ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 05/2021

 

 

Tid:                 Mandag 14.juni 2021   kl 1600 – 1800.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselekt        Ole Chr. Kjenes

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

  1. Varamedlem/SekretærSkipsfører        Peter Anker
  2. varamedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

Styremedlem                         Maskinsjef       Svein Nilsen

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli og John Stiansen

 

 

Forfall:

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 04.2021

 

Referater fra styremøte nr. 04 / 2021, ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Kommentar fra OZD/JS vedr regnskap så langt i 2021.

Kommentar fra OZD/JS Intet nytt så langt. Vanlige faste utgifter.

 

Er husleien fra Havnebussen AS innbetalt til ASF? Ja, husleien er                                                innbetalt for juni.

 

Foreløpig regnskap så langt i år.

OZD/JS informerte. Forbruk ihht budsjett så langt. Grasrotandel økende

 

Et eventuelt innkjøp av nye stoler. Blir ikke bestilt før etter budsjett er                             godkjent på GF.

 

 

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer.

Så langt er investeringen svært god på papiret.                                                                    Betydelig urealisert gevinst så langt.

 

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status her:

 

Gjennomgang av investeringer. Betydelig urealisert gevinst.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2021.

Har så langt kommet 323 Kontingentinnbetalinger.

Formann og sekretær har påbegynt en rekke kontingent-purringer. Disse                          tar en del tid..

 

 

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

Utmeldte medlem siden siste styremøte er B medlem Rolf Christensen.

Nytt B medlem blir Odd Bernhard Austarheim. Vi har for øvrig nå ledig                          plass for 1 B-medlem.

Nytt A medlem blir Peter Leijs

Begge vil bli tilskrevet om dette.

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2021.

 

  1. Regninger som belastes Arendalsuka.

.

  1. Utleie A-uka 2021.Vi er fullbooket.

Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Noen forandringer.

 

 

 

Deltakerliste stand klar til 31/5. Deltakerliste sendt                                                Forsvarsforeningen.

 

Sak holdes åpen

 

Sak   6 :           Arrangementer framover.

Tirsdag/fredagsåpen samt << 8 glass >> er i gang.

 

GF 2021 forventes avholdt ultimo august. LVM foreslår torstag 26 august. Styret enig om dette.

 

Vi må avertere 5/8. ( KA fikser dette etter instruks fra styret)

Antrekk på taffel mørk dress eller smoking. Meny: salt kjøtt/flesk/dessert

Invitere JP.

Kuvert pris kr. 650,-

 

Det må trykkes opp ekstra adresselapper for utsending av Folder 2021.

 

Sak 6 holdes åpen til neste styremøte i august.

 

Sak  7:            Klargjøring for GF:

  1. Forsiden til Blekka.
  2. Dokumenter til Blekka legges inn på minnepenn. Utført
  3. Øvrige praktiske forberedelser til GF gjøres i august.

 

Sak 7 holdes åpen.

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr                          sikring søppel.

 

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus                       på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Pga mye <<griseri>> i søppelgården medio oktober, har LVM innklaget                          dette til kommunen.

 

Sigmund Frøkedal deltok på << søppelmøtet>> med kommunen 30/10.

Frøkedal informerte styret.

 

LVM har mottatt foreløpig referat. Sendt styret 8/11.

Styret avventer en konklusjon/anbefaling fra kommunen ( C.Bie )

Bie har sluttet, og sak er overtatt av Helene Thygesen i Avløp og                                      miljøvern, ref epost mai 2021. Thygesen ringte 26/5, og sier at kommunen                 ser på mulige tiltak.

 

Sak 8 holdes åpen

 

Sak   9 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen.

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

 

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

Bokkomite hadde møte 8/6, Knutsen og Vigerstøl er i god rute. Referat fra                       møtet mottatt.

Ole Chr. Kjenes har 2 bøker for eventuell hjelp.

Styrer seg selv.

Sak holdes åpen.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute som skal utføres i  ihht budsjett 2021.

Viser til vedtatt budsjett 2021, og arbeider utfra dette. Foreløpig vil følgende bli utført:

 

 

1.Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis.  Starter om ikke så         lenge (SF) Utført.

6.Montere ny bereder i 3etg ved WC/vaskerom bak styrerom (LH/OCK)

10.Service varmepumpe-organiseres av LH/OCK. Ikke i 2021.

11.Montere nye veggfester og 10 stk radiatorer hvor planlagt (LH/OCK organiserer dette          med rørlegger) 3 gamle radiatorer fjernet. Avventer nye fra leverandør.

12.Montering ventilsett radiatorer -organiseres av LH/OCK. Nye radiator mottatt, og avventer rørlegger.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11 :           Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <<særskilt                          parkeringsplass>> for (1) bil av  8-9/6.20.

Styret orientert om dette av formann LVM

 

Brev/ via epost sendt til Kommuneplanutvalget oktober 2020.

Avventer svar.

Politisk planutvalg ved H og SP mener saken bør løses slik ASF har                                 skissert, og ASF avventer endelig avgjørelse fra kommunen.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

 

 

Sak 12:            <<Operasjon fyrlykt>>.

 

Kystverket har gitt ASF <<Bonden Lykt>> som gave.

Påbegynt søknad for plassering osv.

Peter Anker holder kontakt med Kystverket.

Styret sendte 30/11 en søknad til ledere av Havnestyret.

Vi må budsjettere med kostnader til søknad samt transportkostnader,                                sandblåsing og maling av lykta osv. Ole Z. Delhi og Peter Anker har sendt                     innspill ref kostnader.  Det budsjetteres foreløpig med kr. 75.000,-

 

Havnestyret og Arendal E har sagt ja til vårt prosjekt pr 10/3, og saken ble                       sendt til kommunens saksbehandler 17/3.

 

Saken har møtt motstand hos Arendal kommune, men saken er nå blitt                             drøftet politisk i Planutvalget via H og utvalgsleder Grundesen fra SP.

Kommunen har tatt kontakt med LVM, og ASF må nå skrive en disp                                søknad.

Nabovarsel kvittert/akseptert av Ottersland og Terkelsen.

Disp søknad sendt Plan- og bygg den 19/5. 26/5 skriver saksbehandler at                         disp søknad er oversendt kommunens veimyndighet.

 

Sak 12 holdes åpen.

 

 

Sak 13:            Søknader til banker/andre ref fyrlykta.

Har sendt søknad til en rekke firma uten særlig respons.

Har mottatt kr 5000 fra Gard, kr 10000 fra ADS, kr 5000 fra NR og kr                             5000 fra kommunen.

Maritim Forum Sør v/ Bjørn Saltermark vil skrive om saken, og kanskje de                     sponser noen kroner.

 

Sak 14:            Verve nye folk til Foreningens komiteer på kort/lang sikt.

 

Sak 14 lukkes.

Sak 15:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

Enstemmig styre går for Skipsreder Arnt J. Mørlands plass.

Styret bes gi et samlet navneforslag til navnekomiteen i Arendal kommune                      ved henvendelse derfra.

Ligger nå i sakslisten til GF.

 

Status nå: Kommunens navnekomite er nå et avsluttet kapittel ifølge Frode                      Filseth.

Samfunnskomiteen skal nå ivareta arbeid navnekomite gjorde. LVM                                kontakter leder av Samfunnskomite’

 

Sak åpen.

 

Sak 16:            Nytt navn på leietaker, men fortsatt ved John Johnsen er.

MS Nidelv AS overtar som leietaker i gamle << 1711>>

Kontrakt undertegnet med MS Nidelv AS signert av John Johnsen og LVM                     den 1/5-21.

LVM signerte elektronisk kontrakt for depositum 11/6. ( 6 månedsleier ).

Kontrakten/dep konto ville << poppe >> opp i vår nettbank snarlig.

 

Sak 17:            Forslag fra 4 medlemmer ref slipsreglement << 8 glass>>

 

Sak 17 lukkes.

 

Sak 18:            Minebøsa på rep. Etter skade.

 

På tampen.       Intet.

 

Neste styremøte 9/08-21  kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1800.

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær