Medlemskap

2.1  Enhver som har eller har hatt en ledende stilling til sjøs, innen maritim oljevirksomhet, sjøforsvar, sjøforsikring, shipping, maritim skole eller annen beslektet virksomhet, kan opptas som A-medlemmer.

2.2  Personer som slutter seg til Foreningens formål og som ønsker å bidra aktivt til dens drift,  kan opptas som B-medlemmer. Disse medlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. B-medlemmer kan utgjøre inntil 20% av antall medlemmer, men må ikke overstige 50.

2.3  Skriftlig søknad anbefalt av 2A medlemmer, sendes styret på eget skjema vedlagt foto. Styret avgjør saken med minst 2/3 flertall.