ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Nedre Tyholmsvei 9 B, 4836 Arendal

 

PROTOKOLL

 1. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Avholdt i Foreningens lokaler

Fredag 03 mars 2023 kl 1800

 

Dagsorden

Kl 1800 ble den 174. ordinære generalforsamling satt i Foreningens lokaler under

ledelse av Foreningens formann, skipsfører Lars Vidar Moen.

Det var 84 personer til stede, 74 A medlemmer hvorav 2 æresmedlem,9 B medlemmer og 1 gjest. Av disse var det totalt 72 stemmeberettigede.

Formannen ønsket velkommen, og leste opp branninstruksen.

5 medlemmer var gått bort i siden siste GF.

Navnene ble lest opp, og de avdøde ble minnet med 1 minutt stillhet.

16 nye medlemmer er blitt opptatt i 2022, 14 A og 2 B medlemmer.

7 medlemmer er utmeldt av forskjellige årsaker. Noen er blitt strøket av styret pga          manglende innbetalt kontingent.

 

Saksliste

 

 1. Valg av møteleder.

Skipsfører Halvor Ellingsen ble enstemmig valgt som møteleder,

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

 

 1. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll.

Til å underskrive protokollen ble valgt, skipsfører Håkon Pedersen og

Direktør Tore Voss Taraldsen.

 

 1. Styrets årsberetning 2022

Styrets årsberetning ble lest opp av formannen.

Det var ingen merknader til beretningen som ble enstemmig godkjent.

 

 1. Regnskap 2022

Kasserer/controller  John Stiansen la frem resultat og balanseregnskap for           Foreningen og Huset og for Gaver og fond.

Regnskapene ble enstemmig godkjent uten merknader.

 

 1. Innkomne forslag til saker.

Det var ingen innkomne forslag til sakslisten.

 

 

 1. Valg av styre til stiftelsen HVCH.

Styrets innstilling overfor generalforsamlingen valg av følgende personlig varamedlem for Halvor Ellingsen i perioden 2023-2024.

Personlig varamedlem Jan Kr. Jacobsen. Ny.

Styret innstiller ovenfor generalforsamlingen valg av følgende styremedlem i perioden 2023 – 2025.

Tore Voss Taraldsen.

Som personlig varamedlem i perioden 2023 – 2025: Ola Morken.

Styrets innstilling enstemmig godkjent.

 

 1. Medlemskontingent for 2023.

Styret i ASF foreslår at kontingenten for 2023 økes til 850 kr. .

Det ble votert, og styrets forslag ble godkjent.

 

 1. Forslag til budsjett 2023

Styrets forslag til budsjett for Foreningen og Huset, ble fremlagt av          kasserer/controller John Stiansen.

Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Til orientering.

Forretningsfører for Havblik, Viola Stephansen og C. H. Sørensen & Hustrus

Stiftelse, Ole Z. Dehli la frem styrets årsberetning, revisorrapport og resultat – og

balanseregnskap med noter.

Forsamlingen tok orienteringen til etterretning.

 

 1. Valg.

3 styremedlemmer, formann og 5 varamann/farende ble valgt ved akklamasjon i henhold til valgkomiteens innstilling.

Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år ved akklamasjon.

Medlem          Skipsfører       Lars Vidar Moen         valgt    2023 Gjenvalg

Medlem          Skipselekt       Leif H. Pedersen         valgt    2023 Gjenvalg

Medlem          Stuert               Tore Kjell Sparsaas     valgt    2023 Ny.

 

Følgende varamann/farende ble valgt for 1 år ved akklamasjon.

1.Varamann                Skipsfører            Peter Anker            valgt    2023 Gjenvalg

2.Varamann                Sikkerhetsleder Morten Bogenes.   valgt    2023 Ny.

1.Varamann/farende Skipsfører          Hermann Hoel       valgt   2023 Gjenvalg

2.Varamann/farende   Maskinist        Paul Andre Kvam   valgt   2023 Gjenvalg

3.Varamann/farende   Navigatør        Knut Odd Dahlen    valgt   2023 Gjenvalg

Skipsfører Lars V Moen ble deretter valgt som formann for 1 år ved akklamasjon.

 

Styret blir da som følger:

Formann         Skipsfører       Lars Vidar Moen         valgt    2023  Gjenvalg

Medlem          Skipsfører       Kjell Andersen             valgt    2022

Medlem          Skipselektr      Ole Chr. Kjenes           valgt    2022

Medlem          Maskinsjef      Svein Nilsen                valgt    2022  .Farende

Medlem          Stuert              Tore Kjell Sparsaas     valgt    2023   Ny

Medlem          Skipselektr      Leif H. Pedersen         valgt    2023  Gjenvalg

 

1.Varamann    Skipsfører                   Peter Anker                 valgt    2023 Gjenvalg

2.Varamann    Sikkerhetsleder           Morten Bogenes       valgt    2023 Ny

 

 1. Varamann/farende Skipsfører      Hermann Hoel             valgt    2023  Gjenvalg
 2. Varamann/farende Maskinist        Paul Andre Kvam        valgt    2023  Gjenvalg
 3. Varamann/farende Navigatør       Knut Odd Dahlen        valgt    2023  Gjenvalg

 

Valgkomite for 1 år.

I samråd med styret, innstilte valgkomiteen på følgende:

Skipsfører       Odd Helgesen                        Gjenvalg

Maskinsjef      Alf Kr. Dybesland                  Ny

Skipsfører       Ivar G. Thorsen                       Gjenvalg

Innstillingen ble godkjent og valgkomiteen valgt ved akklamasjon

Skipsfører Sigmund Frøkedal går ut av styret. Han ble av Formann Lars Vidar     Moen overrakt blomster og gave for lang fartstid i styret.

Formann Lars Vidar Moen takket for tilliten som ble vist ham ved gjenvalg som formann.

 

Kl. 1920 ble generalforsamlingen erklært for avsluttet.

 

 

_________________                                       ____________________

Håkon Pedersen                                                         Tore Voss Taraldsen

 

 

 

Deltagerne ble deretter invitert til sexa. Før man satte seg til bords, ble det servert en fordrink.

 

Klokken 1945 gikk man til bords i Foreningens spisesal, som for anledningen var nydelig dekket, og blant annet pyntet med Foreningens flagg og fane.

Formann Lars Vidar Moen ønsket velkommen, før han overlot ordet til kveldens toastmaster, skipsfører Peter Anker.

Det ble utbragt en skål for Hans Majestet Kong Harald den 5. Kongesangen ble sunget.

 

Kveldens meny bestod av:

Ertesuppe

Salt kjøtt og flesk servert med saus og kokte poteter.

Til dessert ble det servert frukt med krem og kaffe/avec.

Til maten ble det servert øl og akevitt.

 

Og som sedvanlig ble det holdt taler for:

Flagget                                   v/ Maskinsjef Paul Andre Kvam

Æresmedlemmene      v/ Maskinsjef Øyvind Wettergreen

Foreningen                 v/ Skipsreder Carl G. Hiltveit

 

Æresmedlem Skipsfører Søren Jahn Christensen takket på vegne av æresmedlemmene.

Journalist J. P. Christensen takket for maten.

Kveldens pianist var Osmund Fiskaa, som underholdt på en utmerket måte.

Det er en tradisjon at det synges etter kongens skål og de 3 talene.

Sexa ble avviklet i god gammel tradisjon

Taffelet ble hevet klokken 2245, og man trakk seg inn i salongen for hyggelig samvær.

 

 

Kjell Andersen

Sekretær