ARENDALS SJØMANDSFORENING

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal

MØTEREFERAT

fra
Medlemsmøte nr. 01/2019

Tid : Onsdag 16 oktober 2019 kl. 1800 – 1925.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Møte ble satt med 46 medlemmer tilstede. 43 A medlemmer og 3B medlem.
Fra styret deltok:

Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen
1 Varamann Skipsfører Peter Anker

I tillegg møtte:
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli

Formann Lars Vidar Moen ønsket de fremmøtte velkommen og erklærte møtet for satt.
Han gav deretter ordet til skipsfører Halvor Ellingsen som av styret var utpekt som ordstyrer. Ellingsen spurte forsamlingen om noen hadde kommentarer til møteinnkallelsen som var annonsert i Agderposten, og via epost til medlemmene samt oppslag i ASF, men det var det ikke.

Saksliste:

Sak 1 : Kontingent 2020 – styret mener dagens kontingent kan opprettholdes. Innspill fra møtet?

Ingen kommentarer fra medlemmene.

Sak 2 : Frafall medlemmer siste år. Årsak.

Formann Lars Vidar Moen orienterte om hvorfor en del medlemmer har meldt seg ut siste år. De som melder seg ut har i all hovedsak den forklaring at de ikke lenger har tid til å være medlem. Noen sier at alder tynger, og melder seg derfor ut. Altså ingen kritiske bemerkninger til hvordan ASF drives.

Ingen kommentarer.

Sak 3 : Status regnskap/budsjett pr 31/7-19.

Ole Z Dehli orienterte om regnskapet pr 31/7-19.
Vi er i rute iht. budsjett.
<>

Ingen kommentar fra medlemmene.

Sak 4 : Evakueringsøvelse en fredag til våren:

Formann Lars Vidar Moen orienterte.

Ingen kommentarer fra medlemmene.

Sak 5: Brannberedskap i huset. Krav fra ØABV om å forbedre sikring av søppel som kan skape brann på Tyholmen.

Formann Lars Vidar Moen orienterte.

Ingen kommentarer.

Sak 6: Registrering av krigsseilere. Status.

Aksel Ongre orienterte. Registreringen går veldig bra og er snart ferdig. Pr dato er 59220 registrert. Ongre fikk for dette kraftig applaus.

Ingen øvrige kommentarer.

Sak 7: Vedlikehold fram mot 2020. Isolasjon og utvendig arbeid. Øvrig teknisk.

Leif H Pedersen orienterte om Husets tekniske installasjoner
Isolasjon av loft nesten ferdig. Øvrig planlagt arbeid i 2019 er i rute. Medlemmene ble informert om taklekkasje fra Finn G. Markussen, men at lekkasje er utbedret og i orden.
Ingen kommentarer.

Sak 8: Filmkvelder høsten 2019/ vinter 2020.

Leif H. Pedersen informerte at det ville bli filmkveld 6/11-19.

Ingen kommentarer.

Sak 9: Tur til Bornholm juni 2020 fra 4-8/6.

Formann Lars Vidar Moen orienterte om turen.

Sak 10: Foreningens deltakelse på 8 mai – arrangementer i 2020 – bør vi delta på
(Hauens plass – Bauta His kapell – arrangement Festningen på Hisøy) –
kommunalt arrangementer gamle rådhuset.

Formann Lars Vidar Moen orienterte.
Medlemmene mente vi burde prioritere Hauens plass og Festningen på Hisøy.

Sak 11: Ny jubileumsbok 2024:

Leder av bokkomite Jan T Knutsen orienterte om status så langt.

Ole Z Dehli orienterte om å sette av årlige midler til bokprosjektet.

Sak 12: Nye betalingssystemer til bruk i ASF. Hva ønsker vi.

Ole Z. Dehli orienterte om at ASF jobber med flere muligheter.

Sak 13: Eventuelt.

Legge ut info om møter på ASF hjemmeside.

Møtet ble hevet kl. 1925.

Lars Vidar Moen Kjell Andersen
Formann Sekretær