ARENDALS SJØMANDSFORENING

 

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr.971 437 499

 

 

MØTEREFERAT

 

fra

Medlemsmøte nr. 01/2020

 

 

Tid :                Onsdag 14 oktober 2020   kl. 1800 – 1920.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Møte ble satt med 41 medlemmer tilstede. 37 A medlemmer og 4 B medlem.

Fra styret deltok:

 

Formann                                 Skipsfører      Lars Vidar Moen

Nestformann                          Skipsfører      Sigmund Frøkedal

Sekretær                                 Skipsfører      Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr     Leif Pedersen

Styremedlem                          Skipselektr     Ole Chr. Kjenes

1 Varamedlem                        Skipsfører      Peter Anker

2 Varamedlem                        Stuert             Tore Kjell Sparsaas

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Formann Lars Vidar Moen ønsket de fremmøtte velkommen og erklærte møtet for satt.

Formann spurte forsamlingen om noen hadde kommentarer til møteinnkallelsen som var annonsert i Agderposten, og via epost til medlemmene samt oppslag i ASF. Det var ingen bemerkninger til møteinnkallelsen.

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Kontingent 2021 – styret mener dagens kontingent kan opprettholdes.                              Innspill fra møtet?

 

Ingen kommentarer fra medlemmene.

 

 

 

 

Sak  2  :           Frafall medlemmer / nye medlemmer i 2020.

 

Formann Lars Vidar Moen orienterte om hvorfor en del medlemmer har meldt seg ut siste år. De som melder seg ut har i all hovedsak den forklaring at de ikke lenger har tid til å være medlem. Noen sier at alder tynger, og melder seg derfor ut. Altså ingen kritiske bemerkninger til hvordan ASF drives.

 

Ingen kommentarer fra møtedeltakerne.

 

 

Sak  3 :            Status regnskap/budsjett pr 31/7-20.

 

Ole Z Dehli orienterte om regnskapet pr 31/7-20.

Vi er i rute iht. budsjett.

Iverksatte tiltak som følge av koronapandemien, har ført til store utslag både på inntekts – og kostnadssiden. Dette gjelder i første rekke bortfall av arrangementer.

<<Vi ligger under budsjett både på inntekter og kostnader>>

 

Ingen kommentar fra møtedeltakerne.

 

 

Sak  4 :            Stiftelsen HVCH.

 

Ole Z. Dehli orienterte om stiftelsens plassering av midler.

 

Ingen kommentarer fra møtedeltakerne

 

 

Sak  5:             Verdisikring i Huset.

Styret har definert hvilke gjenstander som prioriteres evakuert hvis brann.

 

Formann Lars Vidar Moen orienterte.

 

Ingen kommentarer fra møtedeltakerne.

 

 

Sak  6:             Beredskap hvis overvann på Tyholmen.

 

Formann Lars Vidar Moen orienterte om hvilke innkjøp som er gjort.

 

Ingen kommentarer fra møtedeltakerne.

 

 

 

Sak    7:          Vedlikehold fram mot 2021. Større investeringer i Huset inn/utvendig.

 

Sigmund Frøkedal, Leif H Pedersen og Ole Chr. Kjenes orienterte om                              planlagt vedlikehold/investeringer i 2021.

 

Ingen kommentarer fra møtedeltakerne.

 

 

 

Sak    8:           Tur til Bornholm juni 2021 eller en Norgestur.

 

Tore Kjell Sparsaas orienterte om mulig tur juni 2021.

 

Ingen kommentarer fra møtedeltakerne.

 

 

Sak   9:            Foreningens deltakelse på 8 mai – arrangementer i 2021.

 

Formann Lars Vidar Moen orienterte.

I 2021 blir det et/flere større frigjøringsarrangementer i kommunal regi.

 

Ingen kommentarer.

 

Sak   10:          Ny jubileumsbok 2024: Status nå.

 

Formann Lars Vidar Moen orienterte.

Det var ingen spørsmål fra møtedeltakerne.

 

 

Sak   11:          Parkeringsforhold på Tyholmen.

 

Formann Lars Vidar Moen orienterte.

 

 

 

Sak  12:           Nye elektronisk betalingssystemer fases inn i ASF.

 

Formann Lars Vidar Moen og Tore Kjell Sparsaas orienterte om at ASF                           har fått på plass elektronisk betalingssystem.

Det ble stilt og drøftet noen spørsmål knyttet til dette, men alle                                         møtedeltakerne synes det er et greit tiltak så langt.

 

Sak  13:           Arrangementer i ASF framover.

 

Formann Lars Vidar Moen orienterte.

Ingen torskaften i oktober, og kanskje heller ikke før på nyåret. Det vil bli                       vurdert av styret månedlig

Kaffe tirsdag/fredag og 8 glass på lørdag vil bli gjennomført.

 

Sak   14:.         Innspill/spørsmål fra Leif Kydland, se eget vedlegg med svar fra styret og                       kommentarer fra møtedeltakerne.

 

 

 

Møtet ble avsluttet med brannalarm som er tilknyttet ØABV, og                                       evakuering av medlemmene fra «3dje Dekk» til gatenivå.

Alle var ute på gaten etter 2,5 min, og alle var gjort rede for etter 5 min.

 

 

Sak 15 :           Eventuelt: Intet

 

Møtet ble hevet kl. 1920.

 

 

 

Lars Vidar Moen                                           Kjell Andersen

Formann                                                          Sekretær