Styremøte 10 23

ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 10/2023

 

 

Tid:                 Mandag 09.oktober 2023   kl 1700 – 1845.

 

Sted:                Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                 Skipsfører                    Lars Vidar Moen

N/forman                               Stuert                           Tore Kjell Sparsaas

Sekretær                                 Skipsfører                    Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr                   Ole Chr Kjenes

Styremedlem                          Skipselektr                   Leif Pedersen

Styremedlem                          Maskinsjef                   Svein Nilsen

 1. Varamedlem             Skipsfører                    Peter Anker
 2. Varamedlem Sikkerhetsleder            Morten Bogenes

 

 

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig                                       John Stiansen

 

Forfall:

Saksliste:

 

Sak  1  :    1:   Godkjenning referat / signering av møte 09.2023

Referater fra styremøte nr. 09/ 2023 ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Husleien fra MS Nidelv .

Er husleien for oktober betalt.

Husleien er betalt.

 

Regnskap 2023 .

 

Status samsvar utgifter/inntekter i forhold til budsjettet pr 1 oktober.

 

Kasserer redegjorde for samsvar mellom budsjett og utgifter pr 1 oktober. Regnskap er i tråd med budsjett så langt i år.

 

Andre innkjøp:

JS/LV utsetter søknad om midler hos næringsdrivende/kommunen til                                sen høsten.

 

 

Ref budsjett byssa: Innkjøp nye bluser til servitørene nå i høst.

TKS bestiller bluser.

 

Vurdere bestille kaffeservice i høst.

John Stiansen undersøker og gir TKS beskjed om bestilling eller ikke.

 

Vurdere julegave til Thorhild.

Styret enig om kjøp av Sentrums gavekort for 2000 kr.

 

Se på vilkår Vekterkontrakt med Josephsen, og prisvilkår – se sep epost                           sendt styret 8/10.

 

Styret sier følgende:. Vi opprettholder kontrakten med Vekter Josephsen

 

Budsjett 2024:

Har vi noen større kjente ting på gang for 2024 budsjett utenom Jubileum                        og Jubileumsboka.

Styret tenker på dette til neste styremøte.

 

Bysse:

Teknisk:

Utendørs/innendørs: Sigmund.

 

 

Sak 2 holdes åpen.

 

 

Sak  3:             Kontingent 2023 –

 

Kontingenten ble utsendt med forfall 30 april:

Status innbetaling pr 9 oktober.

Fortsatt i underkant 10 stk som ikke har betalt. De som ikke har betalt                              innen utgang desember vil bli strøket.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

 

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

 

Gunnar Torfinn Fiane utmeldt.

 

Nytt A medlemmer blir Lech Chrzczonowicz.

Han vil bli tilskrevet om dette.

 

Har vi mottatt noen tilbakemelding fra Åse Bertheussen.

 

Vi har ikke mottatt tilbakemelding.

 

 

Sak   5             Arendals-uka 2023:

 

A uka ble en suksess for ASF.

 

Foreløpig regnskap – har vi fått inn alle fordringer.

Alt er OK.

 

Utgifter til leie av stand ikke mottatt fra kommunen ennå. LVM har                                  etterlyst den hos kommunen.

Avventer regning fra kommunen.

 

Sak holdes åpen

 

 

Sak   6 :           a) Tilbud fra medlem Kai Berthelsen ref lokalt brygget øl med ASF logo.                         Pris 5000 kr – ca 11 kasser tappet på o,33 ltr flasker.

Styret bifaller tilbud.

Morten Bogenes og Peter Anker følger opp. Undersøke tilbud på logo.

 

Sak 6 holdes åpen.

 

Sak  7:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Sak 7 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   8 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken (Jan Ole                                 Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                                                        kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Ref annonser: Henviser til Vigerstøl/ansvar.

 

 

Status nå:

Korrekturlesing i gang. Progresjonen til boka er i rute

Vi må budsjettere 30-50000 kr også i 2024.

 

Vigerstøl kommer med oppdatering onsdag 11/10.

Antall eksemplarer. Ca 600.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak  9:             Jobber i 2023:

 

Service i 2023.

Jobber som knyttes til 2023 budsjett inkl service.

Jobbene er/blir utført ihht plan og budsjett..

 

Sak 9 holdes åpen.

 

Sak 10 :           Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

 

LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering                          på utsiden. Brevet ble presentert på Medlemsmøte 12/10-22.

ASF avventer nå hva kommunen vil gjøre på Tyholmen.

 

Møte 16 mars i regi kommunen. LVM viser til brev av 1/3. Plan for                                  byrommet Jaktekaia/Tyholmen er på gang, avklaring i september 2023.

 

Ny befaring 23 august 2023. Har sendt ny hendvendelse til utvalgsleder                           Milly Grundesen (SP) Milly er nå erstattet av Ingjerd Livolden.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11:            Thorhild Larsen ønsker å slutte fra 1 juli 2024, men hun kan muligens                              utføre koking Torskaftener ut 2024.

Styret må forholde seg til følgende:

 

 1. Ansette ny kokk med ansvar for alt øvrig ifm festarrangementer.
 2. Ansette kokk med kun ansvar for koking.
 3. Ansette en person med ansvar for renhold- dekking – fredagskaffe/8glass + øvrig ihht som har vært utført av Thorhild.

 

Jobber fortsatt med saken. Sparsaas håndterer dette.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

 

 

Sak 12:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Har purret Vanja Grut . Så langt intet svar.

Sak holdes åpen som <<cold case>>

 

Sak 13:            Nytt æresmedlem under GF 2024: Øyvind Wettergreen er foreslått av                               styret under møtet 11/9. Formannen vil ta kontakt med Ø. Wettergreen.

 

Sak 14:            Turer 2023:

 

Lokale utflukter 2023.

Besøke Kristiansand Sjømandsforening en gang i oktober.

 

Sak 14 holdes åpen.

 

Sak 15:            2. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024.

Jubileumsfest planlegges til 26/4-24

 

 1. Formann skaffer en festtaler. På plass.

Andre talere: Velkommentale ved bordet av LVM.

inkl presentasjon gjester.

Korte taler 2-3 min fra gjestende formenn.

Takk for maten ved JEPE.

 1. Invitasjon gjester – hvem? Se epost av 10/9. Max 8 gjester.

Formenn Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Risør Sjømannsforening + festtaler og 1 par stk til.

 1. ASF må budsjettere for sin jubileumsfest. TKS har satt opp en foreløpig kalkyle som gir et underskudd. TKS informerte om hva som er planlagt.
 2. TKS har laget en foreløpig meny.
 3. Underholdning før taffel ?? eller mingling? Styret går for mingling.
 4. Trenger vi en programkomite? Styret er komiteen.’
 5. Utarbeide oppsett til Toastmaster. LVM/TKS/PA.
 6. Antall det dekkes til som inkluderer gjester ca 100 personer.

Sak holdes åpen.

 

 

 

Sak 16:            Planer med ref byens 300 år jubileum.

 

Sak 16 lukkes.

 

Sak 17:            Ref min samtale / epost med Celine Thommesen ref epost 3/2-23.

Intet hørt fra Celine Thommesen etter LVM sendte epost.

 

Sak holdes åpen som <<cold case>>.

 

Sak 18:            Oppbevare protokoller fra GF i hard kopi og digitalt må sikres. Likeledes                        må protokoll som utsendes være signert. Sekretær Kjell A følger opp på                                 vegne av styret. På gang. Alle protokoller er nå funnet.

 

Sak 19:            Web siden – ny rdaktør. John Stiansen overtar som web redaktør. Han                              godskrives kr 2000,- for denne jobben i 2023. Beskjed gitt til Jan Ole                               Dalene er to ganger, men han har ikke gitt noen tilbakemelding.

 

Status nå: JS oppdaterer web siden etter behov/ordre fra styret. Web siden                        fremstår som oppdatert nå. Vi må bytte noen bilder her og der.

 

Sak 20:            Ref Arendal historielag, se tekst.

 

( Vil foreslå at møtet holdes hos ASF, bytte til mars ??)

 

Takk for hyggelig telefonprat og melding.

Arendal historielag vil gjerne ha et foredrag om Arendal sjømannsforening                      i jubileumsåret deres neste år. Organisasjonens start, utvikling og                                       betydning og utvikling innen yrket, som lokalisering av                                                   mønstringskontorer.

 

Vi holder på med å sette opp program for høsten og neste vår, og håper                            onsdag 17. april kan passe for dere. Hvis det er vanskelig, kan vi prøve å                          bytte til en annen måned. Vi har møtene våre i det gamle rådhuset og                              starter kl 19.00

 

Vennlig hilsen

 

Ellen Ledaal Gjertsen

 

Arendal historielag.

 

Sak 21:            Bytte kontaktperson ASF/ØABV – Ut Kåre Knutsen – inn Ole Chr                                   Kjenes og LHP samt TKS.

Skjema oversendt ØABV ved Anita Odberg.

 

Likeledes må kontaktliste hos Josephsen Bilberging oppdateres.

 

Sak 21 holdes åpen.

 

Sak 22:            På tampen. Kåre Flokenes vil ut av dugnadsgjengen.

TKS mener vi bør kutt ut annonser i avisa og heller legge den ut på                                  hjemmesiden. Dette flagges på Medlemsmøtet 11/10-23

 

Neste styremøte 6/11-23 kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1845.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                               Sekretær

Terminliste 2023-24

Terminliste 2023

 
Mars 30 Torskaften
April 27 Torskeaften
Mai 08 Frigjøringsdag
Mai 12 Fest med damer
August   Ikke Damefest
September 28 Torskeaften
Oktober 26 Torskeaften
November 30 Torskeaften
Desember 15 Fest med damer
Januar 2024 25 Torskeaften
Februar

Mars

 

29

06

Torskeaften

Generalforsamling

Styremøte 7-23

ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 07/2023

 

 

Tid:                 Mandag 12.juni 2023   kl 1700 – 1845.

 

Sted:                Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                 Skipsfører                    Lars Vidar Moen

N/forman                               Stuert                           Tore Kjell Sparsaas

Sekretær                                 Skipsfører                    Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr                   Ole Chr Kjenes

Styremedlem                          Skipselektr                   Leif Pedersen

Styremedlem                          Maskinsjef                   Svein Nilsen

 1. Varamedlem             Skipsfører                    Peter Anker

 

 

I tillegg møtte:

 

Forfall:                        2. Varamedlem            Sikkerhetsleder           Morten Bogenes

Kasserer/økonomiansvarlig                                        John Stiansen

 

Saksliste:

 

Sak  1  :    1:   Godkjenning referat / signering av møte 06.2023

Referater fra styremøte nr. 06/ 2023 ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Husleien fra MS Nidelv .

Er husleien for juni betalt.

Husleien er betalt.

 

Regnskap 2023 .

 

Kommentarer pr dato.Se tekst fra John Stiansen.

 

16 juni tar vi ut 2.400.000 fra fastrentekontoen og setter inn på nytt sammen med kr 100.000 fra sparekontoen slik at vi fra 16 juni og 12 mnd fram har kr 2.500.000 på fastrente. Renten vil antagelig bli 4,15% men ikke fastsatt enda.

 

Det er godt samsvar med utgifter i forhold til budsjettet.

 

 

Inntekter/utgifter i tråd med budsjett.

 

Internregnskap Damefesten 12/5 Veldig greit regnskap fra Damefesten.

Internregnskap 17 mai arrangement. Veldig bra.

 

Budsjett for 2023 –

 

Styret har igangsatt bestillinger ihht budsjett for 2023.

 

Andre innkjøp:

JS/LV utsetter søknad om midler hos næringsdrivende/kommunen til                                høsten.

 

 

Innhente tilbud ny leverandør brannvern før høsten 2023.

(LV) (Nilsen Brannsikring)

 

Sak 2 holdes åpen.

 

 

Sak  3:             Kontingent 2023 –

 

Kontingenten utsendes med forfall 30 april:

Status innbetaling pr 12 juni: Ca 320 har betalt pr dato.

LVM og KA vil gjennomgå listen.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

 

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

 

Øystein Larsen.

 

Nye A medlemmer blir Kurt Andreassen, Douglas John Sven Persson og                          Roy Aslaksen.

 

Alle vil bli tilskrevet om dette.

 

 

 

Sak   5             Arendals-uka 2023:

 

Forsvarsforeningen har booket 2023 (hele huset)

Vi har stand nr  50

Deltakere på stand 2023:

 

Har innhentet to medlemmer som er i aktiv tjeneste for 2023.

Info stand er sendt til deltakere.

Update stand-file i 2023.(Peter Anker) OK alt på plass.

Div innkjøp knyttet til A UKA er innkjøpt.

 

Dokumenter som tar for seg utleie osv A-uka er klargjort til bruk.

Kick off møte 11/8 i ASF.

Sak holdes åpen

 

 

Sak   6 :           a) Tilbud fra medlem Kai Berthelsen ref lokalt brygget øl med ASF logo.                         Pris 5000 kr – ca 11 kasser tappet på o,33 ltr flasker.

Styret bifaller tilbud.

Peter Anker har kontakt med Profilsenteret vedr etiketter

Morten Bogenes og Peter Anker følger opp

 

Sak 6 holdes åpen.

 

Sak  7:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Sak 7 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   8 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                         kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Ref annonser: Henviser til Vigerstøl/ansvar.

 

Status nå:

Korrekturlesing i gang.

 

Sak holdes åpen.

 

 

 

Sak  9:             Jobber i 2023:

 

Service i 2023.

Jobber som knyttes til 2023 budsjett inkl service.

Går som det skal.

 

Status igangsetting/ferdigstilling jobbene:

 

Teknisk: Går sin gang. Forventer at rørlegger er ferdig 24/6.

Bysse:    Ovnen er ankommet ASF, montering senere.

 

Malerarbeid utvendig. Sigmund Frøkedal tar hånd om dette ihht avtale                             med Willy Sandnes.

Nordveggen er nedvasket – øvrig starter 16/6 ref plan.

Vinduer vaskes før TSR.

 

Sak 9 holdes åpen.

 

Sak 10 :           Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

 

LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering                          på utsiden. Brevet ble presentert på Medlemsmøte 12/10-22.

ASF avventer nå hva kommunen vil gjøre på Tyholmen.

 

Møte 16 mars i regi kommunen. LVM viser til brev av 1/3. Plan for                                  byrommet Jaktekaia/Tyholmen er på gang, avklaring i september 2023.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11:            Thorhild Larsen ønsker å slutte fra 1 juli 2024, men hun kan muligens                              utføre koking Torskaftener ut 2024.

Styret må forholde seg til følgende:

 

 1. Ansette ny kokk med ansvar for alt øvrig ifm festarrangementer.
 2. Ansette kokk med kun ansvar for koking.
 3. Ansette en person med ansvar for renhold- dekking – fredagskaffe/8glass + øvrig ihht som har vært utført av Thorhild.

 

Forslag fra styret: Avventer til neste styremøte.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

 

 

 

Sak 12:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Har purret Vanja Grut . Så langt intet svar.

Sak holdes åpen som <<cold case>>

 

Sak 13:            Tall Ship Race i 2023.

LVM/PA hadde møte med TSR/Sylvia Jacobsen den 1 april.

 

Herman Hoel som vil være engasjert i TSR.

LVM har skaffet omvisere for ASF og foredragsholder under TSR.

 

Mulig parade under TSR hvor ASF deltar, ref epost fra Jan Kløvstad 28/3.                       Dato er 4/8 kl. 1530.

Flagges i ASF i sommer + epostutsendelser.

 

John Stiansen og Hermann Hoel deltar ellers på møter med TSR, og                                 oppdaterer LVM.

 

Sak 13 holdes åpen.

 

Sak 14:            Turer 2023:

 

Lokale utflukter 2023.

Besøke Kristiansand Sjømandsforening/ Lillesand. September/oktober.

 

Sverige tur juni 2023. Dag Aasbø har laget en tur for oss.

Turen fastsatt til 14/6-17/6

 

Sak 14 holdes åpen.

 

Sak 15:            2. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024.

Jubileumsfest planlegges til 26/4-24

 

 1. Formann skaffer en festtaler. På plass.
 2. Invitasjon gjester – hvem? Max 8 gjester.

OSM, Gard, JP, Formenn Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Risør Sjømannsforening.

 1. ASF må budsjettere for sin jubileumsfest.
 2. Fastsettes senere.
 3. Underholdning før taffel ?? eller mingling? Styret går for mingling.
 4. Trenger vi en programkomite? Styret er komiteen.

Sak holdes åpen.

 

 

 

 

Sak 16:            Planer med ref byens 300 år jubileum.

 

Holder sak 16 åpen inntil videre.

 

 

Sak 17:            Ref min samtale / epost med Celine Thommesen ref epost 3/2-23.

Intet hørt fra Celine Thommesen etter LVM sendte epost.

 

Sak holdes åpen som <<cold case>>.

 

Sak 18:            Oppbevare protokoller fra GF i hard kopi og digitalt må sikres. Likeledes                        må protokoll som utsendes være signert. Sekretær Kjell A følger opp på                                 vegne av styret. På gang.

 

Sak 19:            Web siden –John Stiansen ser på om han kan overta jobben som web                                redaktør . Se ellers updates webside nå.

 

Sak 20:            Ref Arendal historielag, se tekst.

 

( Vil foreslå at møtet holdes hos ASF, bytte til mars ??)

 

Takk for hyggelig telefonprat og melding.

Arendal historielag vil gjerne ha et foredrag om Arendal sjømannsforening                      i jubileumsåret deres neste år. Organisasjonens start, utvikling og                                       betydning og utvikling innen yrket, som lokalisering av                                                   mønstringskontorer.

 

Vi holder på med å sette opp program for høsten og neste vår, og håper                            onsdag 17. april kan passe for dere. Hvis det er vanskelig, kan vi prøve å                          bytte til en annen måned. Vi har møtene våre i det gamle rådhuset og                              starter kl 19.00

 

Vennlig hilsen

 

Ellen Ledaal Gjertsen

 

Arendal historielag.

 

 

På tampen.      Ny Revisor. Snakk med Ole Z Dehli.

 

Neste styremøte 7/8-23 kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1845.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                               Sekretær

Sjømandsforeningen holder stengt inntil videre grunnet koronasmitte

Sjømandsforeningen holder stengt inntil videre grunnet koronasmitte