ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 06/2021

 

 

Tid:                 Mandag 09.august 2021   kl 1700 – 1915.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

  1. Varamedlem/SekretærSkipsfører        Peter Anker
  2. varamedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

Styremedlem                         Maskinsjef       Svein Nilsen

 

Peter Anker fungerte for Ole Chr. Kjenes

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli og John Stiansen

 

 

Forfall:                       Styremedlem              Skipselekt       Ole Chr. Kjenes

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 05.2021

 

Referater fra styremøte nr. 05 / 2021, ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Kommentar fra OZD/JS vedr regnskap så langt i 2021.

Kommentar fra OZD/JS Intet nytt så langt. Vanlige faste utgifter.

 

Er husleien fra Havnebussen AS innbetalt til ASF? Ja, husleien er                                                innbetalt for juli/august.

 

Foreløpig regnskap så langt i år.

OZD/JS informerte. Forbruk ihht budsjett så langt.

Lønstillegg på 2,5 % fra september 2021.

 

Da blir de nye satsene;

 

Thorhilds ordinære blir da (fra kr 209)                     Kr 214

Thorhilds timesats (grønn Lapp) blir da (fra kr 239)Kr 245/fakturert kr 322

Thorhilds timesats (rød lapp) blir da (fra kr 278)     Kr 285/fakturert kr 374

Servitørenes timesats blir (fra kr 228(                       Kr 234/fakturert kr 307

 

 

Et eventuelt innkjøp av nye stoler. Blir ikke bestilt før etter budsjett er                             godkjent på GF.

 

 

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer.

Så langt er investeringen svært god på papiret.                                                                    Betydelig urealisert gevinst så langt.

 

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status her:

 

Gjennomgang av investeringer. Betydelig urealisert gevinst.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2021.

Har så langt kommet 346 Kontingentinnbetalinger.

8 Kontingentinnbetalinger mangler. Formann og sekretær fortsetter                                  purringer.

 

 

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

Utmeldte medlem siden siste styremøte er A medlem Magne Oland,                                 Johan Fredrik Marcussen og B medlem Per Chr Weierholt.

Nye A medlemmer blir Øyvind Sigridsnes, Jan Gilbert Vehusheia, Eilif                            Aastveit og Eivind Kulblik.

Alle vil bli tilskrevet om dette.

 

Vi har for øvrig nå ledig plass for 2-3 B-medlem.

 

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2021.

Lokalleie under A-uka er egentlig full-booket.

  1. Innkjøp, b) profilering til standen, c) regninger som belastes Arendalsuka er utført.

.

Peter Anker følger opp sak 5 framover .

Oppdatering av ROLL-UP? Ferdig . Arkivmappe klar.Turnusliste og smittevern på plass.

 

 

Deltakerliste stand klar til 31/5. Deltakerliste sendt                                                Forsvarsforeningen.

Sak holdes åpen

 

Sak   6 :           Arrangementer framover.

Tirsdag/fredagsåpen samt << 8 glass >> er i gang.

 

GF 2021 forventes avholdt 26 august.

 

GF avertere i Agderposten 5/8.

Invitasjon til GF blir Jens P. Christensen og Æresmedlemmer.

Antrekk på taffel mørk dress eller smoking. Meny: salt kjøtt/flesk/dessert

Organisering GF – plassering stoler til deltakere 3etg.

Bruker også 2etg hvis mange kommer til GF utover de vi har plass til på taffelet.

Vi setter antall til taffel fredag 13/8.

 

Meny GF: Erter kjøtt og flesk.

Påmelding fra lørdag 14/8.

Halvor Ellingsen ordstyrer.

Peter Anker Toastmaster.

Organisere bar etter taffel.

Talere på plass.

 

Det må trykkes opp ekstra adresselapper for utsending av Folder 2021.

 

Sak 6 holdes åpen til neste styremøte i august.

 

Sak  7:            Klargjøring for GF:

  1. Forsiden til Blekka er klar..
  2. Dokumenter til Blekka legges inn på minnepenn. Utført
  3. Øvrige praktiske forberedelser til GF. Utført.

 

Sak 7 holdes åpen.

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr                          sikring søppel.

 

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus                       på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Pga mye <<griseri>> i søppelgården medio oktober, har LVM innklaget                          dette til kommunen.

 

Sigmund Frøkedal deltok på << søppelmøtet>> med kommunen 30/10.

Frøkedal informerte styret.

 

LVM har mottatt foreløpig referat. Sendt styret 8/11.

Styret avventer en konklusjon/anbefaling fra kommunen ( C.Bie )

Bie har sluttet, og sak er overtatt av Helene Thygesen i Avløp og                                      miljøvern, ref epost mai 2021. Thygesen ringte 26/5, og sier at kommunen                 ser på mulige tiltak.

 

Sak 8 holdes åpen

 

Sak   9 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen.

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

 

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

Bokkomite hadde møte 8/6, Knutsen og Vigerstøl er i god rute. Referat fra                       møtet mottatt.

Ole Chr. Kjenes har 2 bøker for eventuell hjelp.

Styrer seg selv. Går veldig greit.

Sak holdes åpen.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute som skal utføres i  ihht budsjett 2021.

Viser til vedtatt budsjett 2021, og arbeider utfra dette. Foreløpig vil følgende bli utført:

 

1.Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis. Alt                               under kontroll.

  1. Etterisolere i vegg ved WC bak styrerom. Utført.

 

Spotlight for å belyse Byvåpen på nord-veggen.

Ole Chr. Kjenes og Leif Pedersen vil se på forslaget.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11 :           Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <<særskilt                          parkeringsplass>> for (1) bil av  8-9/6.20.

Styret orientert om dette av formann LVM

 

Brev/ via epost sendt til Kommuneplanutvalget oktober 2020.

Avventer svar.

Politisk planutvalg ved H og SP mener saken bør løses slik ASF har                                 skissert, og ASF avventer endelig avgjørelse fra kommunen.

Sak 11 holdes åpen.

Sak 12:            <<Operasjon fyrlykt>>.

 

Kystverket har gitt ASF <<Bonden Lykt>> som gave.

Påbegynt søknad for plassering osv.

Peter Anker holder kontakt med Kystverket.

Styret sendte 30/11 en søknad til ledere av Havnestyret.

Vi må budsjettere med kostnader til søknad samt transportkostnader,                                sandblåsing og maling av lykta osv. Ole Z. Delhi og Peter Anker har sendt                     innspill ref kostnader.  Det budsjetteres foreløpig med kr. 75.000,-

 

Havnestyret og Arendal E har sagt ja til vårt prosjekt pr 10/3, og saken ble                       sendt til kommunens saksbehandler 17/3.

 

Saken har møtt motstand hos Arendal kommune, men saken er nå blitt                             drøftet politisk i Planutvalget via H og utvalgsleder Grundesen fra SP.

Kommunen har tatt kontakt med LVM, og ASF må nå skrive en disp                                søknad.

Nabovarsel kvittert/akseptert av Ottersland og Terkelsen.

Disp søknad sendt Plan- og bygg den 19/5. 26/5 skriver saksbehandler at                         disp søknad er oversendt kommunens veimyndighet.

Går sin gang. Stålarbeidet forventer ferdig oktober/november.

 

Sak 12 holdes åpen.

 

 

Sak 13:            Søknader til banker/andre ref fyrlykta.

 

Sak 13 lukkes.

 

Sak 14:            Verve nye folk til Foreningens komiteer på kort/lang sikt.

 

Sak 14 lukkes.

 

Sak 15:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

Enstemmig styre går for Skipsreder Arnt J. Mørlands plass.

Styret bes gi et samlet navneforslag til navnekomiteen i Arendal kommune                      ved henvendelse derfra.

Ligger nå i sakslisten til GF.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvitert for vårt forslag til navn.

Foreslår at vi lager et avisinnlegg senest etter GF om saken.

Sak åpen.

 

Sak 16:            Nytt navn på leietaker, men fortsatt ved John Johnsen er.

MS Nidelv AS overtar som leietaker i gamle << 1711>>

Kontrakt undertegnet med MS Nidelv AS signert av John Johnsen og LVM                     den 1/5-21.

LVM signerte elektronisk kontrakt for depositum 11/6. ( 6 månedsleier ).

Kontrakten/dep konto ville << poppe >> opp i vår nettbank snarlig.

 

Sak 16 lukkes.

 

Sak 17:            Minebøsa på rep. Etter skade.

 

Sak 17 lukkes.

 

Sak 18:            Se på muligheter for å montere trappeheis fra hallen til 2etg. Tekniske                              løsninger og kostnader/økonomisk støtte. ( Viser til brev fra OBT)

Leif Pedersen, Ole Chr. Kjenes og Peter Anker vil undersøke løsninger og                       utredninger.

 

På tampen.       Intet.

 

Neste styremøte 13/09-21  kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1915.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær