ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 01/2022

 

 

Tid:                 Mandag 10.januar 2022   kl 1700 – 1910.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

  1. Varamedlem           Skipsfører        Peter Anker
  2. varamedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen

 

 

Forfall:                       Styremedlem              Maskinsjef      Svein Nilsen

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 10.2021

 

Referater fra styremøte nr. 10 / 2021, ble godkjent og undertegnet.

 

Sak  2  :          Kommentar fra John Stiansen vedr regnskap så langt i 2021.

Regnskapene fra 2021 begynner å bli ferdige, og foreløpig synes det ikke å                      være store avvik.

 

Er husleien fra Havnebussen / MS Nidelv betalt til ASF? Nei, husleien for

januar kommer en av dagene.

 

Ref budsjett 2021.

JS informerte. Forbruk ihht budsjett så langt.

Enkelte poster er noe høye. Styret/kasserer må kontinuerlig holde oppsyn                         med kostnadene vs budsjettet. Enkelte budsjettposter er overskredet, men               det gjøres merknad med disse slik at overskridelsen greit kan forklares.

 

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer – update 31/12.

Så langt er investeringen svært god på papiret.                                                                    Går litt i bølgedaler men en betydelig urealisert gevinst så langt.

 

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status pr 31/12.

 

Gjennomgang av investeringer. Betydelig urealisert gevinst.

 

 

Budsjettarbeid for 2022 påbegynt.

 

Innendørs/utendørs – teknisk – bysse –annet.

 

Avsetting penger til Bokprosjekt 2024. Se pkt 9.

 

Hva bør vi kunne forvente som overførsel fra Stiftelsen?

 

Rokeringer hvis prosjektet med Fyrlykta koster betydelig mer enn                                    forventet. Vi har fått ca 39000 kr i sponsorpenger i 2021.

Mulig delbetaling ref fyrlykta. Peter Anker informerte om at fundamentet                        er ferdig.

Peter Anker følger opp prosjektet.

 

Styret drøftet om å øke kontingenten til 850 kr, men tar beslutning på                               styremøtet i februar.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2021.

 

3 Kontingentinnbetalinger mangler.

De som ikke har betalt pr 31/12 slettes fra medlemslisten.

 

Status nå innbetalte: 367.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

Utmeldte medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2021.

Inge Olaf Jensen, Arild Paulsen og Tage Isak Thorsen.

 

Nyt A medlemmer blir Espen Sørensen.

 

Han vil bli tilskrevet om dette.

 

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2021.

Planer for A uka 2022:

Formann Lars V. Moen orienterte for A uka 2022.

 

Forventer at huset er utleid mandag t.o.m. torsdag.

L.V. Moen vil innhente nyttig info for ungdom som vil i forsvaret via NFF.

Innhente info fra Norges Rederiforbund ref ungdom som vil til sjøs.

Har mottatt en del om rederier som ønsker læringer.

Peter Anker jobber med saken.

 

Sak holdes åpen

 

Sak   6 :           Arrangementer i 2022.

 

Egne festaftener: Fra februar.

Kafe og <<8 Glass>> Åpner når det er mulig.

Utsette Dugnadsfest til februar eller senere. Avventer.

 

A/S Kolbjørn GF planlagt til 9/2. Holdes åpen.

Reserveoffiserene planlagt 16/2. Holdes åpen.

 

Sak  7:            Se på muligheter for å montere trappeheis fra hallen til 2dre etg. Tekniske løsninger og kostnader/økonomisk støtte.

Ole Chr Kjenes og Leif Pedersen orienterte.

Kostnader ca 60-70000 kr.

 

 

Sak  8:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Ref Helene Thygesen – saken oversendt saksbehandler i Agder                                                    Renovasjon via kommunen.

 

Sak 8 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   9 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                                 kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

LVM orienterte ihht eposter fra Knutsen og Nils P Vigerstøl.

Styrer seg selv. Går veldig greit.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute som skal utføres i  ihht budsjett 2021.

 

Noe som gjenstår? Alt etter planen.

 

Jobber i 2022:

 

Male sørveggen

Øvrig som gjenstår innvendig/utvendig. Går sin gang.

El arbeid. Lys Gallionsfigur, Lampe på hjørnet av huset og lamper                                    styrerom.

Annet teknisk (el/rørarbeid/annet)

Service i 2022. Service på varmepumpe.

Bysserelaterte jobber (Rør/el/annet). Foreløpig er intet planlagt.

 

Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11 :           Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <<særskilt                          parkeringsplass>> for (1) bil av  8-9/6.20.

Styret orientert om dette av formann LVM

 

Vi ser hva kommunen vil gjøre framover.

 

Sak 11 holdes åpen som << cold case>>

 

 

Sak 12:            <<Operasjon fyrlykt>>.

 

Peter Anker er prosjektleder.

 

Styret sendte 30/1-20 en søknad til leder i Havnestyret.

Fyrlykta har kommet til Vikkilen ( AS Nymo )for sandblåsing

 

Havnestyret og Arendal E har sagt ja til vårt prosjekt pr 10/3, og saken ble                       sendt til kommunens saksbehandler 17/3.

 

Disp søknad sendt Plan- og bygg den 19/5. 16/6. Disp innvilget ref                                   kommunen.

Fyrlykta forventes på plass i februar 2022.

Peter Anker holder orden og følger opp.

 

Sak 12 holdes åpen.

 

 

 

Sak 13:            Sak 13 strøket. Se sak 7

 

Sak: 14            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Foreslår at vi lager et avisinnlegg på nyåret.

LVM sjekker med Vanja Grut om hva som skjer i saken i januar/februar                           2022.

 

Sak åpen.

 

Sak 15             Stiftelsen – søknad om dispensasjon sendt av OZD 22/10-21 for 2022.

 

Svar mottatt og innvilget. Stiftelsen må fortsatt søke årlig disp.

 

Varamedlem Odd Bendik Tengelsen ønsker å fratre som vara til                                        Stiftelsesstyret – ASF – styret må finne nytt varamedlem.

 

Forslag. Morten Bogenes. LVM har snakket med Bognes, og han er villig                        til å stille som kandidat.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak 16:            Brev fra Landbø. Hva må vi passe på her.

Brevet gjennomgått av styret og kasserer. Ingen kommentarer.

 

Sak 17:            En av våre medlemmer mener styret ikke har overholdt vedtektene § 3 –                          Æresmedlemskap.

Gjelder dato for når Ole Z Dehli ble utnevnt til æresmedlem.                                           Vedkommende medlem mener Ole Z Dehli skulle utnevnes                                               på GF, og ikke på styremøte 12/12-20 – Formann og sekretær mener                                vedtektene ble etterlevet, og at dato for medlemskap skal være 12/12 – 20.                       Se vedtekter § 3.

Enstemmig styre holder på dato 12/12 – 20.

Sak 18:            På tampen.  Intet.

 

Neste styremøte 14/02-22  kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1910.

 

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær