ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 02/2022

 

 

Tid:                 Mandag 14.februar 2022   kl 1700 – 1925.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

  1. Varamedlem           Skipsfører        Peter Anker
  2. varamedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas
  3. Varamann/farendeSkipsfører        Hermann Hoel

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen

 

 

Forfall:                       Styremedlem              Maskinsjef      Svein Nilsen

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 01.2022

 

Referater fra styremøte nr. 01 / 2022 ble godkjent og undertegnet.

 

Sak  2  :          Er husleien fra Havnebussen / MS Nidelv mottatt for februar 2022.

Husleien for februar mottatt,

 

Ferdigstille/presentere regnskap 2021.

 

Kommentar fra John Stiansen vedr regnskap så langt i 2021.

Regnskapene fra 2021 gjennomgått, begynner å bli ferdige, og foreløpig                          synes det ikke å være store avvik. Ferdig til neste styremøte.

 

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer – update 31/1-22.

Så langt er investeringer gode på papiret, men det det går litt i bølgedaler for tiden. Dog så langt betydelig papirgevinst.                                                                                .

 

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status pr 31/1-22.

 

Gjennomgang av investeringer. Betydelig urealisert gevinst.

Går litt i bølgedaler her også.

 

 

Budsjettarbeid for 2022 påbegynt.

 

Innendørs/utendørs – teknisk – bysse –annet.

 

Avsetting penger til Bokprosjekt 2024. Se pkt 9.

 

Hva bør vi kunne forvente som overførsel fra Stiftelsen?

 

Rokeringer hvis prosjektet med Fyrlykta koster betydelig mer enn                                    forventet. Vi har fått ca 39000 kr i sponsorpenger i 2021.

Mulig delbetaling ref fyrlykta. Peter Anker informerte om at fundamentet                        er ferdig. Gjennomgått.

Peter Anker følger opp prosjektet.

 

Styret drøftet om å øke kontingenten til 850 kr.

 

Øke kontingenten utsatt til 2023.

 

Refusjon strømutgifter fra staten via kommunen. Foreløpig er dette uklart.

Øker kostnad til strøm på budsjettet pga forventet høy pris hele 2022.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2022.

 

N/A

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

 

Ingen utmeldinger siden siste styremøte.

 

Nytt A medlem blir. Henning Elmenhorst Hansen.

Nytt B medlem blir Sigmund Jan Birkeland

 

Begge vil bli tilskrevet om dette.

 

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2021.

Planer for A uka 2022:

Formann Lars V. Moen orienterte for A uka 2022.

 

Forventer at huset er utleid mandag t.o.m. torsdag.

L.V. Moen vil innhente nyttig info for ungdom som vil i forsvaret via NFF.

Innhente info fra Norges Rederiforbund ref ungdom som vil til sjøs.

Har mottatt en del om rederier som ønsker læringer.

Peter Anker jobber med saken.

 

Sak holdes åpen

 

Sak   6 :           Arrangementer i 2022.

 

Egne festaftener: Antas at disse vil gå som normalt.

Kafe og <<8 Glass>> også som normalt. Vi velger holde stengt tirsdager inntil videre.

Utsette Dugnadsfest til for eksempel juni eller til januar 2023?

Utsettes til januar 2023.

 

 

 

Sak  7:            Se på muligheter for å montere trappeheis fra hallen til 2dre etg. Tekniske løsninger og kostnader/økonomisk støtte.

Ole Chr Kjenes og Leif Pedersen orienterte.

Vil informere litt på GF.

 

Sak  8:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Ref Helene Thygesen – saken oversendt saksbehandler i Agder                                                    Renovasjon via kommunen.

 

Sak 8 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   9 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                                 kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

LVM orienterte ihht eposter fra Knutsen og Nils P Vigerstøl.

Styrer seg selv. Går veldig greit.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute som skal utføres i  ihht budsjett 2021.

 

Noe som gjenstår? Intet.

 

Jobber i 2022:

 

Male sørveggen

Øvrig som gjenstår innvendig/utvendig. Går sin gang.

El arbeid. Lys Gallionsfigur, Lampe på hjørnet av huset og lamper                                    styrerom.

Annet teknisk (el/rørarbeid/annet)

Service i 2022. Service på varmepumpe.

Bysserelaterte jobber (Rør/el/annet). Foreløpig er intet planlagt.

 

Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11 :           Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <<særskilt                          parkeringsplass>> for (1) bil av  8-9/6.20.

Styret orientert om dette av formann LVM

 

Vi ser hva kommunen vil gjøre framover.

 

Sak 11 holdes åpen som << cold case>>

 

 

Sak 12:            <<Operasjon fyrlykt>>.

 

Peter Anker er prosjektleder.

 

Styret sendte 30/1-20 en søknad til leder i Havnestyret.

Fyrlykta har kommet til Vikkilen ( AS Nymo )for sandblåsing

 

Havnestyret og Arendal E har sagt ja til vårt prosjekt pr 10/3, og saken ble                       sendt til kommunens saksbehandler 17/3.

 

Disp søknad sendt Plan- og bygg den 19/5. 16/6. Disp innvilget ref                                   kommunen.

Fyrlykta forventes på plass i mars 2022.

 

Montert fundament. Mangler glass og litt maling.

Peter Anker holder orden og følger opp.

 

Sak 12 holdes åpen.

 

 

 

Sak 13:            Brev fra TSL med ref til hennes korrespondanse med                                                         NAV/regnskapskontor / ASF.

 

Gjennomgang brev, og svar til TSL.

 

Formann Lars Vidar Moen sender info til kasserer.

ASF vil dekke TSL krav fra NAV.

 

Sak: 14            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Har purret Vanja Grut , så langt intet svar.

 

Sak åpen.

 

Sak 15             Stiftelsen – Forslag. Morten Bogenes er forespurt om å stille som vikar for                       HE Han stiller seg til rådighet.

Sak videre til GF.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak 16:            Generalforsamling 2022.

 

Saksliste på plass 14/3.

 

<<Blekka>> klar 14/3.

 

Gjennomgang <<Blekka>> for 2022. 14/3.

 

Trykking av <<Blekka>>. Trykke 50-60 stk.

 

Annonse i Agderposten 4/3.

 

Gjester på GF. Kan vi sløyfe dette i 2022. Vil invitere JP som vanlig.

 

Innstilling fra valgkomite, senest dato: Vil ringe Per Seines. Klar til 1/3.

 

Innkommet sak pr dato til GF – LV informerte.

Innkommet en sak foreløpig.

 

KA trykker sanger.

 

 

Sak 17:            På tampen.  Intet.

 

Neste styremøte 7/03-22  kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1925.

 

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær