ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 09/2019

 

 

Tid:                 Mandag 16 september 2019   kl 1700 – 1845.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr       Ole Chr. Kjenes

 1. Varamann                       Skipsfører        Peter Anker
 2. VaramedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

 

(Peter Anker fungerte for Sigmund Frøkedal)

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:                       Styremedlem              Skipsfører       Sigmund Frøkedal

Styremedlem farende            Maskinsjef       Svein Nilsen

Ingen varamenn farende tilstede.

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 08.2019

 

Sette opp punkter til Medlemsmøte onsdag 16 oktober.

 

Referater fra styremøte nr. 08 / 2019, ble godkjent og undertegnet.

 

Foreløpige pkt til Medlemsmøte: Brann/Evak øvelse – Bokprosjekt 2024 –                      Tur 2020. Kontingenten – regnskapsstatus –                                                                        Søppelboden/Brannfare – filmkvelder – ASF medlemmer som kan holde                         foredrag.

Betalingssystem. Eventuelt ordet fritt.

Annonse i Agderposten 2/10-19 og oppslag i ASF 1 uke før + epost til                              medlemmer.

 

 

Sak  2  :           Regnskaper i 2019 –Kommentarer fra OZD.

 1. Er husleie september OK fra Havnebussen?

Budsjett 2019 – noen kommentarer/er regnskap noenlunde i tråd med budsjett.

 1. Gjennomføre skjenkekurs for TKS/KA
 2. Søknad om støtte fra kommunen. Info fra LV og OZD.

 

 

Ole Z. Dehli orienterte om regnskap for 2019 – ingen kommentarer pr nå.

 1. Husleien for september betalt.

 

Budsjett 2019 – noen kommentarer/ er regnskap noenlunde i tråd med budsjettet?

 

Ole Z. Dehli orienterte. Ingen kommentarer av betydning nå.

 

 1. Skjenkekurs vil bli gjennomført høsten 2019.

 

 1. Vekslepenger til festkomite ihht budsjett. Vekslepenger må være tilgjengelig i ulike valører

 

 1. Festkomite overtar regnskap for foreningens torskaftener og fest m/damer.

 

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2019.

Status pr dato.

 

Fortsatt 1 som ikke har betalt sin kontingent for 2019. Purring blir                                    sendt via sms/epost

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

Utmeldte medlemmer siden sist.

Bjørn M Mathisen, Øyvind Hansen og Carl Herlof Sørensen. Alle A                                 medlemmer. B medlem Finn Braatlund har også meldt seg ut.

Nytt B medlem blir Stein Olav Narvesen.

Han vil bli tilskrevet om dette.

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2019.

Evaluering Arendals-uka:

 1. Innkjøp.
 2. Profilering til standen.
 3. Regninger som belastes Arendalsuka.
 4. Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager. Justere dette i 2020. ID-kort fra kommunen.

Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.

 1. Utleie A-uka 2020.

 

Sak holdes åpen.

 

 

Sak   6 :           Dagstur til Rjukan 4 september 2019.

 

Sak 6 lukkes.

 

Sak  7:            Omtaksering Huset – kommunen.

 

Vi ønsker å delta på befaring, og denne info er gitt til kommunen.

 

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr                          sikring søppel.

 

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus                       på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

 

Formann L.V.Moen har fått epost fra brannsjef i ØABV 18/2. Videre har                          Anita Odberg fra ØABV ringt. Brannvesenet vil nå evaluere Tyholmen ved                        ref til brannfarlig søppel på nytt.

 

Sak holdes åpen.

 

 

Sak   9 :           Jubileumsbok 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen.

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok. OK

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Komiteen rapporterer til Formann L.V .Moen etter hvert.

 

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Knutsen vil orientere på Medlemsmøtet 16/10 om framdriften.

 

Sak holdes åpen. Styrer seg selv.

 

 

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute gjøres i 2019 ihht budsjett 2019.

 1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør.
 2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost/rapport fra Sverre Gjøvland er mottatt.
 3. Bore luftehuller for å forbedre lufting til loft. OK
 4. Mulig montere LIPPER langs snøfangere. OK
 5. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes. Er på gang.
 6. Småjobber ute/inne som gjøres av Dugnadsgjengen.
 7. Male over søppelboden. PÅ GANG.
 8. Tak over varmepumpa. PÅ GANG.

Doble vinduer til styrerommet er bestilt. Bør være på plass i løpet av høsten.

<<Blindvindu>> mot Pollen skiftes av AE.

Noe skrot må bortkjøres.

Tenke budsjett for innkjøp i 2020.

 

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

 

 

Sak 11 :           Foredrag høsten 2019.

 

Foredragsholdere for høsten.

 

Alt booket.

 

 

Sak 12:            Takras/bilskade – Ole Z. Dehli orienterer.

Status nå.

 

Sak 12 lukkes.

 

 

Sak 13:            Sammensetning festkomite fra januar 2020.

Styret tenker på dette. Vil konkludere i januar 2020.

 

 

Eventuelt.

 

 

 

 

 

Møtet ble hevet kl. 1845

.

Neste styremøte mandag 14 oktober 2019 kl. 1700.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                  Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær