ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr 7/2020

Tid: Tirsdag 15.juni 2020 kl 1700 – 18:40.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
N/Formann Skipsfører Sigmund Frøkedal
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Ole Chr. Kjenes
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
1. Varamedlem Skipsfører Peter Anker
2. Varamedlem Stuert Tore Kjell Sparsaas

I tillegg møtte:
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli

Forfall: Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 06.2020

Referater fra styremøte nr. 06 / 2020, ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Regnskaper. Viser til nytt budsjett 2020.
Kommentar fra OZD.
Regnskaper. Intet nytt så langt.
Er husleien for juni betalt? Husleien for juni er betalt.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2020.

Status pr medio juni- antall innbet.
Sekretær KA presenterer liste over manglende kontingenter.
KA/LVM purrer utestående.

Liste over utestående innbetalinger gjennomgått.
Antall innbetalte pr dato. 345 stk.
KA/LVM vil purre utestående.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

Ingen nye utmeldinger.

Nytt B medlem blir Stig Lindvik.
Vil bli tilskrevet om dette.

Sak 5 : Arendals-uka 2019.
Evaluering Arendals-uka:
a) Innkjøp.
b) Profilering til standen.
c) Regninger som belastes Arendalsuka.
d) Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.
Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.
e) Utleie A-uka 2020.
Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Bytte 3 bilder og endre litt på teksten.

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

Nytt tillegg:
Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

Noen nye bilder:
Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.
INN PÅ ROLL-UP

Peter Anker jobber med oppdatering av Roll Up. Det blir noe utskifting av bilder.

Kulepenner med ASF logo mottatt.
Peter Anker holder kontroll med sak 5.
Status juni: Arendals-uka er avlyst. LVM holder kontakt med leietakere for samme arr i 2021.
Trykking på gang.
Sak holdes åpen

Sak 6 : Arrangementer fremover.
Alle vanlige arrangementer er avlyst i mai og august.
Lage smittevernsplan for små arrangementer i sommer (8 glass) Utført.
Samme for kafe på tirsdager/fredager fra 4 august.
Vurderer om TSL kan begynne på tirsdag/fredag/lørdag fra primo august.
Vil vurdere andre typer arrangementer senere hvis færre deltakere, er det akseptabelt for styret.
Beregne taffelpris basis 40-45 mann/kun 3 mann gratis.( Tenker Torskaften uten foredrag eller Damefest uten underholdning)
Diskuteres videre på 8 glass og planlegge kostnader.
Oppdatere web siden om samme.

Sak 6 holdes åpen til styremøte i august

Sak 7: Omtaksering Huset – kommunen.

Vi ønsker å delta på befaring, og denne info er gitt til kommunen.
Sak 7 holdes åpen

Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Ref tlf 25/9-19 fra Hans H. Bakke: planlegge prioritert liste over gjenstander som kan evakueres hvis branntilløp. Se oppsett ref verdisikring som er sendt styret. Leif Håvard og Ole Chr har satt opp liste over gjenstander som prioriteres evakuert hvis brann i Huset. Leif H og Ole Chr vil diskutere listen med Hans Bakke i ØABV. PÅ GANG.

Agderposten hadde oppslag 21/10 og på lederplass 22/10 vedr brannfarlig søppel på Tyholmen. Se også epost fra ordfører av 8/11-19.
ASF avventer nå hva kommunen vil foreta seg.

Formann Lars V. Moen vil sende brev til Mattilsynet for å få bedret søppeloppbevaring i nærheten av Huset til ASF.
I bero til pandemi er over.

Sak 8 holdes åpen.

Sak 9 : Ny jubileumsbok (ASF 1715 år) 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Status nå:
Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

Ny fotoansvarlig blir Jan Ole Dalene. Overtar etter Hans N. Terjesen.

Sak holdes åpen.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute som skal utføres i ihht budsjett 2020.
Viser til vedtatt budsjett 2020, og arbeider utfra dette.
Status nå:
1. Ulike jobber knyttet til rørarbeid og elektro. Straks ferdig. I god gang.
2. Rep av inngangsdør 9C. Går sin gang.
3. Malerarbeid ute/inne: Ferdig.
4. Vindusvask 2/3dje etg. Ferdig
5. Øvrige jobber. Blindvindu sammen med dør 9C.
6. Fikse lakk på gulv i Havblikkstuen.

Sak 11: Beredskap mot flomskader.
Status juni 2020.
ASF vil gå til innkjøp av pumpe og slanger.

Sak 12 : Betalingsformidling / Redusert bruk av kontanter / Terminal / Vipps.

Styret ønsker å tilby et digitalt betalingssystem i tillegg til nettbank i løpet av 2020. Styret vil ta en avgjørelse rundt dette innen utg 2020
Holdes åpen.

Sak 13: ASF.

Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <> for (1) bil.

Sak 14: OZD gir info vedr møte i Stiftelsen og banken. Møte er avtalt til 1 juli.

Neste styremøte 17/8-20

Møtet ble hevet kl. 18:40

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær