ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal
Org nr. 971 437 499

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr 01/2021

Tid: Mandag 18.januar 2021 kl 1700 – 1900.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Nestformann Skipsfører Sigmund Frøkedal
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselekt Ole Chr. Kjenes
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen
1. Varamedlem Skipsfører Peter Anker
2. varamedlem Stuert Tore Kjell Sparsaas

I tillegg møtte:
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli og John Stiansen

Forfall:
Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 12.2020

Referater fra styremøte nr. 12 / 2020, ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Regnskaper. Viser til nytt budsjett 2020.
Kommentar fra OZD.
Regnskaper. Iverksatte tiltak som følge av koronapandemien, har ført til store utslag både på inntekts -og kostnadssiden. Dette gjelder i første rekke bortfall av arrangementer. Bortfall av inntekter har også redusert utgifter, spesielt lønnsutgifter. De er redusert med 54% i forhold til budsjett. ASF er derfor ikke påført direkte tap som følge av nedstengning.
Budsjettert vedlikehold/oppgradering er i hovedsak gjennomført som planlagt. Ingen store endringer.
Er husleien for januar betalt? Husleien for januar er betalt.

Ref vedlikeholdsbudsjett for 2021. Noe som skal plusses på.
Gjennomgikk vedlikeholdsbudsjett og budsjett for investeringer i 2021. Ingen nye påplussinger pr januar 2021.

Ref budsjett for investeringer 2021 – noe som skal plusses på?
Budsjett 2021 fortsatt under arbeid.

Andre budsjettposter som skal plusses på? Se epost fra LVM.
16/1-21.
Gjennomgikk budsjettposter med små forandringer.

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer.
Ole Z. Dehli orienterte. Så langt er investeringen svært god på papiret. Betydelig urealisert gevinst så langt.

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status her:

Gjennomgang av investeringer. Betydelig urealistisk gevinst.

Sak 2 holdes åpen.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2020.

Status pr utgang desember 2020.
Antall innbetalte pr dato. 370 stk som inkluderer nye medlemmer i 2020.
2 stk som ikke har betalt.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

Trond Arvid Brigden Fiane utmeldt grunnet ubetalt kontingent 2020.
Nytt A medlem blir Dag Arntsen.
Han vil bli tilskrevet om dette.

Sak 5 : Arendals-uka 2021.
Evaluering Arendals-uka:
a) Innkjøp.
b) Profilering til standen.
c) Regninger som belastes Arendalsuka.
d) Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.
Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.

e) Utleie A-uka 2021.
Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Bytte 3 bilder og endre litt på teksten.

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

Nytt tillegg:
Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

Noen nye bilder:
Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.
INN PÅ ROLL-UP

Peter Anker jobber med oppdatering av Roll Up. Det blir noe utskifting av bilder, men kostnader knyttet til disse er små.

Kulepenner med ASF logo mottatt.
Peter Anker holder kontroll med sak 5.
Status juni: Arendals-uka er avlyst. LVM holder kontakt med leietakere for samme arr i 2021.
Trykking på gang.

ASF har mottatt en foreløpig plan fra kommunen for hvordan Arendals – uka kan bli avholdt. – ASF har medelt kommunen om at vi har fullbooket våre lokaler for Arendals – uka 2021.
Sak holdes åpen

Sak 6 : Arrangementer framover.
ASF stengt fra 6/11-20. Hva tenker vi framover.

Alle vanlige arrangementer er avlyst inntil videre.

Alternative planer for GF 2021 dersom denne ikke kan avholdes på vanlig måte.
Styret utsetter foreløpig GF til 31/3-21. ASF etterlever alle nasjonale/lokale smittevernregler, og vurderer muligheter får å holde ASF åpen i tråd med nevnte regler.

Utsendelse kontingent hvis utsatt GF:. Styret planlegger å sende ut kontingent våren 2021 selv om ikke GF er avholdt.
Utsending Folder 2021 hvis utsatt GF: Fullstendig ny folder kan ikke sendes ut før valg ifm GF er gjort.
Sak 6 holdes åpen til styremøte i februar.

Sak 7: Betalingsformidling / Redusert bruk av kontanter.
Sak 7 lukkes.
Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.
Pga mye <> i søppelgården medio oktober, har LVM innklaget dette til kommunen.

Sigmund Frøkedal deltok på << søppelmøtet>> med kommunen 30/10.
Frøkedal informerte styret.

LVM har mottatt foreløpig referat. Sendt styret 8/11.
Styret avventer en konklusjon/anbefaling fra kommunen ( C.Bie )

Sak 8 holdes åpen

Sak 9 : Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Status nå:
Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

Ny fotoansvarlig blir Jan Ole Dalene. Overtar etter Hans N. Terjesen.
Rolf Haakan Josefsen vil bli annonseansvarlig.

Minnepenn med ASF-bilder som har ref til ny bok mottatt fra Bjørg Terjesen.
Går greit. Styrer seg selv.
Sak holdes åpen.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute som skal utføres i ihht budsjett 2020.
Viser til vedtatt budsjett 2020, og arbeider utfra dette.
Status nå:
1. Ulike jobber knyttet til rørarbeid og elektro. Utført.
2. Rep av inngangsdør 9C. Utført.
3. Malerarbeid ute/inne: Utført.
4. Vindusvask 2/3dje etg. Ferdig
5. Øvrige jobber. Skifte filt på skrivebord i 2dre etg.
Planlagte jobber for 2020 er utført.

Sak 11: Evaluering evak øvelse av 14/10. Endring i Branninstruks.
Se rev jan 2021 som ble sendt ut 2/1-21.

Sak 11 lukkes.

Sak 12 : Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <> for (1) bil av 8-9/6.20.
Styret orientert om dette av formann LVM

Brev/ via epost sendt til Kommuneplanutvalget oktober 2020.
Avventer svar.
Formann L.V. Moen har purret både M. Gundersen og Roar D. Gundersen i Bygg/Planutvalget.
Sak 12 holdes åpen.

Sak 13: Opptelling alle drikkevarer før nyttår.
Opptelling medlemseffekter / andre beholdninger.

Tore Kjell Sparsås og Kjell Andersen teller alt av drikkevarer.
Ole Z. Dehli teller alt av medlemseffekter.
Mottatt og arkivert.

Sak 13 lukkes.

Sak 14: <>.

Kystverket har gitt ASF <> som gave.
Påbegynt søknad for plassering osv.
Peter Anker holder kontakt med Kystverket.
Styret sendte 30/11 en søknad til ledere av Havnestyret.
Vi må budsjettere med kostnader til søknad samt transportkostnader, sandblåsing og maling av lykta osv. Det budsjetteres foreløpig med kr. 60.000,-
Ole Z. Dehli og Peter Anker informerte om div kostnader.
Styret vil sende søknad om økonomisk støtte til «fyrlykt-prosjektet» til flere aktører i Arendal.
Peter Anker informerte.
Sak holdes åpen.

Sak 15: Søknad til banker / andre ref fyrlykta.
Ole Z. Dehli informerte styret om teksten i søknad.
Saken holdes åpen.

Sak 16: a) Leder av valgkomiteen H. Ellingsen varsler at hele Valgkomiteen ønsker avløsning – styret må finne 2-3 nye kandidater.
Formann Lars Vidar Moen kunne opplyse følgende. Ivar Thorsen er villig til å ta et ekstra år.
Følgende vil takke ja til forespørsel fra styret. Per Seines og Odd Helgesen.
b) Innstilling fra valgkomite – se epost av 5/12. Forslag nytt farende styremedlem, jfr § 6.4.8 og 6.5.

Styret sender epost til Valgkomiteen og anmoder om ert møte for å gå gjennom innstillingen fra valgkomiteen den 11 januar 2021.

Saken er løst og kan lukkes.

Sak 17: På tampen.

Turen til Bornholm sommeren 2021 er avlyst. Vil vurdere en tur i Norge hvis mulig.
Styret ser på muligheten til å budsjettere med nye stoler til «3dje dekk» i 2022.

Neste styremøte 22/02-21

Møtet ble hevet kl. 1900

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær