ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal
Org nr. 971 437 499

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr 03/2021

Tid: Mandag 19.april 2021 kl 1700 – 1830.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Nestformann Skipsfører Sigmund Frøkedal
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselekt Ole Chr. Kjenes
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen
1. Varamedlem/Sekretær Skipsfører Peter Anker
2. varamedlem Stuert Tore Kjell Sparsaas

I tillegg møtte:
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli og John Stiansen

Forfall:

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 02.2021

Referater fra styremøte nr. 02 / 2021, ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Kommentar fra OZD/JS vedr regnskap så langt i 2021.
Kommentar fra OZD. Intet nytt så langt.

Er husleien fra Havnebussen AS innbetalt til ASF? Ja, husleien er innbetalt for mars og april.

Foreløpig regnskap så langt i år.
OZD informerte. Lite penger brukt så langt.
Ref vedlikeholdsbudsjett for 2021. Noe som skal plusses på?
Et eventuelt innkjøp av nye stoler. Blir ikke bestilt før etter GF.

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer.
Ole Z. Dehli orienterte. Så langt er investeringen svært god på papiret. Betydelig urealisert gevinst så langt.

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status her:

Gjennomgang av investeringer. Betydelig urealisert gevinst.

Sak 2 holdes åpen.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2021.
Har så langt kommet inn en del Kontingentinnbetalinger.
Ingen utestående kontingenter fra 2020.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.
Utmeldte medlemmer siden siste styremøte. Ole Møster,
Oddvar M. Karlsen og Øystein J. Løvrak .

Ingen nye innmeldinger.

Sak 5 : Arendals-uka 2021.
Evaluering Arendals-uka:
a) Innkjøp.
b) Profilering til standen.
c) Regninger som belastes Arendalsuka.
d) Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.
Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.

e) Utleie A-uka 2021.
Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Bytte 3 bilder og endre litt på teksten.

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

Nytt tillegg:
Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

Noen nye bilder:
Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.
INN PÅ ROLL-UP

Peter Anker jobber med oppdatering av Roll Up. Det blir noe utskifting av bilder, men kostnader knyttet til disse er små.

Kulepenner med ASF logo mottatt.
Peter Anker holder kontroll med sak 5.

ASF har mottatt en foreløpig plan fra kommunen for hvordan Arendals – uka kan bli avholdt. – ASF har medelt kommunen om at vi har fullbooket våre lokaler for Arendals – uka 2021.
Sak holdes åpen

Sak 6 : Arrangementer framover.
ASF stengt fra 6/11-20. Hva tenker vi framover.

Alle vanlige arrangementer er avlyst inntil videre.

Alternative planer for GF 2021 dersom denne ikke kan avholdes på vanlig måte.
Styret utsetter foreløpig GF til juni eventuell august/september.
ASF etterlever alle nasjonale/lokale smittevernregler, og vurderer muligheter får å holde ASF åpen i tråd med nevnte regler.

Det må trykkes opp ekstra adresselapper for utsending av Folder 2021.

Fullstendig ny folder kan ikke sendes ut før valg ifm GF er gjort. Foreløpig folder er under utarbeidelse. Adresselapper er trykket.

Sak 6 holdes åpen til styremøte i mai.

Sak 7: Lage ny liste over komite medlemmer. Listen ble laget.
Øvrige praktiske forberedelser ordnes før GF.S
Sak 7 holdes åpen.

Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.
Pga mye <> i søppelgården medio oktober, har LVM innklaget dette til kommunen.

Sigmund Frøkedal deltok på << søppelmøtet>> med kommunen 30/10.
Frøkedal informerte styret.

LVM har mottatt foreløpig referat. Sendt styret 8/11.
Styret avventer en konklusjon/anbefaling fra kommunen ( C.Bie )

Sak 8 holdes åpen

Sak 9 : Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Status nå:
Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

Ny fotoansvarlig blir Jan Ole Dalene. Overtar etter Hans N. Terjesen.
Rolf Haakan Josefsen vil bli annonseansvarlig.

Minnepenn med ASF-bilder som har ref til ny bok mottatt fra Bjørg Terjesen.
Går greit. Styrer seg selv.
Sak holdes åpen.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute som skal utføres i ihht budsjett 2021.
Viser til vedtatt budsjett 2021, og arbeider utfra dette. Foreløpig vil følgende bli utført:

1.Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis. Starter om ikke så lenge (SF)
2.Montere trappeneser hvor nødvendig. SF kjøper inn.
3.Etterisolere i vegg ved WC bak styrerommet. Montere bereder før isolering. (SF)
4.Assistere Teknisk komité vedr montering av lanterner ved hovedinngang
5.Montere nye vegglamper i styrerom (LH/OCK)
6.Montere ny bereder i 3etg ved WC/vaskerom bak styrerom (LH/OCK)
7.Montering lanterner ved hovedinngang (LH/OCK)
8.Montering nye nødlys i innredning (LH/OCK)
9.Innkjøp/installasjon ny mobiltelefon (LH)
10.Service varmepumpe-organiseres av LH/OCK. Ikke i 2021.
11.Montere nye veggfester og 10 stk radiatorer hvor planlagt (LH/OCK organiserer dette med rørlegger)
12.Montering ventilsett radiatorer -organiseres av LH/OCK
13.Montere ny kontaktor i fyrrom, ref inspeksjon fra EE. UTFØRT

Sak 11 :E post sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <> for (1) bil av 8-9/6.20.
Styret orientert om dette av formann LVM

Brev/ via epost sendt til Kommuneplanutvalget oktober 2020.
Avventer svar.
Formann L.V. Moen har purret både M. Gundersen og Roar D. Gundersen i Bygg/Planutvalget. Epost mottatt i dag.
ASF lar saken ligge inntil vi ser hvordan det går med søknaden vår vedr utplassering av fyrlykt (ref sak 12).
Det blir for mye «styr» å holde 2 saker åpene mot kommunen samtidig.

Sak 11 holdes åpen.

Sak 12: <>.

Kystverket har gitt ASF <> som gave.
Påbegynt søknad for plassering osv.
Peter Anker holder kontakt med Kystverket.
Styret sendte 30/11 en søknad til ledere av Havnestyret.
Vi må budsjettere med kostnader til søknad samt transportkostnader, sandblåsing og maling av lykta osv. Det budsjetteres foreløpig med kr. 75.000,-

Peter Anker informerte om status vedr tilstand på fyrlykta.. Alt arbeid i forbindelse med lykten er lagt på vent til søknaden er ferdig behandlet av kommunen/Arendal Havn/Arendal Eiendom. Involverte parter/firma er informert av Peter Anker slik at ikke forarbeider til fundament og annet påbegynnes før grønt lys fra oss.
Sak holdes åpen.

Sak 13: Søknader til banker/andre ref fyrlykta.
Styret har sendt søknad til BW Offshore , CSUB, Gard, Nov Apl, Cefront , Mac Gregor, Markedskraft, Fossekompaniet og Otterlei om økonomisk støtte. ( Ingen av disse har besvart) Mac Gregor har avslått vår søknad.
Har mottatt kr 5000 fra Gard, kr 10000 fra ADS, kr 5000 fra NR og kr 5000 fra kommunen.

Sak 14: Verve nye folk til Foreningens komiteer på kort/lang sikt.

Ole Chr Kjenes vil undersøke.

Sak 15: Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

Enstemmig styre går for Skipsreder Arnt J. Mørlands plass.

Sak 16: På tampen. Intet.

Sak 17: Neste styremøte 10/05-21

Møtet ble hevet kl. 1830.

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær