ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

                                                        MØTEREFERAT

                                                                   fra

                                                       styremøte nr 07/2022

Tid:                 Mandag 09.mai 2022   kl 1700 – 1805.

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

                        Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

                        Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

                       Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

                        Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

                        Styremedlem                         Maskinsjef       Svein Nilsen

  1. Varamedlem           Skipsfører        Peter Anker

I tillegg møtte:

Forfall:                       Kasserer/økonomiansvarlig                           John Stiansen

                  Saksliste:

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 06.2022

                        Referater fra styremøte nr. 06 / 2022 ble godkjent og undertegnet.

 Sak  2  :          Er husleien fra Havnebussen / MS Nidelv mottatt for mai 2022.

                        Husleien for mai mottatt,

                        Regnskap siste Torskaften.

                        Pent overskudd.

                        Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer – update 1 mai.

Litt oppgang siden sist. Fortsatt en god papirgevinst.

                        Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status pr 1 mai.

Litt nedgang. På minussiden pr 1 mai

Budsjett for 2022 – noen kommentarer.

                        Ingen kommentarer.

                        Refusjon strømutgifter fra staten – neste søknad?

                        Utsatt til neste styremøte.

                        Sak 2 holdes åpen.

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2022.

                        Mange har betalt. Oppdatert liste til klargjøres til styremøte. I juni.

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

                        Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

                        Jens S Øvernes, Steinar Hansen og Ragnar Mørck.

                        Nytt A medlemmer blir. Torstein Fossum.

                        Han vil bli tilskrevet om dette.

Sak   5 :           Arendals-uka 2021.

                        Planer for A uka 2022:

                        Planer for A uka 2022. Norges Forsvarsforening og Stærk har booket                               Huset hele A-uka 2022.03.14

                        Påmelding stand vil stand er utført. Vi har nr 49. Deltakelse stand – sender                      dette til aktuelle medlemmer i mai.

                        L.V. Moen vil innhente nyttig info for ungdom som vil i forsvaret via NFF.

                        Innhente info fra Norges Rederiforbund ref ungdom som vil til sjøs.

                        Har mottatt en del om rederier som ønsker læringer.

                        Innkjøp A uka. Oppdatere roll up med fyrlykta.

                        Nytt bilde av huset med fyrlykt. Kontakte Nils Vigerstøl.

                        Peter Anker jobber med saken.

                        Sak holdes åpen

Sak   6 :           Mai arrangementer.

                        8 mai arrangementer på Hisøy og Arendal sentrum. Kjøreplan mottatt fra                         kommunen.

                        Påmelding: Formann L.V. Moen har meldt på ASF. Samme togrute som i                         tidligere år – oppstilling her på Tyholmen.

                        Forfriskning i ASF fra kl. 1600. Oppstilling kl 1645.

                        Kaker/kaffe/bar etter Borgertoget. Pris kr 60,-

                        Fest med damer 20 mai. Antall pr 9 mai 80 – 84.

                        Koret underholder. Osmund Fiskaa lager et program for kvelden.

                        Sak 6 lukkes etter styremøtet i juni.

Sak  7:            Se på muligheter for å montere trappeheis fra hallen til 2dre etg. Tekniske løsninger og kostnader/økonomisk støtte.

                       Ole Chr Kjenes og Leif Pedersen orienterte.

                       Pedersen/Kjenes har laget et dokument som som viser tekniske og økonomiske utfordringer knyttet til en slik heis, og dette ble gjort kjent under under GF.

                       Sak 7 holdes åpen som <<cold case>>

Sak  8:            Søppelproblemer Tyholmen.

                        Saken har nr 20/14557.

 

                        Ref Helene Thygesen – saken oversendt saksbehandler i Agder                                                    Renovasjon via kommunen.

                        Sak 8 holdes åpen som << cold case>>

Sak   9 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

                        Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                                 kostnader – etablere egen konto for ny bok

                        Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

                        Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

                        Status nå:

                        Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

                        LVM orienterte ihht eposter fra Knutsen og Nils P Vigerstøl.

                        Styrer seg selv. Går veldig greit.

                        Styret litt usikker på inntekter vedr annonsene.

                        Sak holdes åpen.

Sak 10:            Jobber i 2022:

                        Male sørveggen. Oppstart beg juni.

                        Øvrig som gjenstår innvendig/utvendig. Går sin gang.

                        El arbeid. Strekke kabler for lys Gallionsfigur og Fyrlykt.

                        Annet teknisk (el/rørarbeid/annet)

                        Service i 2022. Service på varmepumpe.

                        Bysserelaterte jobber (Rør/el/annet). Foreløpig er intet planlagt.

                        Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis.

                        Sak 10 holdes åpen.

Sak 11 :           Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <<særskilt                          parkeringsplass>> for (1) bil av  8-9/6.20.

                        Styret orientert om dette av formann LVM

                        Vi ser hva kommunen vil gjøre framover.

                       Sak 11 holdes åpen som << cold case>>

Sak 12:            <<Operasjon fyrlykt>>.

                        Lykta er på plass og avduket 2 april.

                        Slutt-faktura er mottatt inkl transportkostnader.

                        Status: PA/LVM har klaget på totalpris, men Nymo mener de har                                      nedjustert timetall, og står på sitt.

                        Sak 12 kan lukkes når alle regninger er betalt. Peter Anker beholder kopi                         av alle regninger i sin file.

                        Sak lukkes når PA og JS gir beskjed. Peter Anker vil undersøke om

                        Sak 12 holdes åpen.

Sak 13:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

                        LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

                        Har purret Vanja Grut , så langt intet svar.

                        Sak holdes åpen som <<cold case>>

Sak 14:            Innkalle WEB redaktør Jan Ole Dalene ref vår hjemmeside.

                        Innkalles til styremøte i juni eller annen anledning.

Sak 15             Tall Ship Race i 2023.

                        LVM/PA hadde møte med TSR/Sylvia Jacobsen den 1 april.

                        Hva tenker vi selv om vår deltakelse.

                        Avventer forespørsler.

Sak 16:            Rettigheter kasserer/formann/sekretær etter endringer som er meddelt oss                        fra Sparebanken Sør.

                        Kasserer vil ta kontakt med Sparebanken Sør.

Sak 17:            Tur til Lyngørfjorden Kultursenter og kanonene på Møvik. ASF tar kontakt                     med Arkivet i Krsand vedr et mulig besøk samtidig med besøk til Møvik.

                        Avventer dato.

På tampen.      Hjertestarter.

                        Søknad sendt til LHL om hjertestarter 3 april. Avventer svar.

                        Neste styremøte 13/6-22 kl. 1600

                        Møtet ble hevet kl. 1805.

                        Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

                        Formann                                                               Sekretær