ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal
Org nr. 971 437 499

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr 04/2021

Tid: Mandag 10.mai 2021 kl 1700 – 1830.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Nestformann Skipsfører Sigmund Frøkedal
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselekt Ole Chr. Kjenes
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
1. Varamedlem/Sekretær Skipsfører Peter Anker
2. varamedlem Stuert Tore Kjell Sparsaas
Styremedlem Svein Nilsen ble forhindret til å delta

I tillegg møtte:
Kasserer/økonomiansvarlig John Stiansen

Forfall: Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 03.2021

Referater fra styremøte nr. 03 / 2021, ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Kommentar fra JS vedr regnskap så langt i 2021.
Kommentar fra JS Intet nytt så langt. Vanlige faste utgifter.

Er husleien fra Havnebussen AS innbetalt til ASF? Ja, husleien er innbetalt for mai.

Foreløpig regnskap så langt i år.
JS informerte. Lite penger brukt så langt.

Et eventuelt innkjøp av nye stoler. Blir ikke bestilt før etter GF.

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer.
Så langt er investeringen svært god på papiret. Betydelig urealisert gevinst så langt.

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status her:

Gjennomgang av investeringer. Betydelig urealisert gevinst.

Sak 2 holdes åpen.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2021.
Har så langt kommet 303 Kontingentinnbetalinger.

En del kontingenter med feil adresse, hva er årsak.
Årsaken er medlemmer som har flyttet, og ASF har ikke fått opplyst nye adresser.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.
Utmeldte medlem siden siste styremøte er B medlem Vidar Larsen.
Nytt B medlem blir Øystein Larsen.
Han vil bli tilskrevet om dette.

Sak 5 : Arendals-uka 2021.
Evaluering Arendals-uka:
a) Innkjøp.
b) Profilering til standen.
c) Regninger som belastes Arendalsuka.
d) Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.
Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.
e) Utleie A-uka 2021.
Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Bytte 3 bilder og endre litt på teksten.

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

Nytt tillegg:
Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

Noen nye bilder:
Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.
INN PÅ ROLL-UP

Peter Anker jobber med oppdatering av Roll Up. Det blir noe utskifting av bilder, men kostnader knyttet til disse er små.

Kulepenner med ASF logo mottatt.
Peter Anker holder kontroll med sak 5.

ASF har mottatt en foreløpig plan fra kommunen for hvordan Arendals – uka kan bli avholdt. Våre lokaler er foreløpig fullbooket for Arendals – uka 2021

Deltakerliste stand skal være klar til 31/5.

Sak holdes åpen

Sak 6 : Arrangementer framover.
ASF stengt fra 6/11-20. Hva tenker vi framover.

Alle vanlige arrangementer er avlyst inntil videre.

Alternative planer for GF 2021 dersom denne ikke kan avholdes på vanlig måte.
Styret utsetter foreløpig GF til juni eventuell august/september.
ASF etterlever alle nasjonale/lokale smittevernregler, og vil åpne lokalene for vanlig drift så snart det løftes på om antall personer i huset samtidig.

Det må trykkes opp ekstra adresselapper for utsending av Folder 2021.

Fullstendig ny folder kan ikke sendes ut før valg ifm GF er gjort. Foreløpig folder er under utarbeidelse. Adresselapper er trykket.
Alternative planer for GF 2021. Mulighet juni – august.
Sak 6 holdes åpen til styremøte i juni.

Sak 7: Klargjøring for GF:
a) Forsiden til Blekka.
b) Dokumenter til Blekka legges inn på minnepenn. Utført
c) Øvrige praktiske forberedelser. Annonsere i god tid før GF.

Sak 7 holdes åpen.

Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.
Pga mye <> i søppelgården medio oktober, har LVM innklaget dette til kommunen.

Sigmund Frøkedal deltok på << søppelmøtet>> med kommunen 30/10.
Frøkedal informerte styret.

LVM har mottatt foreløpig referat. Sendt styret 8/11.
Styret avventer en konklusjon/anbefaling fra kommunen ( C.Bie )
Har purret.

Sak 8 holdes åpen

Sak 9 : Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Status nå:
Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

Går greit. Vil få oppdatering i juni.
Styrer seg selv.
Sak holdes åpen.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute som skal utføres i ihht budsjett 2021.
Viser til vedtatt budsjett 2021, og arbeider utfra dette. Foreløpig vil følgende bli utført:

1.Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis. Starter om ikke så lenge (SF)
2.Montere trappeneser hvor nødvendig. SF kjøper inn. Utført.
3.Etterisolere i vegg ved WC bak styrerommet. Montere bereder før isolering. (SF)
4.Assistere Teknisk komité vedr montering av lanterner ved hovedinngang. Går sin gang.
5.Montere nye vegglamper i styrerom (LH/OCK) Utført.
6.Montere ny bereder i 3etg ved WC/vaskerom bak styrerom (LH/OCK)
7.Montering lanterner ved hovedinngang (LH/OCK) Går sin gang.
8.Montering nye nødlys i innredning (LH/OCK)
9.Innkjøp/installasjon ny mobiltelefon (LH) Utført.
10.Service varmepumpe-organiseres av LH/OCK. Ikke i 2021.
11.Montere nye veggfester og 10 stk radiatorer hvor planlagt (LH/OCK organiserer dette med rørlegger) 3 gamle radiatorer fjernet. Avventer nye fra leverandør.
12.Montering ventilsett radiatorer -organiseres av LH/OCK. Venter på ny radiator.
13.Montere ny kontaktor i fyrrom, ref inspeksjon fra EE. UTFØRT

Sak 10 holdes åpen.

Sak 11 :E post sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <> for (1) bil av 8-9/6.20.
Styret orientert om dette av formann LVM

Brev/ via epost sendt til Kommuneplanutvalget oktober 2020.
Avventer svar.
Formann L.V. Moen har purret både M. Gundersen og Roar D. Gundersen i Bygg/Planutvalget.
Politisk planutvalg ved H og SP mener saken bør løses slik ASF har skissert, og ASF avventer endelig avgjørelse fra kommunen.

Sak 11 holdes åpen.

Sak 12: <>.

Kystverket har gitt ASF <> som gave.
Påbegynt søknad for plassering osv.
Peter Anker holder kontakt med Kystverket.
Styret sendte 30/11 en søknad til ledere av Havnestyret.
Vi må budsjettere med kostnader til søknad samt transportkostnader, sandblåsing og maling av lykta osv. Ole Z. Delhi og Peter Anker har sendt innspill ref kostnader. Det budsjetteres foreløpig med kr. 75.000,-

Havnestyret og Arendal E har sagt ja til vårt prosjekt pr 10/3, og saken ble sendt til kommunens saksbehandler 17/3.

Saken har møtt motstand hos Arendal kommune, men saken er nå blitt drøftet politisk i Planutvalget via H og utvalgsleder Grundesen fra SP.
Kommunen har tatt kontakt med LVM, og ASF må nå skrive en disp søknad.
Nabovarsel kvittert/akseptert av Ottersland og Terkelsen.
Styret enig om å sende disp søknad til kommunen.

Sak 12 holdes åpen.

Sak 13: Søknader til banker/andre ref fyrlykta.
Har sendt søknad til en rekke firma uten særlig respons.
Har mottatt kr 5000 fra Gard, kr 10000 fra ADS, kr 5000 fra NR og kr 5000 fra kommunen.

Sak 14: Verve nye folk til Foreningens komiteer på kort/lang sikt.

Ole Chr Kjenes og Sigmund Frøkedal følger opp. Så langt har vi 3 positive tilbakemeldinger fra interesserte medlemmer.

Sak 15: Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

Enstemmig styre går for Skipsreder Arnt J. Mørlands plass.
Styret bes gi et samlet navneforslag til navnekomiteen i Arendal kommune ved henvendelse derfra.
Ligger nå i sakslisten til GF.

Sak 16: Nytt navn på leietaker, men fortsatt ved John Johnsen er.
MS Nidelv AS overtar som leietaker i gamle << 1711>>
Kontrakt undertegnet med MS Nidelv AS signert av John Johnsen og LVM den 1/5-21.

Sak 17: Forslag fra 4 medlemmer ref slipsreglement << 8 glass>>
Styret enig om slipsfritak fra første lørdag etter 17 mai til 1/9.

På tampen. Intet.

Neste styremøte 14/06-21 kl. 1600

Møtet ble hevet kl. 1830.

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær