ARENDALS SJØMANDSFORENING

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr.971 437 499

                                                        MØTEREFERAT

                                                                   fra

                                                   Medlemsmøte nr. 01/2022

Tid :                Onsdag 12 oktober 2022   kl. 1800 – 1945.

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

Møte ble satt med 42 medlemmer tilstede. 39 A medlemmer og 3 B medlem.

Fra styret deltok:

Formann                                 Skipsfører      Lars Vidar Moen

Nestformann                          Skipsfører      Sigmund Frøkedal

Sekretær                                 Skipsfører      Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr     Leif Pedersen

Styremedlem                          Skipselektr     Ole Chr. Kjenes

Styremedlem                          Maskinsjef     Svein Nilsen

 Varamedlem                          Skipsfører      Peter Anker

Varamedlem                           Stuert             Tore K Sparsaas

I tillegg møtte:

                        Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen

Formann Lars Vidar Moen ønsket de fremmøtte velkommen og erklærte møtet for satt.

Formann spurte forsamlingen om noen hadde kommentarer til møteinnkallelsen som var annonsert i Agderposten, og via epost til medlemmene samt oppslag i ASF. Det var ingen bemerkninger til møteinnkallelsen. Branninstruks opplest.

Saksliste:

Sak  1  :          Budsjett vs regnskap 2022..

                        Innvesteringer gjort av styret i ASF.

                        Innvesteringer Stiftelsen.

                        John Stiansen orienterte om regnskapet så langt i år.

                        Vi er i rute iht. budsjett.

                        Innvesteringer gjort av styret i ASF er kommet på minus siden.

                        Halvor Ellingsen orienterte om stiftelsens plassering av midler.

                        Spennende tider. Går i bølgedaler.

                        Innvestering i pluss.

                        Ingen kommentar fra møtedeltakerne.

Sak  2 :            Forslag om økning kontingent og taffelpriser p.g.a høye strømpriser: A.Øke kontingenten til kr 900 i 2023.

                        B.Øke tsffelpris Torskaften til kr 650 i 2023.

                        C.Øke kontingenten til kr 850 samt øke taffelpris Torskaften til kr 625.

                        D: Forslag fra medlem Leif Kydland som mente at dagens kontingent og pris på taffel burde kunne opprettholdes i 2023.

                        En del kommentarer fra møtedeltakerne, men majoriteten av de tilstedeværende var enige om å øke kontingenten til kr 900 og taffelpris til kr 650 i 2023.

Sak 3:              Tall Ship Race – status.

  1. Foredrag om Arendal/ASF – engelsk.
  2. Omvisning i huset – engelsk.
  3. Medseilere og frivillige.

                        Lars Vidar Moen og Hermann Hoel orienterte.

                        Ingen kommentarer fra møtedeltakerne.

Sak 4:              Arendalsuka 2022 – kommentarer.

                        Peter Anker orienterte om Arendals uka.2022.

                        Ingen kommentarer fra møtedeltakerne.

Sak 5:              Viser til GF 2022 – Trykkfeil i referat fra GF vedr investering stolheis.

                        Lars Vidar Moen orienterte og beklaget trykkfeil. Ole Chr Kjenes orienterte om kostnader. Saken om å montere stolheis ligger inntil videre «på is»

                        Ingen kommentarer fra møtedeltakere,

Sak 6:              Gjennomgang prosedyrer GF:

  1. Generelle prosedyrer GF.
  2. Valgprosedyrer GF.

                        Ole Z Dehli og Halvor Ellingsen orienterte om generelle prosedyrer i henhold til vedtektene ref gjennomføring av GF samt gjennomføring av selve styrevalget

                        Ingen kommentarer fra møtedeltakere.

Sak 7:              Begrense strømforbruk i huset i perioder.

                        Leif H Pedersen og Ole Chr Kjenes orienterte om besparelse under den kalde årstid

                        Ingen kommentarer fra møtedeltakere.

Sak  8:             Planlagt vedlikehold og mulige oppgraderinger ute/inne i                                                  2023.

                        Sigmund Frøkedal,Leif H Pedersen og Ole Chr Kjenes orienterte om

                        planlagt arbeide i 2023.

                        Ingen kommentarer fra møtedeltakere.

Sak 9:              Jubileumsbok – status nå.

                        Jan Tore Knutsen orienterte. Går sin gang.

                        Ingen kommentarer fra møtedeltakere.

Sak  10:           Innspill fra Kai Samuelsen, se vedlegg – ref antall deltakere på Torskaften                       og fest med damer, max 75 – 80 personer.

                        Saken ble debattert, og de fleste synes å være enige med Kai Samuelsen.                         Styret og festkomite tar dette til etterretning, men påpekte at enkelte                         Torskaftener må det kunne åpnes for inntil 84 deltakere. Dette tok også                            Samuelsen høyde for i sitt brev.

Sak  11:           Nye medlemmer og ansvar som påligger faddere. Besøk i ASF før                                    medlemskap kan søkes.

                        Lars Vidar Moen orienterte. Halvor Ellingsen mente at styret ikke kunne                          kreve et slikt besøk siden det ikke er nevnt i våre Vedtekter. Styret er                                uenig med H. Ellingsen i dette, og vil derfor gjøre nevnte endring fra 1                            oktober 2022. Flere av deltakerne gav styret medhold.

 

 

Sak  12:           Planarbeid på Tyholmen – brev fra kommunen – ASF brev og bilde.

                        Lars Vidar Moen orienterte.

                        Ingen kommentarer fra møtedeltakere.

Sak  13:           Betaling av taffel via nettbank i god tid før Torskaften.

                        Lars Vidar Moen orienterte. Styret/festkomite’ anmoder om at taffel er                             betalt innen mandag etter påmelding som en generell regel.

                        Et par styremedlemmer etterspurte Vipps-betaling. Styret vil undersøke                           mulighet for Vips.

Sak 14:            Tur til Karlstad. 14 -17 juni 2023.

                        Sparsaas orienterte om turen.

Under eventuelt: Ønske fra deltakere og styret at vår hjemmeside benyttes til mest mulig                           info.

 

              Møtet ble hevet kl. 1945.

                        Lars Vidar Moen                                           Kjell Andersen

                            Formann                                                          Sekretær