ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal
Org nr. 971 437 499

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr 02/2021

Tid: Mandag 22.januar 2021 kl 1700 – 1905.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Nestformann Skipsfører Sigmund Frøkedal
Styremedlem Skipselekt Ole Chr. Kjenes
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen
1. Varamedlem/Sekretær Skipsfører Peter Anker
2. varamedlem Stuert Tore Kjell Sparsaas

I tillegg møtte:
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli og John Stiansen

Forfall: Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 01.2021

Referater fra styremøte nr. 01 / 2021, ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Regnskaper. Viser til nytt budsjett 2021.
Kommentar fra OZD.

Ny kontrakt med kasserer John Stiansen undertegnet.

Er husleien fra Havnebussen AS innbetalt til ASF? Ja, husleien er innbetalt.
Avdelings regnskap 2020 og Gaver og Fond regnskap 2020 signert.
P.Anker signerte for K.Andersen.

Ref vedlikeholdsbudsjett for 2021. Noe som skal plusses på?
Gjennomgikk vedlikeholdsbudsjett og budsjett for investeringer i 2021. Styret har nå ferdigbehandlet budsjett for vedlikehold og investeringer.

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer.
Ole Z. Dehli orienterte. Så langt er investeringen svært god på papiret. Betydelig urealisert gevinst så langt.

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status her:

Gjennomgang av investeringer. Betydelig urealisert gevinst.

Sak 2 holdes åpen.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2020.

Ingen utestående kontingenter fra 2020.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.
(Oppdateres neste møte)

Trond Arvid Brigden Fiane utmeldt grunnet ubetalt kontingent 2020.

Sak 5 : Arendals-uka 2021.
Evaluering Arendals-uka:
a) Innkjøp.
b) Profilering til standen.
c) Regninger som belastes Arendalsuka.
d) Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.
Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.

e) Utleie A-uka 2021.
Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Bytte 3 bilder og endre litt på teksten.

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

Nytt tillegg:
Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

Noen nye bilder:
Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.
INN PÅ ROLL-UP

Peter Anker jobber med oppdatering av Roll Up. Det blir noe utskifting av bilder, men kostnader knyttet til disse er små.

Kulepenner med ASF logo mottatt.
Peter Anker holder kontroll med sak 5.

ASF har mottatt en foreløpig plan fra kommunen for hvordan Arendals – uka kan bli avholdt. – ASF har medelt kommunen om at vi har fullbooket våre lokaler for Arendals – uka 2021.
Sak holdes åpen

Sak 6 : Arrangementer framover.
ASF stengt fra 6/11-20. Hva tenker vi framover.

Alle vanlige arrangementer er avlyst inntil videre.

Alternative planer for GF 2021 dersom denne ikke kan avholdes på vanlig måte.
Styret utsetter foreløpig GF til slutten av mars. ASF etterlever alle nasjonale/lokale smittevernregler, og vurderer muligheter får å holde ASF åpen i tråd med nevnte regler.

Utsendelse kontingent hvis utsatt GF:. Styret planlegger å sende ut kontingent våren 2021 selv om ikke GF er avholdt, med forfall 20/4. Formannsbrev 2021 vedlegges kontingent.
Det må trykkes opp ekstra adresselapper for utsending av Folder 2021.

Fullstendig ny folder kan ikke sendes ut før valg ifm GF er gjort. Foreløpig folder er under utarbeidelse.

Sak 6 holdes åpen til styremøte i mars.

Sak 7: Lage ny liste over komite medlemmer. Listen ble laget.
Sak 7 holdes åpen.

Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.
Pga mye <> i søppelgården medio oktober, har LVM innklaget dette til kommunen.

Sigmund Frøkedal deltok på << søppelmøtet>> med kommunen 30/10.
Frøkedal informerte styret.

LVM har mottatt foreløpig referat. Sendt styret 8/11.
Styret avventer en konklusjon/anbefaling fra kommunen ( C.Bie )

Sak 8 holdes åpen

Sak 9 : Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Status nå:
Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

Ny fotoansvarlig blir Jan Ole Dalene. Overtar etter Hans N. Terjesen.
Rolf Haakan Josefsen vil bli annonseansvarlig.

Minnepenn med ASF-bilder som har ref til ny bok mottatt fra Bjørg Terjesen.
Går greit. Styrer seg selv.
Sak holdes åpen.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute som skal utføres i ihht budsjett 2021.
Viser til vedtatt budsjett 2021, og arbeider utfra dette. Foreløpig vil følgende bli utført:

1.Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis (SF)
2.Montere trappeneser hvor nødvendig (SF)
3.Etterisolere i vegg ved WC bak styrerommet (SF)
4.Assistere Teknisk komité vedr montering av lanterner ved hovedinngang
5.Montere nye vegglamper i styrerom (LH/OCK)
6.Montere ny bereder i 3etg ved WC/vaskerom bak styrerom (LH/OCK)
7.Montering lanterner ved hovedinngang (LH/OCK)
8.Montering nye nødlys i innredning (LH/OCK)
9.Innkjøp/installasjon ny mobiltelefon (LH)
10.Service varmepumpe-organiseres av LH/OCK
11.Montere nye veggfester og 10 stk radiatorer hvor planlagt (LH/OCK organiserer dette med rørlegger)
12.Montering ventilsett radiatorer -organiseres av LH/OCK
13.Montere ny kontaktor i fyrrom, ref inspeksjon fra EE

Sak 11 : Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <> for (1) bil av 8-9/6.20.
Styret orientert om dette av formann LVM

Brev/ via epost sendt til Kommuneplanutvalget oktober 2020.
Avventer svar.
Formann L.V. Moen har purret både M. Gundersen og Roar D. Gundersen i Bygg/Planutvalget.
ASF lar saken ligge inntil vi ser hvordan det går med søknaden vår vedr utplassering av fyrlykt (ref sak 12).
Det blir for mye «styr» å holde 2 saker åpene mot kommunen samtidig.

Sak 11 holdes åpen.

Sak 12: <>.

Kystverket har gitt ASF <> som gave.
Påbegynt søknad for plassering osv.
Peter Anker holder kontakt med Kystverket.
Styret sendte 30/11 en søknad til ledere av Havnestyret.
Vi må budsjettere med kostnader til søknad samt transportkostnader, sandblåsing og maling av lykta osv. Det budsjetteres foreløpig med kr. 75.000,-

Peter Anker informerte om status vedr tilstand på fyrlykta.. Alt arbeid i forbindelse med lykten er lagt på vent til søknaden er ferdig behandlet av kommunen/Arendal Havn/Arendal Eiendom. Involverte parter/firma er informert av Peter Anker slik at ikke forarbeider til fundament og annet påbegynnes før grønt lys fra oss.
Sak holdes åpen.

Sak 13: Søknader til banker/andre ref fyrlykta.
Styret har sendt flere søknader om økonomisk støtte til ulike aktører, men
foreløpig liten respons. Styret vil imidlertid sende ytterlige søknader til. ulike firma i vår region.

Sak 14: På tampen.

Intet.

Sak 15: Neste styremøte 15/03-21

Møtet ble hevet kl. 1905.

for
Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær
Peter Anker
1.Varmedlem