Gjenvalg.           1.Varamann/farende   Skipsfører       Hermann Hoel                valgt   2021 Gjenvalg

2.Varamann/farende   Maskinist       Paul Andre Kvam        valgt   2021 Gjenvalg

3.varamann/farende   Navigatør       Knut Odd Dahlen        valgt   2021 (Ny)

 

 

Skipsfører Lars V Moen ble deretter valgt som formann for 1 år ved akklamasjon.

 

Styret blir da som følger:

 

Formann         skipsfører       Lars Vidar Moen         valgt    2021 Gjenvalg

Medlem          skipsfører       Kjell Andersen                        valgt    2020

Medlem          elektriker        Ole Chr. Kjenes          valgt    2020

Medlem          maskinsjef      Svein Nilsen               valgt    2020 Farende

Medlem          skipsfører       Sigmund Frøkedal      valgt    2021 Gjenvalg

Medlem          skipselektr      Leif H. Pedersen         valgt    2021 Gjenvalg

 

1.varamann     skipsfører                  Peter Anker                 valgt    2021 Gjenvalg

2.varamann     stuert                          Tore Kjell Sparsaas     valgt    2021 Gjenvalg

 

 1. varamann/farendeSkipsfører      Hermann Hoel             valgt    2021 Gjenvalg
 2. varamann/farendeMaskinist       Paul Andre Kvam        valgt   2021 Gjenvalg
 3. varamann/farendeNavigatør       Knut Odd Dahlen          2021    (Ny)

 

 

Valgkomite for 1 år.

I samråd med styret, innstilte valgkomiteen på følgende:

 

Skipsfører       Ivar G. Thorsen                      Gjenvalg

Skipsfører       Odd Helgesen                         (Ny)

Skipsfører       Per O. Seines                          (Ny)

 

Innstillingen ble godkjent og valgkomiteen valgt ved akklamasjon

 

Æresmedlem.

Styret utnevnte styrmann Ole Z. Dehli til nytt æresmedlem.

 

Formann Lars Vidar Moen takket for tilliten som ble vist ham ved gjenvalg som formann.

 

 

Kl. 1925 ble generalforsamlingen erklært for avsluttet.

 

 

 

 

 

__________________                                               ____________________

Odd B. Tengelsen                                                      Jan van Santen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagerne ble deretter invitert til sexa. Før man satte seg til bords, ble det servert en cocktail.

 

Klokken 1950 gikk man til bords i Foreningens spisesal, som for anledningen var nydelig dekket, og blant annet pyntet med Foreningens flagg og fane.

Formann Lars Vidar Moen ønsket velkommen, før han overlot ordet til kveldens toastmaster, skipsfører Peter Anker.

Det ble utbragt en skål for Hans majestet Kong Harald den 5. Kongesangen ble spilt.

 

 

Kveldens meny bestod av:

 

Ertesuppe

Salt kjøtt og flesk servert med saus og kokte poteter.

Til dessert ble det servert jordbær med vaniljesaus og kaffe/avec.

Til maten ble det servert øl og akevitt.

 

Og som sedvanlig ble det holdt taler for:

 

Flagget                                   v/ Maskinsjef Svein Nilsen

Foreningen                 v/ Skipsfører Sigmund Frøkedal

Æresmedlemmene      v/ Skipsfører Per O. Seines

 

Æresmedlem Styrmann Ole Z. dehli takket på vegne av æresmedlemmene.

 

Journalist J. P. Christensen takket for maten.

 

Kveldens pianist var Osmund Fiskaa, som underholdt på en utmerket måte.

 

Det er en tradisjon at det synges etter kongens skål og de forskjellige talene, men ikke i år. På grunn av korona restriksjoner ble melodiene kun spilt av pianisten.

 

Til tross for lite sang ble Sexa avviklet i god gammel tradisjon

 

Taffelet ble hevet klokken 2245, og man trakk seg inn i salongen for hyggelig samvær.

 

 

 

 

 

 

Kjell Andersen

Sekretær