ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 07/2021

 

 

Tid:                 Mandag 13.september 2021   kl 1700 – 1840.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

  1. Varamedlem/SekretærSkipsfører        Peter Anker
  2. varamedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

Styremedlem                         Maskinsjef       Svein Nilsen

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

Ole Z. Dehli fungerte for John Stiansen

 

 

Forfall:

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 06.2021

 

Konstituering av nytt styre 20221

Valg av nestformann og sekretær

Engasjement kasserer/controller, skriftlig avtale med John Stiansen/ASF

 

Protokoll GF 2021 – se utkast.

 

Referater fra styremøte nr. 06 / 2021, ble godkjent og undertegnet.

 

Valg av nestformann og sekretær samt jfr. Vedtektenes § 4.3. engasjere                            Kasserer/controller.

Skipsfører Sigmund Frøkedal gjenvalgt som nestformann.

Skipsfører Kjell Andersen gjenvalgt som sekretær.

 

Styret engasjerte John Stiansen som kasserer/controller. Han overtar etter

Ole Z. Dehli. Stiansen er foreløpig engasjert fram april 2022.

 

Protokoll GF 2021 ble gjennomlest og godkjent av styret. Sekretæren                               ordner signering fra Jan van Santen og Odd B Tengelsen.

 

 

Sak  2  :          Kommentar fra OZD vedr regnskap så langt i 2021.

Kommentar fra OZD/JS Intet nytt så langt. Vanlige faste utgifter.

 

Er husleien fra Havnebussen / MS Nidelv betalt til ASF? Ja, husleien er                           innbetalt for september.

 

Foreløpig regnskap så langt i år.

OZD informerte. Forbruk ihht budsjett så langt.

Enkelte poster er noe høye. Styret/kasserer må følge opp.

 

Regning ca 16000 kr vedr rep av Minebøssa legges under kto 6620                                  rep/vedlikehold Huset mrd notat.

 

Innkjøp propellblad på konto 7790 Div kostnader med notat.

 

Inntekt Arendals uka og øvrige utleie i august.

Så langt har en leietakere betalt.

 

Innkjøp av nye stoler. Tore Kjell Sparsaas styrer dette.                                                       Bestilles med rask levering primo oktober

 

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer.

Så langt er investeringen svært god på papiret                                                                     Betydelig urealisert gevinst så langt.

 

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status her:

 

Gjennomgang av investeringer. Betydelig urealisert gevinst.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2021.

Har så langt kommet 347 Kontingentinnbetalinger.

7 Kontingentinnbetalinger mangler. Formann og sekretær fortsetter                                  purringer.

 

 

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

Ingen utmeldte medlem siden siste styremøte.

Nye A medlemmer blir Sveinung F. Knutsen, Dag Henning Stavelin og                            Tore Hanssen.

Alle vil bli tilskrevet om dette.

 

Vi har for øvrig nå ledig plass for 2 stk B-medlemmer pr dato

 

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2021.

Oppsummering etter A uka.

 

Plan for A uka 2022: LVM orienterer.

 

A uka 2021 var veldig bra.

 

Formann Lars V Moen orienterte for A uka 2022.

Peter Anker undersøker for mere informasjon om Maritim utdanning hos Norges Rederiforbund. Lars Vidar kontakter Forsvarsforeningen om mer info til ungdom som vil i forsvaret

 

 

Sak holdes åpen

 

Sak   6 :           Arrangementer framover.

Tirsdag/fredagsåpen samt << 8 glass >> er i gang.

 

Forventer Torskaften ultimo september. Vi vurderer antall deltakere når det nærmer seg påmelding.

 

Pris på matvarer og drikkevarer har steget betydelig siden mars 2020.

Pris taffel foreslås økt til kr 600,-.

 

Sak  7:            Oppfølging GF.

 

Gjennomlese Protokoll.  OK

Signere Protokoll.           Klar for signering.

Legge Protokoll ut på websiden.   OK

Utsende Folder 2021.     OK

 

Sak  8:             Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr                          sikring søppel.

 

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus                       på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Pga mye <<griseri>> i søppelgården medio oktober, har LVM innklaget                          dette til kommunen.

 

Sigmund Frøkedal deltok på << søppelmøtet>> med kommunen 30/10.

Frøkedal informerte styret.

 

LVM har mottatt foreløpig referat. Sendt styret 8/11.20.

Styret avventer en konklusjon/anbefaling fra kommunen ( C.Bie )

Bie har sluttet, og sak er overtatt av Helene Thygesen i Avløp og                                      miljøvern, ref epost mai 2021. Thygesen ringte 26/5, og sier at kommunen                 ser på mulige tiltak.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Helene Thygesen fikk oversendt bilder etter ny forsøpling 23/8, og epost                                     mottatt fra henne 23/8. – Saken oversendt saksbehandler i Agder                                                      Renovasjon via kommunen.

 

Sak 8 holdes åpen

 

Sak   9 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder etter at Terjesen døde)

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

 

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

Bokkomite hadde møte 8/6, Knutsen og Vigerstøl er i god rute. Referat fra                       møtet mottatt.

Styrer seg selv. Går veldig greit.

Sak holdes åpen.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute som skal utføres i  ihht budsjett 2021.

Viser til vedtatt budsjett 2021, og arbeider utfra dette. Foreløpig vil følgende bli utført:

 

1.Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis. Alt                               under kontroll.

Spotlight for å belyse Byvåpen på nord-veggen.

Ole Chr. Kjenes og Leif Pedersen vil se på forslaget. På gang.

 

Innkjøp/montere ny spot i hallen ved hovedinngang. Ole C. Kjenes og Leif                      Pedersen tar seg av dette.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11 :           Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <<særskilt                          parkeringsplass>> for (1) bil av  8-9/6.20.

Styret orientert om dette av formann LVM

 

Brev/ via epost sendt til Kommuneplanutvalget oktober 2020.

Avventer svar.

Politisk planutvalg ved H og SP mener saken bør løses slik ASF har                                 skissert, og ASF avventer endelig avgjørelse fra kommunen.

Sak 11 holdes åpen.

 

Sak 12:            <<Operasjon fyrlykt>>.

 

Kystverket har gitt ASF <<Bonden Lykt>> som gave.

Påbegynt søknad for plassering osv.

Peter Anker holder kontakt med Kystverket.

Styret sendte 30/11 en søknad til ledere av Havnestyret.

Vi må budsjettere med kostnader til søknad samt transportkostnader,                                sandblåsing og maling av lykta osv. Ole Z. Delhi og Peter Anker har sendt                     innspill ref kostnader.  Det budsjetteres foreløpig med kr. 75.000,-

 

Havnestyret og Arendal E har sagt ja til vårt prosjekt pr 10/3, og saken ble                       sendt til kommunens saksbehandler 17/3.

 

Saken har møtt motstand hos Arendal kommune, men saken er nå blitt                             drøftet politisk i Planutvalget via H og utvalgsleder Grundesen fra SP.

Kommunen har tatt kontakt med LVM, og ASF må nå skrive en disp                                søknad.

Nabovarsel kvittert/akseptert av Ottersland og Terkelsen.

Disp søknad sendt Plan- og bygg den 19/5. 26/5 skriver saksbehandler at                         disp søknad er oversendt kommunens veimyndighet.

Går sin gang. Stålarbeidet forventes ferdig oktober/november.

Peter Anker holder styret orientert.

 

Sak 12 holdes åpen.

 

 

 

 

 

Sak 13:            Se på muligheter for å montere trappeheis fra hallen til 2dre etg. Teknisk                         løsninger og kostnader/økonomisk støtte.

Ole Chr. Kjenes og Leif Pedersen har hånd om saken.

 

Sak: 14            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

Enstemmig styre går for Skipsreder Arnt J. Mørlands plass.

Styret bes gi et samlet navneforslag til navnekomiteen i Arendal kommune                      ved henvendelse derfra.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvitert for vårt forslag til navn med kopi til B. Glommen og R.                                    Gundersen i Arendal Høyre.

 

Sak åpen.

 

Sak 15             På tampen.       Intet.

 

 

Sak 16:            Planlegge medlemsmøte 13 oktober. OK. Annonse i Agderposten 29/9

Planlegge evak øvelse ifm Medl møte. OK.

 

 

 

Neste styremøte 11/10-21  kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1840.

 

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær