ARENDALS SJØMANDSFORENING

 

PROTOKOLL

 

 1. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

i

Foreningens lokaler, fredag  22. februar 2019.

 

 

Kl 1800 ble den 170. generalforsamling satt i Foreningens lokaler under

ledelse av formann, skipsfører Lars Vidar Moen. Formannen ønsket

velkommen og leste opp branninstruksen.

 

5 medlemmer var gått bort i løpet av 2018.

 

Navnene ble lest opp og de avdøde ble minnet med 1 minutts stillhet.

 

Det var 73 stemmeberettigede til stede. I tillegg møtte 13-B medlemmer.

 

27 nye medlemmer er i 2018 blitt opptatt, 23 A og 4 B medlemmer.

9 medlemmer er utmeldt av forskjellige årsaker.

 

Saksliste

 

 1. Valg av møteleder.

Skipsfører Halvor Ellingsen valgt som møteleder.

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

 

 1. Valg av 2 til å underskrive protokollen.

            Til å underskrive protokollen ble valgt, skipsfører Odd B. Tengelsen og

maskinsjef Harald Thorstensen.

 

 1. Styrets årsberetning 2018

Styrets årsberetning ble lest opp av formannen.

 

Det var ingen merknader til beretningen som ble enstemmig godkjent.

 

 1. Regnskap 2018

Kasserer  Ole Z. Dehli la frem resultat og balanseregnskap samt    avdelingsrapporter for Foreningen og Huset og for Gaver og fond.

 

Regnskapene ble enstemmig godkjent uten merknader.

 

 

 1. Styrets forslag til endring av vedtektene §6.4.12.

Nytt strekpunkt 12:

«Valg av leder og styremedlem(er) med personlige varamenn for 2 år i vekselvise           valg, til styret i stiftelsen HVCH.

 

Begrunnelse:

Vedtektene i ASF må bringes i samsvar med vedtektene i HVCH, hvor det i punkt          2.4. om styret heter :

 

«Funksjonstiden for styremedlemmer og varamedlemmer er 2 år i vekselvise                  valg. Gjenvalg kan finne sted.»

           

Det ble stilt spørsmål om vekselvise valg. Det innebærer kontinuitet, ved             at ikke begge  ASF sine styremedlemmer byttes ut samtidig.

 

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

 

 

 1. Valg av medlem og varamedlem til styret i stiftelsen HVCH.     

Som følge av vedtektsendringen og at Gunnar Dybesland har bedt om avløsning

som varamedlem, innstiller styret overfor generalforsamlingen på følgende

for perioden 2019 fram til 2021:

 

Styremedlem                      Tore Voss Taraldsen

Personlig varamedlem        Ola Morken

 

Styrets innstilling  godkjent og kandidatene ble enstemmig valgt.

 

 

 1. Medlemskontingent for 2019.

Styret foreslår uendret kontingent på Kr. 800.-

 

Det ble stilt et forslag om å øke kontingenten til kr. 850,- og at økningen

pålydende kr. 50,- gis som tilskudd for å finansiere «Hestmanden» ,samt utfordre

andre sjømannsforeninger til å gjøre samme.

Det ble votert over forslaget.

Styrets forslag ble imidlertid godkjent. Kontingenten ble uendret kr.800,-

 

 1. Forslag til budsjett 2019

Styrets forslag til budsjett for Foreningen og Huset, og Gaver og fond ble fremlagt         av kassereren.

 

Jan Tore Knudsen orienterte om bokkomiteens arbeid og kostnadsrammer for      prosjektet. Det blir avsatt midler i år og i budsjettene frem til jubileumsåret 2024.

 

Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Til orientering / Regnskap og budsjett for HVCH-stiftelsen.

Forretningsfører for Havblik, Viola Stephansen og C. H. Sørensen & hustrus

stiftelse, Ole Z. Dehli la frem styrets årsberetning, resultat – og

balanseregnskap med noter, revisorrapport for 2018 og budsjett 2019.

 

Forsamlingen tok orienteringen til etterretning.

 

 1. Valg

2 styremedlemmer, formann og 5 varamann/farende. og valgkomiteen ble valgt   med akklamasjon i henhold til valgkomiteens innstilling.

 

Styret blir da som følger:

Formann         skipsfører       Lars Vidar Moen.                    gjenvalg valgt 2019

Medlem          skipsfører       Kjell Andersen                                               valgt    2018

Medlem          elektriker        Ole Chr. Kjenes                                  valgt    2018

Medlem          maskinsjef      Svein Nilsen/farende                          valgt    2018

Medlem          skipsfører       Sigmund Frøkedal                  gjenvalg valgt2019

Medlem          skipselektr      Leif H. Pedersen                     gjenvalg valgt2019

 

1.varamann     skipsfører       Peter Anker                             gjenvalg valgt2019

2.varamann     stuert               Tore Kjell Sparsaas                 gjenvalg valgt2019

 1. varamann/farendemaskinist  Paul Andre Kvam           gjenvalg valg 2019
 2. varamann/farendemaskinsjef Alf Kristian Dybesland    gjenvalg valgt 2019
 3. varamann/farendeskipsfører       Hermann Hoel            gjenvalg valgt 2019

 

Formann         skipsfører Lars Vidar Moen                           gjenvalg valgt 2019

 

Valgkomite for 1 år.

Skipsfører       Halvor Ellingsen                    Gjenvalg

Skipsfører       Odd Bendik Tengelsen           Gjenvalg

Skipsfører       Ivar G. Thorsen                      Gjenvalg

 

 

 

Maskinsjef  Harald Thorstensen ble utnevnt til nytt æresmedlem.

Formannen oppsummerte og gjennomgikk det Harald hadde utført gjennom

mange år for Foreningen. Medalje og diplom ble høytidelig overrakt.

 

Formannen overrakte gaver til Aksel Ongre, Tore Voss Taraldsen og Per O.Seines

for deres arbeid med registrering av krigsseilere.

Ola Morken var ikke til stede.

 

 

Kl 19:16 ble generalforsamlingen erklært for avsluttet.

 

 

 

__________________                                               ____________________

Odd B. Tengelsen                                                      Harald Thorstensen

 

Deltakerne ble deretter invitert til sexa.Før man satte seg til bords, ble det servert en drink.

 

Klokken 1945 gikk man til bords i Foreningens spisesal, som for anledningen var nydelig dekket og blant annet pyntet med Foreningens flagg og fane.

Formann Lars Vidar Moen ønsket velkommen, før han overlot ordet til kveldens toastmaster, skipsfører Leif Sell.

Det ble utbrakt en skål for Hans Majestet Kong Harald den 5. Kongesangen ble deretter sunget.

 

Kveldens meny bestod av:

Ertesuppe

Salt kjøtt og flesk servert med saus og kokte poteter.

Til dessert ble det servert hjemmelaget karamellpudding med saus og kaffe/avec.

Til maten ble det servert øl og akevitt.

 

Og som sedvanlig ble det holdt taler for:

Flagget                                   v/ Skipsfører Per O. Seines

Æresmedlemmene      v/ Skipsfører Sigmund Frøkedal

Foreningen                 v/ Skipsfører Peter Anker

 

Æresmedlem Skipsfører Søren Jahn Christensen takket på vegne av æresmedlemmene.

 

Skipsfører Lars Vidar Moen takket for tilliten som ble vist ham ved gjenvalg som formann.

 

Journalist J. P. Christensen takket for maten.

 

Kveldens pianist var Osmund Fiskaa, som underholdt på en utmerket måte.

 

Taffelet ble hevet klokken 2230, og man trakk seg inn i salongen for hyggelig samvær.

 

Sexaen ble avviklet i god gammel tradisjon.

 

 

 

Peter Anker

1.varamann/Sekretær