ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 04/2020

 

 

Tid:                 Mandag 09 mars 2020   kl 1700 – 1940.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

N/Formann                            Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

 1. VaramedlemSkipsfører        Peter Anker
 2. VaramedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

 

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:                        Ingen farende varamenn var tilstede.

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 03.2020

 

Konstituering av nytt styre 2020:

Valg av nestformann og sekretær.

Engasjement kasserer/controller, skriftlig avtale med OZD/ASF.

 

Protokoll GF 2020 – se utkast.

 

Ref kontakt med medlem som muligens kan avløse Ole Z. Dehli 2021.

 

 

Referater fra styremøte nr. 03 / 2020, ble godkjent og undertegnet.

 

 

Valg av nestformann og sekretær samt jfr. Vedtektenes § 4.3. engasjere

Kasserer/controller.

Skipsfører Sigmund Frøkedal gjenvalgt som nestformann.

Skipsfører Kjell Andersen gjenvalgt som sekretær.

 

Styret engasjerte også for kommende år Ole Z. Dehli som                                                 kasserer/controller.

 

Protokoll GF 2020 ble godkjent med noen rettelser. Klar for underskrift.

 

Formannen og kasserer har avtale om et møte med et medlem som                                   muligens kan bli avløser for Ole Z Dehli.

 

 

Sak  2  :          Regnskaper. Nytt budsjett 2020.

Er husleie for desember i orden fra Havnebussen?

 

GF/sexa 2020 – regnskap knyttet til dette:

 

Justere taffelpris på Torskaften til 580 kr?

Damefest er allerede justert opp til 600 kr.

 

Ole Z. Dehli orienterte om regnskap for 2020 – ingen kommentarer pr nå.

 

Husleien fra Havnebussen AS for mars betalt.

Tilbakemelding fra GF er meget bra. Regnskapet viser et pent overskudd.

 

Taffelpris på Torskaften holdes uforandret inntil videre på 550 kr.

Justeres eventuelt over sommeren.

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2020.

 

Status pr dato – kontingentutsendelse.

 

Formannsbrev, se vedlegg, gjøre endringer for 2020.

 

Ingen innbetalinger per dato.

 

Dato for pakkemøte og utsendelse av kontingenten blir 31/3-20 kl. 1000.

 

Nødvendige endringer i Formannsbrev 2020 ble gjort.

 

 

 

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

Ingen utmeldinger siden siste styremøte.

 

Nye A medlemmer blir:

Tore Dag Johnsen.

Vil bli tilskrevet om dette.

 

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2019.

Evaluering Arendals-uka:

 1. Innkjøp.
 2. Profilering til standen.
 3. Regninger som belastes Arendalsuka.
 4. Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.

Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.

 1. Utleie A-uka 2020.

Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Bytte 3 bilder og endre litt på teksten.

 

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

 

Nytt tillegg:

Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

 

Noen nye bilder:

Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.

INN PÅ ROLL-UP

 

Peter Anker sjekker priser ref endringer og annet hos Profilsenteret som har originalen. Har sjekket priser.

 

Har for øvrig priser på flagg, bordfaner og T-skjorter.

 

Bordfaner mottatt 2/3. Bestille bordfaner og T-skjorter privat til medlemmer som ønsker dette.

Peter Anker holder kontroll med sak 5.

Sak holdes åpen.

 

Sak   6 :           Påbegynne budsjettarbeid 2020 – jobber/investeringer/kostnader knyttes til                      disse.

 

Sak 6 lukkes.

Sak  7:            Omtaksering Huset – kommunen.

 

Vi ønsker å delta på befaring, og denne info er gitt til kommunen.

Sak 7 holdes åpen

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr                          sikring søppel.

 

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus                       på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

 

Ref tlf 25/9-19 fra Hans H. Bakke: planlegge prioritert liste over                                      gjenstander som kan evakueres hvis branntilløp. Se oppsett ref                                         verdisikring som er sendt styret. Leif Håvard og Ole Chr har satt opp                           liste over gjenstander som prioriteres evakuert hvis brann i Huset. Leif H                    og Ole Chr vil diskutere listen med Hans Bakke i ØABV. PÅ GANG.

                       

 

 

Agderposten hadde oppslag 21/10 og på lederplass 22/10 vedr brannfarlig                       søppel på Tyholmen. Se også epost fra ordfører av 8/11-19.

ASF avventer nå hva kommunen vil foreta seg.

 

Formann Lars V. Moen vil sende brev til Mattilsynet for å få bedret                                  søppeloppbevaring i nærheten av Huset til ASF.

 

Sak holdes åpen.

 

 

 

Sak   9 :           Jubileumsbok 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen.

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

 

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Knutsen vil orientere formann før GF 2020 om framdriften som er i god                          rute.

 

Sak holdes åpen. Styrer seg selv.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute som skal utføres i  ihht budsjett 2020.

Viser til vedtatt budsjett 2020, og arbeider utfra dette.

Vedr dør til inngang 9C. Styret har besluttet å reparere denne i stedet for å                       bestille ny dør.

 

Sak 11 :           Hva gjør vi med vår hjemmeside?

1.Vi kuttet ut medlemsliste i januar. Fjernet fra hjemmesiden.

 1. Skal vi fjerne referater fra styremøter/medlemsmøter og GF?

KAN FJERNES.

 1. Skal vi passord-legge web siden?

PASSORD PÅ MEDLEMSLISTEN UTEN FØDSELSDATO.

 1. Er vi tjent med web siden?
 2. Endre hjemmesiden med ref til personvern/annet ?.

 

Formann Lars V Moen har snakket med Jan Ole Dalene som ordner dette                                    rundt passord slik vi ønsker.

 

Sak 12 :           Sommertur 2020 – 4-8/6.

 

TKS styrer dette. Går sin gang. Fulltegnet m/venteliste.

Planlagt fakturainnbetaling 20/4 – 20.

 

Sak 13 :           Generalforsamlingen 2020 – evaluering selve GF og festligheter tilknyttet.

 

Veldig bra gjennomført GF.

Manus til Toastmaster vil bli justert noe i 2021.

Styret foreslår å begynne GF 2021 kl. 1730 i stedet for 1800. Luftes på                            medlemsmøte.

 

 

 

 

Sak 14:            Betalingsformidling / Redusert bruk av kontanter / Terminal / Vipps.

 

Styret ønsker å tilby et digitalt betalingssystem i tillegg til nettbank i løpet                       av 2020.

Holdes åpen.

 

Sak 15:            Folder og org.kart 2020/21 settes opp.

 

Folder rettet opp. Datoer for styremøter, medlemsmøter, torskaften, fest                           med damer og dato for generalforsamling 2021 gjennomgått og fastsatt.

Halvor Ellingsen vil oppdatere folder og Kjell Andersen besørger trykking.

 

Ressurspersoner til komiteer, jmf. Vedtekttenes § 4.4.

 

 1. Vedlikehold – brannvern – teknisk tilsyn og flagging samt velferd.
 2. Sigmund Frøkedal, Dag Olaf Johannesen, Hans Garstad, Håkon Eilert Larsen, Finn Markussen, Peter Anker og Jan Van Santen.
 3. Teknisk tilsyn og vedlikehold: Leif H. Pedersen, Harald Thorstensen og Ole Chr. Kjenes.
 4. Brannvern: Lars Vidar Moen, Ole Chr. Kjenes, Leif H. pedersen, Peter Anker og Thorhild Larsen.
 5. Flaggkomite: Kåre Knutsen, Jan Van Santen og Knut Egeberg.
 6. Velferd: Imre Berdo og Jan Van Santen.
 7. Ansvar for utleie av skap: Kåre Knutsen.
 8. Einar Abusland tar ansvar for blomsterhilsener. Fortsetter som kontaktperson for foredragsholdere.
 9. Øyvind Wettergreen, Kåre Knutsen og Finn Markussen utgjør syke/besøkskomite.
 10. Festkomiteen: Kjell Andersen og Tore Kjell Sparsaas.

 

 

 

Sak 16:            Beredskap mot flomskader: Styret vil utarbeide en beredskapsplan mot                            flomskader våren 2020.

På gang med innkjøp av sandsekker.

Undersøke pris på pumper.

 

Holdes åpen.

 

Sak 17:            17 mai – komite 2020 må etableres.

 

Bør være på plass ved utgangen av april.

 

Sak 18:            Noen tanker om Torskaften 26. mars.

 

Ref  Torskaften 26/3:  Gjøre markering samt 1 min stillhet vedr                                        omkommende etter Aleksander Kielland.

 

Eventuelt: Intet

 

 

 

Møtet ble hevet kl. 1940

.

Neste styremøte mandag 15 april 2020 kl. 1700.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                  Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær