ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr. 08/2019

Tid: Mandag 19 august 2019 kl 1700 – 1830.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Nestformann. Skipsfører Sigmund Frøkedal
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem Skipselektr Ole Chr. Kjenes
1. Varamann Skipsfører Peter Anker
2. Varamann farende Maskinsjef Alf K. Dybesland

(Alf K. Dybesland fungerte for Svein Nilsen)

I tillegg møtte:
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli

Forfall: Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 07.2019

Sette opp punkter til Medlemsmøte onsdag 16 oktober.

Referater fra styremøte nr. 07 / 2019, ble godkjent og undertegnet.

Foreløpige pkt til Medlemsmøte: Evak øvelse – Bokprosjekt 2024 – Kontingenten – regnskapstall pr september – Tur 2020 – søppelhåndtering – filmkvelder. Øvrig settes opp på styremøtet i september.

Sak 2 : Regnskaper i 2019 –Kommentarer fra OZD.
a) Er husleie mai OK fra Havnebussen?
Budsjett 2019 – noen kommentarer/er regnskap noenlunde i tråd med budsjett.
b) Gjennomføre skjenkekurs for TKS/KA
c) Søknad om støtte fra kommunen. Info fra LV og OZD.

Ole Z. Dehli orienterte om regnskap for 2019 – ingen kommentarer pr nå.
a) Husleien for august betalt.

Budsjett 2019 – noen kommentarer/ er regnskap noenlunde i tråd med budsjettet?

Ole Z. Dehli orienterte. Ingen kommentarer av betydning nå.

b) Skjenkekurs vil bli gjennomført høsten 2019.

c) Søknad om støtte fra kommunen ble avslått.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2019.
Status pr dato.

Trekke ut en gratis Torskaften til medlemmer som betaler kontingenten innen fristen.

Fortsatt flere som ikke har betalt sin kontingent for 2019. Purring blir sendt via sms/epost

Gratis Torskaften trukket. Heldige vinner ble Dagfinn Pedersen.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

Ingen utmeldinger siden sist.
Nytt A medlem blir Carl G. Hiltveit
Han vil bli tilskrevet om dette.

Sak 5 : Arendals-uka 2019.
Evaluering Arendals-uka:
a) Innkjøp.
b) Profilering til standen.
c) Regninger som belastes Arendalsuka.
d) Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager. Justere dette i 2020. ID-kort fra kommunen.
e) Utleie A-uka 2020.
Sak holdes åpen.
Sak 6 : Dagstur til Rjukan 4 september 2019.

Går sin gang.

Sak 7: Sjekke medlemsoversikt.

Oppdatert medlemsliste sendt til styret og ASF.

Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Formann L.V.Moen har fått epost fra brannsjef i ØABV 18/2. Videre har Anita Odberg fra ØABV ringt. Brannvesenet vil nå evaluere Tyholmen ved ref til brannfarlig søppel på nytt. Formannen vil ta kontakt med Hans H Bakke i ØABV i september

Sak holdes åpen.

Sak 9 : Jubileumsbok 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok.
Sette av årlige midler på ASF – budsjett.
Komiteen rapporterer til Formann L.V .Moen etter hvert.

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges.
Kopi av møtereferat fra bokmøte 11/6 mottatt.
Veldig bra møtereferat.

Sak holdes åpen. Styrer seg selv.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute gjøres i 2019 ihht budsjett 2019.
1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør. Pristilbud vedlagt regnskap.
2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost/rapport fra Sverre Gjøvland er mottatt. Nødvendig arbeid vil bli utført av Agder E til våren 2019.
3. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes. Er på gang.
4. Avretting dørk i garderobe – nytt belegg. Ferdig.
5. Nødvendig rydding i sjapper – bortkjøring i løpet av våren. Ferdig.
6. Småjobber ute/inne som gjøres av dugnadsgjengen
Vasking av gjerde utvendig. Er utført.
Lage tak over varmepumpen.
Nye vinduer er bestilt. Også dobbelt-vinduer til styrerommet.
Mulig montere hønsenetting langs snøfangere før sommerferien.

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene.

Sak 10 holdes åpen.

Sak 11 : Foredrag høsten 2019.

Foredragsholdere for september, oktober og november er på plass.

Sak 12: Takras/bilskade – Ole Z. Dehli orienterer.
Status nå.

Ole Z. Dehli passer opp denne saken.
Sak 12 holdes åpen.

Sak 13: Modifisering – søppelboden.

Formann LVM informerte. Male boden i ny farge? Kontakte «Lille Andevinge» før vi maler

Eventuelt.

Møtet ble hevet kl. 1830
.
Neste styremøte mandag 16 september 2019 kl. 1700.

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær