ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr 8/2020

Tid: Tirsdag 17.august 2020 kl 1700 – 18:45.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
1. Varamedlem Skipsfører Peter Anker
Styremedlem farende Maskinsjef Svein Nilsen

(Peter Anker fungerte for Sigmund Frøkedal)

I tillegg møtte:
Kasserer/økonomiansvarlig Ole Z. Dehli
John Stiansen deltok på styremøtet. Forhåpentlig avløser for
Ole Z. Dehli fra 2021.

Forfall: N/Formann Skipsfører Sigmund Frøkedal Styremedlem Skipselektr Ole Chr. Kjenes
2.Varamedlem Stuert Tore Kjell Sparsaas

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 07.2020

Referater fra styremøte nr. 07 / 2020, ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Regnskaper. Viser til nytt budsjett 2020.
Kommentar fra OZD.
Regnskaper. Intet nytt så langt. Alt innafor.
Er husleien for august betalt? Husleien for august er betalt.
Slettet gammel konto. Konto 2800 32 03958 er slettet.
Ref fastrente/plassering de midler som ASF-styret kontrollerer. Eventuell
plassering i fond osv.
Styret i ASF avventer eventuell plassering av de midler de rår over inntil videre.
Ole Z. Dehli gir info vedr møte i Stiftelsen og banken siste måned.
Ole Z. Dehli informerte om de avgjørelser som styret i HVCH gjorde vedr i Stiftelsen.
ASF – styret er komfortabel med de beslutninger HVCH-styret har gjort.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2020.

Status pr medio august- antall innbet.
Sekretær KA presenterer liste over manglende kontingenter.
KA/LVM purrer utestående.

Liste over utestående innbetalinger gjennomgått.
Antall innbetalte pr dato. 362 stk.
KA/LVM vil purre utestående. 3 stk som ikke har betalt.

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte.
Jens A.Gundersen, Helge M. Helgesen og Kjell Stokke.

Nye A medlemmer blir John Robert Johannesen og Frido C. Josepha.
Nytt B medlem blir Olaf Severin Aarli.
B medlem på vent blir Nils Petter Vigerstøl.
Alle bli tilskrevet om dette.

Sak 5 : Arendals-uka 2021.
Evaluering Arendals-uka:
a) Innkjøp.
b) Profilering til standen.
c) Regninger som belastes Arendalsuka.
d) Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.
Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.
e) Utleie A-uka 2021.
Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Bytte 3 bilder og endre litt på teksten.

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

Nytt tillegg:
Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

Noen nye bilder:
Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.
INN PÅ ROLL-UP

Peter Anker jobber med oppdatering av Roll Up. Det blir noe utskifting av bilder, men kostnader knyttet til disse er små.

Kulepenner med ASF logo mottatt.
Peter Anker holder kontroll med sak 5.
Status juni: Arendals-uka er avlyst. LVM holder kontakt med leietakere for samme arr i 2021.
Trykking på gang.
Sak holdes åpen

Sak 6 : Arrangementer fremover.
Alle vanlige arrangementer er avlyst i mai og august.
Lage smittevernsplan for små arrangementer i sommer (8 glass) Utført.
Samme for kafe på tirsdager/fredager fra 4 august.
Vurderer om TSL kan begynne på tirsdag/fredag/lørdag fra primo august.
Vil vurdere andre typer arrangementer senere hvis færre deltakere, er det akseptabelt for styret.
Beregne taffelpris basis 40-45 mann/kun 3 mann gratis.( Tenker Torskaften uten foredrag eller Damefest uten underholdning)
TKS opplyste at taffelpris 600 kr vil ut fra hans beregninger være passende til Torskaften med ca 46 deltakere.

Sak 6 holdes åpen til styremøte i september.

Sak 7: Omtaksering Huset – kommunen.

Vi ønsker å delta på befaring, og denne info er gitt til kommunen.
Ole Dehli vil kontakte kommunen nå siden saken har vært på vent lenge.
Sak 7 holdes åpen

Sak 8: Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Ref tlf 25/9-19 fra Hans H. Bakke: planlegge prioritert liste over gjenstander som kan evakueres hvis branntilløp. Se oppsett ref verdisikring som er sendt styret. Leif Håvard og Ole Chr har satt opp liste over gjenstander som prioriteres evakuert hvis brann i Huset. Leif H og Ole Chr vil diskutere listen med Hans Bakke i ØABV. PÅ GANG.

Agderposten hadde oppslag 21/10 og på lederplass 22/10 vedr brannfarlig søppel på Tyholmen. Se også epost fra ordfører av 8/11-19.
ASF avventer nå hva kommunen vil foreta seg.

Formann Lars V. Moen vil sende brev til Mattilsynet for å få bedret søppeloppbevaring i nærheten av Huset til ASF.
I bero til pandemi er over.

Sak 8 holdes åpen.

Sak 9 : Ny jubileumsbok (ASF 1715 år) 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Status nå:
Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

Ny fotoansvarlig blir Jan Ole Dalene. Overtar etter Hans N. Terjesen.

Sak holdes åpen.

Sak 10: Vedlikehold inne/ute som skal utføres i ihht budsjett 2020.
Viser til vedtatt budsjett 2020, og arbeider utfra dette.
Status nå:
1. Ulike jobber knyttet til rørarbeid og elektro. Utført.
2. Rep av inngangsdør 9C. Utført.
3. Malerarbeid ute/inne: På gang.
4. Vindusvask 2/3dje etg. Ferdig
5. Øvrige jobber. Knotter skal monteres på flere av de store stolene i Havblikstua.

Sak 11: Beredskap mot flomskader.
Status august 2020.
Pumpe med nødvendig utstyr innkjøpt og testet. Er plassert i Tek Rom. Vi må lage en instruks/prosedyre for dette, og plassereansvar for testing/vedlikehold/bruk hos ett styremedlem.
Leif Pedersen og Ole Chr. Kjenes blir ansvarlig for dette. LH og Ole Chr lager en grei og enkel nstruks.

Sak 12 : Betalingsformidling / Redusert bruk av kontanter / Terminal / Vipps.

Styret ønsker å tilby et digitalt betalingssystem i tillegg til nettbank i løpet av 2020. Styret vil ta en avgjørelse rundt dette innen utg 2020
Holdes åpen.

Sak 13: ASF.

Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <> for (1) bil av 8-9/6.20.
Styret orientert om dette av formann LVM

Sak 14: Flytting av styremøte i september.
Styremøte flyttes fra 14/9 til 16/9.

Sak 15: Ansvarlig for Poker-kveldene.
Utarbeide Koronaprosedyrer. Peter Anker tar hånd om dette.

Neste styremøte 16/9-20

Møtet ble hevet kl. 18:45

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær