ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal
Org nr. 971 437 499

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr 08/2022

Tid: Mandag 13.juni 2022 kl 1700 – 1855.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Nestformann Skipsfører Sigmund Frøkedal
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem Skipselektr Ole Chr. Kjenes
Styremedlem Maskinsjef Svein Nilsen
1. Varamedlem Skipsfører Peter Anker
2. Varamedlem Stuert Tore Kjell Sparsaas

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig John Stiansen

Forfall:

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 07.2022

Referater fra styremøte nr. 07 / 2022 ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Er husleien fra Havnebussen / MS Nidelv mottatt for juni 2022.
Husleien for juni mottatt,

Regnskap 2022 – noen kommentarer.

Regnskap siste Torskaften.
Lønninger TSL/servitører ref fakturering internt og eksterne selskaper.
Ref epost fra JS av 24/5.

Siste Torskaften. Pent overskudd.
Lønninger. Neste lønnsjustering 1 september.
Epost fra JS av 24/5 gjennomgått.
OTP-ref TSL eposter
JS / Astrid / Skatteetaten / Gjensidige.
Brev sendt. Avventer svar.

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer – update 1 juni.
Litt nedgang siden sist. Fortsatt en god papirgevinst.

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status pr 1 juni.
Litt nedgang. På minussiden pr 1 juni

Annmode Astrid vedr regnskapstall pr 30/6 eller 31/7, eller slik at vi har noen tall til styremøtet 8 august.
J. Stiansen tar kontakt med Landbø.

Budsjett for 2022 – noen kommentarer.

Ingen kommentarer.

Refusjon strømutgifter fra staten – neste søknad?
Forventer støtte for mars, april osv.
Utsatt til neste styremøte.

11/6. Ny printer innkjøpt som vi ikke hadde på budsjett.
Leif Pedersen har kjøpt inn ny printer.
Se også sak 10 – maling sydveggen.

Sak 2 holdes åpen.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2022.

Mange har betalt. Oppdatert liste klargjøres til styremøte i august.
Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.
Ingen utmeldte siden siste styremøte.

Nytt B medlemmer blir. Tor Harald Mykland.

Han vil bli tilskrevet om dette.

Brev mottatt fra en kvinne ang medlemskap.
Brev sendt med søknadsskjema.

Sak 5 : Arendals-uka 2021.
Planer for A uka 2022:

Planer for A uka 2022. Norges Forsvarsforening og Stærk har booket Huset hele A-uka 2022.
Påmelding stand er utført. Vi har nr 49. Deltakelse stand – utsendt deltakere. Deltakere tar et kick-off møte i forkant A – uka.

L.V. Moen vil innhente nyttig info for ungdom som vil i forsvaret via NFF.
Innhente info fra Norges Rederiforbund ref ungdom som vil til sjøs.
Har mottatt en del om rederier som ønsker læringer. ( P. Anker skaffer dette)

Innkjøp A uka. Oppdatere roll up med fyrlykta.

Nytt bilde av huset med fyrlykt. Kontakte Nils Vigerstøl.
Peter Anker jobber med saken.

Sak holdes åpen

Sak 6 : Alkohol – loven.

Hva sier alkohol – loven ref skjenking til folk som ikke er medlemmer på 17 mai? (Vårt 17 mai arrangement var vel egentlig ikke et lukket selskap.

Servering kun til inviterte.

Sak 7: Se på muligheter for å montere trappeheis fra hallen til 2dre etg. Tekniske løsninger og kostnader/økonomisk støtte.
Ole Chr Kjenes og Leif Pedersen orienterte.
Status nå.
Pedersen/Kjenes har satt opp et dokument som viser utfordringene.

Under GF 2022 ble saken drøftet noe, men LVM mener at Protokollen gir feil referat – se 6.2 i Protokollen. Se også sak 18.

Rettes opp neste GF

Sak 7 holdes åpen som <>

Sak 8: Søppelproblemer Tyholmen.

Saken har nr 20/14557.

Ref Helene Thygesen – saken oversendt saksbehandler i Agder Renovasjon via kommunen.

Sak 8 holdes åpen som << cold case>>

Sak 9 : Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Status nå:
Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.
LVM orienterte ihht eposter fra Knutsen og Nils P Vigerstøl av 30/5-22.
Styrer seg selv. Går greit.

Sak holdes åpen.

Sak 10: Jobber i 2022:
Male sørveggen – på gang. Overskridelser forventes pga ukjente råteskader, og endring i malerspesifikasjon.

Øvrig som gjenstår innvendig/utvendig. Går sin gang.
El arbeid. Strekke kabler for lys Gallionsfigur og Fyrlykt. Ferdig.
Annet teknisk (el/rørarbeid/annet) INTET
Service i 2022. Service på varmepumpe.
Bysserelaterte jobber (Rør/el/annet). Foreløpig er intet planlagt.

Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis.

Sak 10 holdes åpen.

Sak 11 : Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <> for (1) bil av 8-9/6.20.
Styret orientert om dette av formann LVM

Vi ser hva kommunen vil gjøre framover.
Sak 11 holdes åpen som << cold case>>

Sak 12: <>.

Lykta er på plass og avduket 2 april.

Slutt-faktura er mottatt inkl transportkostnader.

Status: PA/LVM har klaget på totalpris, men Nymo mener de har nedjustert timetall, og står på sitt.
Sak 12 kan lukkes når alle regninger er betalt. Peter Anker beholder kopi av alle regninger i sin file.

Sak lukkes når PA og JS gir beskjed. Peter Anker vil undersøke om

Sak 12 lukkes.

Sak 13: Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun har kvittert for vårt forslag til navn.

Har purret Vanja Grut , så langt intet svar.

Sak holdes åpen som <>

Sak 14: LVM har hatt et møte med WEB redaktør Jan Ole Dalene ref vår hjemmeside.
Venter svar JOD ref punkter LVM / JOD tok opp i møtet.

Sak 15 Tall Ship Race i 2023.

LVM/PA hadde møte med TSR/Sylvia Jacobsen den 1 april.
Foreløpig ingen ytterligere henvendelser til oss.
Hva tenker vi om vår deltakelse.
Avventer forespørsler.

Sak 16: Rettigheter kasserer/formann/sekretær etter endringer som er meddelt oss fra Sparebanken Sør. Ref epost til JS / KA av 27/5.

Kasserer vil ta kontakt med Sparebanken Sør.

Sak 17: Tur til Lyngørfjorden Kultursenter og kanonene på Møvik.

Undersøke tur med Søgne i slutten av august.

Avventer dato.

Sak 18: Prosedyrer under GF.

Etter samtale med vårt æresmedlem Ole Z Dehli bør vi gjennomgå prosedyrer med ref GF. Spesielt hvordan pkt 6.2 ble håndtert under GF 2022. Vi må bl a se Protokollen fra GF 2022 i hvor Ole Z Dehli og LVM mener der er feil i teksten.

Videre ble valget under GF utført feil siden leder av Valgkomite << styrte>> valget. Dette er det egentlig ordstyrer som skal gjøre. LVM vil ta en samtale med Halvor Ellingsen.

Ole Z Dehli vil delta på styremøtet i august / september, og saken vil bli tatt opp i full bredde på Medlemsmøtet i oktober.

På tampen. Hjertestarter.
Søknad sendt til LHL om hjertestarter 3 april. Avventer svar.

Neste styremøte 8/8-22 kl. 1700

Møtet ble hevet kl. 1855.

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær