ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 03/2020

 

 

Tid:                 Mandag 24 februar 2020   kl 1700 – 1800.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

N/Formann                            Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

Styremedlem farende            Maskinsjef       Svein Nilsen

 1. VaramedlemSkipsfører        Peter Anker
 2. VaramedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

 

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 02.2020

 

Referater fra styremøte nr. 02 / 2020, ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Regnskaper i 2019/2020 –Noe uklart.

Er husleie for desember i orden fra Havnebussen?

Noe uklart ref budsjett 2020  ?

 

Ole Z. Dehli orienterte om regnskap for 2019/2020 – ingen kommentarer pr nå.

 

Husleien fra Havnebussen AS for februar betalt.

Budsjett 2020 gjennomgått. Ingen kommentarer.

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2020.

 

Ingen så langt.

 

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

Ingen utmeldinger siden siste styremøte.

 

Nye A medlemmer blir:

John Kingsford.

Vil bli tilskrevet om dette.

 

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2019.

Evaluering Arendals-uka:

 1. Innkjøp.
 2. Profilering til standen.
 3. Regninger som belastes Arendalsuka.
 4. Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.

Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.

 1. Utleie A-uka 2020.

Oppdatering av ROLL-UP? På gang.

 

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

 

Nytt tillegg:

Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

 

Noen nye bilder:

Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.

INN PÅ ROLL-UP

 

Peter Anker sjekker priser ref endringer og annet hos Profilsenteret som har originalen. Har sjekket priser.

 

Pris på visittkort til formannen innhentes samme sted.

 

Har for øvrig priser på flagg, bordfaner og T-skjorter.

Peter Anker holder kontroll med sak 5.

Sak holdes åpen.

 

Sak   6 :           Påbegynne budsjettarbeid 2020 – jobber/investeringer/kostnader knyttes til                      disse.

 

Sigmund F.  Snekkerarbeider – nytt vindu – øvrig vedlikehold                                          innvendig/utvendig

 

 

Ny dør inngang 9C.

Vedr ny dør til inngang 9c – slagretning. Overhale dør anbefales. Innhente                       ny pris.

 

Status nå: Budsjetterer med 75 000 til reparasjon ny dør inngang 9C

 

Budsjett 2020 er øvrig ferdigstilt

 

Sak 6 holdes åpen

 

Sak  7:            Omtaksering Huset – kommunen.

 

Vi ønsker å delta på befaring, og denne info er gitt til kommunen.

Sak 7 holdes åpen

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr                          sikring søppel.

 

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus                       på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

 

Ref tlf 25/9-19 fra Hans H. Bakke: planlegge prioritert liste over                                      gjenstander som kan evakueres hvis branntilløp. Se oppsett ref                                         verdisikring som er sendt styret. Leif Håvard og Ole Chr har satt opp                           liste over gjenstander som prioriteres evakuert hvis brann i Huset. Leif H                    og Ole Chr vil diskutere listen med Hans Bakke i ØABV.

                        Dagfinn Sevik vil hjelpe til med bilder osv når listen er sjekket med Bakke.

 

 

Agderposten hadde oppslag 21/10 og på lederplass 22/10 vedr brannfarlig                       søppel på Tyholmen. Se også epost fra ordfører av 8/11-19.

ASF avventer nå hva kommunen vil foreta seg.

 

Sak holdes åpen.

 

 

 

Sak   9 :           Jubileumsbok 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen.

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

 

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Knutsen vil orientere formann før GF 2020 om framdriften som er i god                          rute.

 

Sak holdes åpen. Styrer seg selv.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute som skal utføres i  ihht budsjett 2020.

Agder Entreprenør:

<<Blindvindu>> mot Pollen skiftes av AE til våren 2020. (april / mai)

Vindu er innkjøpt og betalt.

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene.

 

Ny dør eller rep til inngang 9C. Se også pkt 6.

Holdes åpen til neste styremøte.

 

Sak 10. Holdes åpen

 

Sak 11 :           Hva gjør vi med vår hjemmeside?

1.Vi kuttet ut medlemsliste i januar. Fjernet fra hjemmesiden.

 1. Skal vi fjerne referater fra styremøter/medlemsmøter og GF?
 2. Skal vi passord-legge web siden?
 3. Er vi tjent med web siden?
 4. Endre hjemmesiden med ref til personvern/annet ?.

 

Formann Lars V Moen vil snakke med Jan Ole Dalene.

 

Sak 12 :           Sommertur 2020 – 4-8/6.

 

TKS styrer dette. Går sin gang. Fulltegnet m/venteliste.

Planlagt fakturainnbetaling 1/4 – 20.

 

Sak 13 :           Forberedelse GF 2020.

Liste opp punkter som kan klargjøres:

Toastmaster og talere er klare.

Forberedelse til GF.

Frontside/blekka gjennomgått og klar.

Liste opp info som gis digitalt på GF. OK

Forslag hvem som undertegner protokoll: Foreslår H. Thorstensen og                               O.B.Tengelsen.

Liste over døde medlemmer siden siste GF. OK

 

Meny: Klar.

Drikkevarer: Klar.

Taffelpris: Kr 650,-

Ordstyrer: Halvor Ellingsen.

Talere:

Flagget ved Odd B. Tengelsen

Foreningen ved Ola Morken

Æresmedlemmer ved Øyvind Wettergreen .

Harald Torstensen takker fra Æresmedlemmer.

Invitere JP Christensen. JP har takket ja.

 

Vedr Stiftelsen. Konferer med Halvor Ellingsen.

 

Full gjennomgang av GF utført samt prøvekjøre dokumenter fra                                       minnepenn.

 

 

Sak 14:            Betalingsformidling / Redusert bruk av kontanter / Terminal / Vipps.

 

Styret ønsker å tilby et digitalt betalingssystem i tillegg til nettbank i løpet                       av 2020.

Holdes åpen.

 

Sak 15:            Internkontroll bar – skjenking. Myndighetskrav.

Er oppdatert i henhold til krav.

Sak 15 lukkes.

 

Sak 16:            Beredskap mot flomskader: Styret vil utarbeide en beredskapsplan mot                            flomskader våren 2020. Planlegger innkjøp av sandsekker og pumper.

 

Holdes åpen.

 

Sak 17:            ASF – styrets innstilling ref valg av styremedlemmer til HVCH –                                     vedtektene 6.4.12.

 

Styrets innstilling er. Halvor Ellingsen og Odd B Tengelsen.

Det blir laget et dokument (HVCH-styrets årsberetning/regnskap/budsjett                        osv)

 

Eventuelt.

 

 

 

Møtet ble hevet kl. 1800

.

Neste styremøte mandag 9 mars 2020 kl. 1700.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                  Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær