ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Nedre Tyholmsvei 9 B, 4836 Arendal

PROTOKOLL

173 ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Avholdt i Foreningens lokaler

Fredag 25 mars 2022 kl 1800

            Dagsorden                

            Kl 1800 ble den 173. ordinære generalforsamling satt i Foreningens lokaler under

            ledelse av Foreningens formann, skipsfører Lars Vidar Moen.

Det var 82 personer til stede, 68 A medlemmer hvorav 1 æresmedlem,13 B medlemmer og 1 gjest.

            Formannen ønsket velkommen og leste opp branninstruksen.

            3 medlemmer var gått bort i siden siste GF.

            Navnene ble lest opp, og de avdøde ble minnet med 1 minutt stillhet.

            18 nye medlemmer er blitt opptatt i 2021, 14 A og 4 B medlemmer.

            13 medlemmer er utmeldt av forskjellige årsaker.

            Saksliste

 1. Valg av møteleder.

            Skipsfører Halvor Ellingsen ble enstemmig valgt som møteleder,

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

            Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

 1. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll.

            Til å underskrive protokollen ble valgt, skipsfører Odd B. Tengelsen og

            maskinsjef Jan van Santen.

 1. Styrets årsberetning 2021

            Styrets årsberetning ble lest opp av formannen.

            Det var ingen merknader til beretningen som ble enstemmig godkjent.

 1. Regnskap 2021

            Kasserer/controller  John Stiansen la frem resultat og balanseregnskap for           Foreningen og Huset og for Gaver og fond.

            Regnskapene ble enstemmig godkjent uten merknader.

 1. Innkomne forslag til saker.

 

6.1 Fra medlemmer er det innkommet forslag om å anskaffe helautomatisk hjertestarter i Huset.

Peter Anker orienterte om muligheter til at ASF kan få en gratis hjertestarter. Han undersøker nærmere før vi selv går til innkjøp.

            6.2. Forslag fra Odd B. Tengelsen fra GF i 2021:

            Tengelsen ønsker at styret ser på muligheter for å få montert en trappeheis mellom         første og andre etasje.

GF ber styret undersøke videre tekniske løsninger, og kostnader knyttet til et slikt prosjekt.

 

 1. Valg av styre til stiftelsen HVCH.

            Styrets innstilling overfor generalforsamlingen på gjenvalg av følgende medlem og personlig varamedlem for perioden 2022-2024.

            Leder Halvor Ellingsen – leder (gjenvalg)

            Personlig varamedlem for HE –  Morten Bogenes. (NY)

            Styrets innstilling enstemmig godkjent.

 1. Medlemskontingent for 2022.

           

            Styret foreslår å opprettholde kontingenten pålydende kr. 800,- .

            Det ble votert, og styrets forslag ble godkjent.

 1. Forslag til budsjett 2022

            Styrets forslag til budsjett for Foreningen og Huset, og Gaver og fond ble fremlagt         av påtroppende kasserer/controller John Stiansen.

            Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

 1. Til orientering.

            Forretningsfører for Havblik, Viola Stephansen og C. H. Sørensen & hustrus

            stiftelse. Ole Z. Dehli la frem styrets årsberetning, revisorrapport og resultat – og

            balanseregnskap med noter.

            Forsamlingen tok orienteringen til etterretning.

 1. Valg.

3 styremedlemmer, formann og 5 varamann/farende ble valgt ved akklamasjon i henhold til valgkomiteens innstilling.

            Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år ved akklamasjon.

            Medlem          Skipsfører       Kjell Andersen                        valgt    2022 Gjenvalg

            Medlem          Skipselekt       Ole Chr. Kjenes          valgt    2022 Gjenvalg

            Medlem          Maskinsjef      Svein Nilsen                valgt    2022 Gjenvalg

            Følgende varamann/farende ble valgt for 1 år ved akklamasjon.

            1.varamann                 Skipsfører      Peter Anker                 valgt   2022 Gjenvalg

            2.varamann                 Stuert            Tore Kjell Sparsaas      valgt   2022 Gjenvalg.           1.Varamann/farende   Skipsfører       Hermann Hoel                valgt   2022 Gjenvalg

            2.Varamann/farende   Maskinist       Paul Andre Kvam        valgt   2022 Gjenvalg

            3.varamann/farende   Navigatør       Knut Odd Dahlen        valgt   2022 Gjenvalg

            Skipsfører Lars V Moen ble deretter valgt som formann for 1 år ved akklamasjon.

            Styret blir da som følger:

            Formann         skipsfører       Lars Vidar Moen         valgt    2022 Gjenvalg

            Medlem          skipsfører       Kjell Andersen                        valgt    2022 Gjenvalg

            Medlem          elektriker        Ole Chr. Kjenes          valgt    2022 Gjenvalg            Medlem          maskinsjef      Svein Nilsen               valgt            2022 Gjenvalg.Farende

            Medlem          skipsfører       Sigmund Frøkedal      valgt    2021

            Medlem          skipselektr      Leif H. Pedersen         valgt    2021

            1.varamann     skipsfører                  Peter Anker                 valgt    2022 Gjenvalg

            2.varamann     stuert                          Tore Kjell Sparsaas     valgt    2022 Gjenvalg

 1. varamann/farendeSkipsfører      Hermann Hoel             valgt    2022 Gjenvalg
 2. varamann/farendeMaskinist       Paul Andre Kvam        valgt   2022  Gjenvalg
 3. varamann/farendeNavigatør       Knut Odd Dahlen        valgt    2022 Gjenvalg

            Valgkomite for 1 år.

            I samråd med styret, innstilte valgkomiteen på følgende:

            Skipsfører         Ivar G. Thorsen                          Gjenvalg

            Skipsfører         Odd Helgesen                            Gjenvalg

            Skipsfører         Per O. Seines                             Gjenvalg

            Innstillingen ble godkjent og valgkomiteen valgt ved akklamasjon

            Formann Lars Vidar Moen takket for tilliten som ble vist ham ved gjenvalg som formann.

            Kl. 1925 ble generalforsamlingen erklært for avsluttet.

          _________________                                       ____________________

            Odd B. Tengelsen                                                      Jan van Santen

Deltagerne ble deretter invitert til sexa. Før man satte seg til bords, ble det servert en cocktail.

Klokken 1945 gikk man til bords i Foreningens spisesal, som for anledningen var nydelig dekket og blant annet pyntet med foreningens flagg og fane.

Formann Lars Vidar Moen ønsket velkommen, før han overlot ordet til kveldens toastmaster, skipsfører Peter Anker.

Det ble utbragt en skål for Hans majestet Kong Harald den 5. Kongesangen ble sunget.

Kveldens meny bestod av:

Ertesuppe

Salt kjøtt og flesk servert med saus og kokte poteter.

Til dessert ble det servert frukt med vaniljesaus og kaffe/avec.

Til maten ble det servert øl og akevitt.

Og som sedvanlig ble det holdt taler for:

Flagget                                   v/ Sikkerhetsleder Morten Bogenes

Foreningen                 v/ Skipsfører Ivar G.Thorsen

Æresmedlemmene      v/ Direktør Tore Voss Taraldsen

Æresmedlem Styrmann Ole Z. dehli takket på vegne av æresmedlemmene.

Journalist J. P. Christensen takket for maten.

Kveldens pianist var Osmund Fiskaa, som underholdt på en utmerket måte.

Det er en tradisjon at det synges etter kongens skål og de forskjellige talene.

Sexa ble avviklet i god gammel tradisjon

Taffelet ble hevet klokken 2245, og man trakk seg inn i salongen for hyggelig samvær.

Kjell Andersen

   Sekretær