ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

                                                        MØTEREFERAT

                                                                   fra

                                                       styremøte nr 03/2022

Tid:                 Mandag 07.mars 2022   kl 1700 – 1910.

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

                        Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

                        Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

                       Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

                        Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

                        Styremedlem                         Maskinsjef       Svein Nilsen

  1. Varamedlem           Skipsfører        Peter Anker
  2. varamedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

I tillegg møtte:

                        Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen

Forfall:

                  Saksliste:

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 02.2022

                        Referater fra styremøte nr. 02 / 2022 ble godkjent og undertegnet.

 Sak  2  :          Er husleien fra Havnebussen / MS Nidelv mottatt for mars 2022.

                        Husleien for mars mottatt,

                        Regnskap Torskaften 24/2.

                        Et solid overskudd som skyldes ekstra godt barsalg og flere enn vanlig                             fullt betalende.

                        Presentere regnskap 2021.

                        Kommentar fra John Stiansen vedr regnskap så langt i 2021.

                        Regnskapene fra 2021 gjennomgått, og ferdigstilt.

                        Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer – update 28/2-22.

Betydelig nedgang sammenliknet med utgangen av 2021. Skyldes urolige markeder og krig i Ukraina.

                        Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status pr 28/2-22.

Betydelig nedgang sammenliknet med utgangen av 2021. Skyldes urolige markeder og krig i Ukraina.

Budsjett for 2022.

                        Styret gjennomgikk et endelig 2022 budsjett.

                        Hva kan vi kunne forvente som overførsel fra Stiftelsen? Se tekst fra Ole Z                      Dehli.

                        Styret i HVCH besluttet 7/3 å overføre kr. 170 000 til ASF

                        Styrets forslag er å opprettholde kontingenten kr 800 for 2022.

                        Refusjon strømutgifter fra staten? Ref ny epost fra kommunen,                                         søknadsfrist 15/3.

                        John Stiansen søker om refusjon strømutgifter.

                        Sak 2 holdes åpen.

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2022.

                        N/A

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

                        Ingen utmeldinger siden siste styremøte.

                        Nye A medlemmer blir. Stein Inge Gundersen, Olav Valsvik, Arne Fredrik                       Rasmussen og Bjørn Oddgeir Paulsen.

                        Alle vil bli tilskrevet om dette.

Sak   5 :           Arendals-uka 2021.

                        Planer for A uka 2022:

                        Formann Lars V. Moen orienterte for A uka 2022.

                        Planer for A uka 2022. Norges Forsvarsforening og Stærk har booket                               Huset hele A-uka 2022.03.14

                        Påmelding stand vil være 10 mars kl 0900. Formann LVM vil delta.

                        L.V. Moen vil innhente nyttig info for ungdom som vil i forsvaret via NFF.

                        Innhente info fra Norges Rederiforbund ref ungdom som vil til sjøs.

                        Har mottatt en del om rederier som ønsker læringer.

                        Innkjøp A uka. Oppdatere roll up med fyrlykta.

                        Peter Anker jobber med saken.

                        Sak holdes åpen

Sak   6 :           Arrangementer i 2022.

Egne festaftener: Som planlagt.

Kafe og <<8 Glass>> også som normalt. Vi velger holde stengt tirsdager inntil videre. Luftes på lørdag.

Sak  7:            Se på muligheter for å montere trappeheis fra hallen til 2dre etg. Tekniske løsninger og kostnader/økonomisk støtte.

                       Ole Chr Kjenes og Leif Pedersen orienterte.

                       Pedersen/Kjenes har laget et dokument som som viser tekniske og økonomiske utfordringer knyttet til en slik heis, og dette vil bli gjort kjent under GF.

Sak  8:            Søppelproblemer Tyholmen.

                        Saken har nr 20/14557.

 

                        Ref Helene Thygesen – saken oversendt saksbehandler i Agder                                                     Renovasjon via kommunen.

                        Sak 8 holdes åpen som << cold case>>

Sak   9 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

                        Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                                 kostnader – etablere egen konto for ny bok

                        Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

                        Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

                        Status nå:

                        Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

                        LVM orienterte ihht eposter fra Knutsen og Nils P Vigerstøl.

                        Styrer seg selv. Går veldig greit.

                        Styret litt usikker på inntekter vedr annonsene.

                        Sak holdes åpen.

Sak 10:            Jobber i 2022:

                        Male sørveggen

                        Øvrig som gjenstår innvendig/utvendig. Går sin gang.

                        El arbeid. Lys Gallionsfigur, Lampe på hjørnet av huset og lamper                                    styrerom.

                        Annet teknisk (el/rørarbeid/annet)

                        Service i 2022. Service på varmepumpe.

                        Bysserelaterte jobber (Rør/el/annet). Foreløpig er intet planlagt.

                        Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis.

                        Sak 10 holdes åpen.

Sak 11 :           Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <<særskilt                          parkeringsplass>> for (1) bil av  8-9/6.20.

                        Styret orientert om dette av formann LVM

                        Vi ser hva kommunen vil gjøre framover.

                       Sak 11 holdes åpen som << cold case>>

Sak 12:            <<Operasjon fyrlykt>>.

                        Peter Anker er prosjektleder.

                        Disp søknad sendt Plan- og bygg den 19/5. 16/6. Disp innvilget ref                                   kommunen.

                        Fyrlykta på plass 3 mars 2022.

                        Styret vil bestille et skilt som skal forklare eierforholdet til lykta samt                              fortelle litt om lyktas historie.

                        Avduking planlagt 2/4-22.

                        Peter Anker holder orden og følger opp.

                        Sak 12 holdes åpen.

Sak 13:            Brev fra TSL med ref til hennes korrespondanse med                                                         NAV/regnskapskontor / ASF.

                        Sak 13 lukkes.

Sak: 14            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

                        LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

                        Har purret Vanja Grut , så langt intet svar.

                        Sak åpen.

Sak 15             Stiftelsen.

                        <<Styret innstiller overfor GF på at Halvor Ellingsen gjenvelges som leder                      for styret i Stiftelsen HVCH.

                        Som personlig varamedlem innstilles Morten Bogenes. Han avløser Odd                          Bendik Tengelsen som ikke ønsket gjenvalg>>

                        Sak holdes åpen.

Sak 16:            Generalforsamling 2022.

                        Saksliste på plass 12/3.

                        <<Blekka>> klar 12/3.

                        Gjennomgang <<Blekka>> for 2022. OK.

                        Trykking av <<Blekka>>. Trykke 100 stk.

                        Innstilling fra valgkomite er klar.

                        Innkommet sak pr dato til GF. LV informerte om en sak.

                        Taler Foreningen. Ivar G Thorsen

                        Taler Flagget. Morten Bogenes

                        Taler Æresmedlemmer. Tore Voss Taraldsen

                        Annonse i Agderposten var 4/3.

                        Gjester på GF. Brev sendt til Æresmedlemmer og JP.

                        Innkjøp til taffel. Kjell A og Kjell S

                        KA besørger trykker av sanger og GF dokumenter.

Sak 17:            Arrangementer i mai:

                        ASF vil delta på 8 mai arrangement i Hisøy og Arendal sentrum.

                        ASF vil opprette en 17 mai-komite under styremøtet 21 mars.

                        Fest med damer vil bli 20/5-22

På tampen.  Intet.

                        Neste styremøte21/03-22 kl. 1700

                        Møtet ble hevet kl. 1910.

              Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

                   Formann                                                              Sekretær