ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr. 05/2019

Tid: Mandag 08 april 2019 kl 1700 – 1820.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Nestformann. Skipsfører Sigmund Frøkedal
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem Skipselektr Ole Chr. Kjenes
Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen
1. Varamedlem Skipsfører Peter Anker

I tillegg møtte:
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli

Forfall: 2. Varamedlem Stuert Kjell Sparsaas

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 04.2019

Signert protokoll GF 2019 – utsendelse.
Øvrig til utsendelse. Er alt klart?

Referater fra styremøte nr. 04 / 2019, ble godkjent og undertegnet.
Kontingent, protokoll, folder, vedtekter og formannsbrev klart for utsendelse 9/4-19.

Sak 2 : Regnskaper i 2019 –Kommentarer fra OZD.
Budsjett 2019 – noen kommentarer.

Kommentar fra siste Torskaften 28/3-19 inkl regnskap.

Ole Z. Dehli orienterte om regnskap og budsjett for 2019 – ingen kommentarer pr nå.

Tilbakemeldinger fra siste Torskaften er meget bra. Regnskapet viser et pent overskudd.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2019.
Fastsette dato for pakkemøte.

Dato for pakkemøte satt til 9/4 -19 kl. 1000.
Utsendelse samme dag.
Dato for betalingsfrist satt til 20/4-19.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

Ingen nye utmeldinger siden sist.
Nytt B medlem blir Andre-Dahl Sørensen.

Han vil bli tilskrevet om dette.

Sak 5 : Folder 2019 – rettes opp.
Org kart 2019 settes opp.

Alt i orden. Sak 5 lukkes.

Sak 6 : Sverige tur 2019.

Går sin gang.
Innbetaling for turen settes til 10.05.2019.

Det er planlagt dagstur til Rjukan i september.

Sak 7: Takras/bilskade – OZD/LVM orienterer.

Formann Lars V Moen orienterte.
Styret tok formannens orientering til etterretning.
Sak 7 lukkes.

Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Formann L.V.Moen har fått epost fra brannsjef i ØABV 18/2. Videre har Anita Odberg fra ØABV ringt. Brannvesenet vil nå evaluere Tyholmen ved ref til brannfarlig søppel på nytt.

Sak holdes åpen.

Sak 9 : By jubileumsbok 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok.
Sette av årlige midler på ASF – budsjett.
Komiteen rapporterer til Formann L.V .Moen etter hvert.
Har mottatt veldig godt referat fra Jan Tore Knutsen.
Referater og øvrige fra bokkomiteen files under Bokprosjekt 2024 på vår PC.
Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges.

Sak holdes åpen.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute gjøres i 2018 ihht budsjett 2018.
1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør. Pristilbud vedlagt regnskap.
2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost/rapport fra Sverre Gjøvland er mottatt. Nødvendig arbeid vil bli utført av Agder E til våren 2019.
3. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes.
4. Avretting dørk i garderobe – nytt belegg. Ferdig.
5. Nødvendig rydding i sjapper – bortkjøring i løpet av våren.
6. Småjobber ute/inne som gjøres av dugnadsgjengen.
Lage tak over varmepumpen.

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene.

Sak 10 holdes åpen.

Sak 11 : Styret vil trekke ut gratis Torskaften til ett medlem som betaler kontingenten innen fristen 20/4.

Vil bli trukket ut i mai/juni.

Sak 12: Filmkvelder på 3dje dekk. Finne datoer.

Nye filmkvelder avtales etter sommerferien. Sak 12 lukkes.

Sak 13: Etablere 17 mai komité.

Komite’ er etablert.
Liste over kakebakere opphengt på kjøkkenet.

Eventuelt: Intet

Møtet ble hevet kl. 1820
.
Neste styremøte mandag 6 mai 2019 kl. 1700.

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær