ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr. 5/2020

Tid: Mandag 20.april 2020 kl 1700 – 18:10.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
N/Formann Skipsfører Sigmund Frøkedal
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem Skipselektr Ole Chr. Kjenes
Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen
1. Varamedlem Skipsfører Peter Anker
2. Varamedlem Stuert Tore Kjell Sparsaas

Forfall: Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 04.2020
Godkjenning referat/signering av ekstraordinært møte 13. Mars

Referater fra styremøte nr. 04 / 2020, ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Regnskaper. Nytt budsjett 2020.

Damefest er allerede justert opp til 600 kr.

Husleien fra Havnebussen AS for mars er betalt.

Taffelpris på Torskaften holdes uforandret inntil videre på 550 kr.
Justeres eventuelt over sommeren.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2020.

Noen innbetalinger pr. Dato.

Dato for pakkemøte og utsendelse av kontingenten var 14.4 -2020 kl.11:00

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

Ingen utmeldinger eller innmeldinger siden siste styremøte.

Sak 5 : Arendals-uka 2019.
Evaluering Arendals-uka:
a) Innkjøp.
b) Profilering til standen.
c) Regninger som belastes Arendalsuka.
d) Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.
Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.
e) Utleie A-uka 2020.
Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Bytte 3 bilder og endre litt på teksten.

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

Nytt tillegg:
Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

Noen nye bilder:
Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.
INN PÅ ROLL-UP

Peter Anker sjekker priser ref endringer og annet hos Profilsenteret som har originalen. Har sjekket priser.

Har for øvrig priser på flagg, bordfaner og T-skjorter.

Bordfaner mottatt 2/3. Bestille bordfaner og T-skjorter privat til medlemmer som ønsker dette.
Peter Anker holder kontroll med sak 5.
Informasjons mappen er oppdatert.

Sak holdes åpen
Sak 6 : Arrangementer I mai-avlysninger.
Alle vanlige arrangementer er avlyst I mai, men 2 medlemmer fra ASF møter på Hougens plass 8.mai for en minimarkering.
Sak 6 lukkes.

Sak 7: Omtaksering Huset – kommunen.

Vi ønsker å delta på befaring, og denne info er gitt til kommunen.
Sak 7 holdes åpen

Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Ref tlf 25/9-19 fra Hans H. Bakke: planlegge prioritert liste over gjenstander som kan evakueres hvis branntilløp. Se oppsett ref verdisikring som er sendt styret. Leif Håvard og Ole Chr har satt opp liste over gjenstander som prioriteres evakuert hvis brann i Huset. Leif H og Ole Chr vil diskutere listen med Hans Bakke i ØABV. PÅ GANG.

Agderposten hadde oppslag 21/10 og på lederplass 22/10 vedr brannfarlig søppel på Tyholmen. Se også epost fra ordfører av 8/11-19.
ASF avventer nå hva kommunen vil foreta seg.

Formann Lars V. Moen vil sende brev til Mattilsynet for å få bedret søppeloppbevaring i nærheten av Huset til ASF.
I bero til pandemi er over.
Sak 8 holdes åpen.

Sak 9 : Ny jubileumsbok (ASF 1715 år) 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK
Knutsen vil orientere formann før GF 2020 om framdriften som er i god rute.
Bilder til boken lagres på minnestikke.

Sak holdes åpen. Styrer seg selv.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute som skal utføres i ihht budsjett 2020.
Viser til vedtatt budsjett 2020, og arbeider utfra dette.
Vedr dør til inngang 9C. Styret har besluttet å reparere denne i stedet for å bestille ny dør. Dør monteres midlertidig mandag 27.april, mens gammel dør blir kjørt til Songe for reparasjon.
Radiatorer vil bli skiftet I nær fremtid.

Sak 11 : Endringer på hjemmesiden.

Medlemsliste og styrereferater er belagt med passord
«pollen1711»

Sak 12 : Sommertur 2020 – 4-8/6.

Turen er avlyst pga. Pandemi.

Sak 12 lukkes.

Sak 13 . Beredskap mot flomskader.

Saken er satt på vent pga pandemi.

Sak 14: Betalingsformidling / Redusert bruk av kontanter / Terminal / Vipps.

Styret ønsker å tilby et digitalt betalingssystem i tillegg til nettbank i løpet av 2020.
Holdes åpen.

Sak 15: Folder og org.kart 2020/21.

Ressurspersoner til komiteer, jmf. Vedtekttenes § 4.4.

1. Vedlikehold – brannvern – teknisk tilsyn og flagging samt velferd.
2. Huskomite. Sigmund Frøkedal, Dag Olaf Johannesen, Hans Garstad, Håkon Eilert Larsen, Finn Markussen, Peter Anker og Jan Van Santen.
3. Teknisk tilsyn og vedlikehold: Leif H. Pedersen, Harald Thorstensen og Ole Chr. Kjenes.
4. Brannvern: Lars Vidar Moen, Ole Chr. Kjenes, Leif H. pedersen, Peter Anker og Thorhild Larsen.
5. Flaggkomite: Kåre Knutsen, Jan Van Santen og Knut Egeberg.
6. Velferd: Imre Berdo og Jan Van Santen.
7. Ansvar for utleie av skap: Kåre Knutsen.
8. Einar Abusland tar ansvar for blomsterhilsener. Fortsetter som kontaktperson for foredragsholdere.
9. Øyvind Wettergreen, Kåre Knutsen og Finn Markussen utgjør syke/besøkskomite.
10. Festkomiteen: Kjell Andersen og Tore Kjell Sparsaas.

Sak 15 lukkes.

Sak 16 På tampen.

Styremøte for mai er foreløpig utsatt til 19.mai.
Formannen gir nærmere beskjed.

Møtet ble hevet kl. 18:10

Lars Vidar Moen. Peter Anker
Formann Sekretær
for
Kjell Andersen