ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 09/2021

 

 

Tid:                 Mandag 09.november 2021   kl 1700 – 1830.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

  1. Varamedlem/SekretærSkipsfører        Peter Anker
  2. varamedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen

 

 

Forfall:                       Styremedlem              Maskinsjef      Svein Nilsen

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 08.2021

 

Referater fra styremøte nr. 08 / 2021, ble godkjent og undertegnet.

 

Sak  2  :          Kommentar fra John Stiansen vedr regnskap så langt i 2021.

Kommentar fra JS Intet nytt så langt. Vanlige faste utgifter.

 

Er husleien fra Havnebussen / MS Nidelv betalt til ASF? Ja, husleien er                           innbetalt for november.

 

Ref budsjett 2021.

JS informerte. Forbruk ihht budsjett så langt.

Enkelte poster er noe høye. Styret/kasserer må kontinuerlig holde oppsyn                         med kostnadene vs budsjettet. Enkelte budsjettposter er overskredet, men               det gjøres merknad med disse slik at overskridelsen greit kan forklares.

 

Situasjonen med ref Thorhild – vikarer.

Julegratiale Thorhild kan settles nå siden hun er sykemeldt. Utbetaling                             slutten av november. Kasserer skriver følgebrev til TSL.

Julegave til servitører vil bli bestemt i god tid.

 

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer – update 31/10.

Så langt er investeringen svært god på papiret.                                                                    Går litt i bølgedaler men en betydelig urealisert gevinst så langt.

 

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status pr 31/10.

 

Gjennomgang av investeringer. Betydelig urealisert gevinst.

 

Regnskap siste Torskaften. Solid overskudd selv om styret hadde innvilget                      to ekstra gratis taffel til dugnadsgjengen. Meget godt barsalg.

 

Påbegynne budsjett 2022.

Styret påbegynt budsjett for 2022.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2021.

 

3 Kontingentinnbetalinger mangler.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

Ingen utmeldte medlem siden siste styremøte.

Nye A medlemmer blir Finn Roger Fuglstad og Nils Gunnar Gundersen.

 

Begge vil bli tilskrevet om dette.

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2021.

Planer for A uka 2022:

Formann Lars V. Moen orienterte for A uka 2022.

L.V. Moen vil innhente nyttig info for ungdom som vil i forsvaret via NFF.

Innhente info fra Norges Rederiforbund ref ungdom som vil til sjøs.

Har mottatt en del om rederier som ønsker læringer.

Peter Anker jobber med saken.

Sak holdes åpen

 

Sak   6 :           Arrangementer i år.

 

Oppsummering / regnskap Torskaften oktober.

Veldig bra. Se ellers kommentarer under pkt 2.

 

Setter en max grense på 84 på Torskaften, og 88 på damefest.

Setter max 84 på Torskaften i oktober.

 

Ref damefesten 10/12,

Påmelding vil om nødvendig bli ved loddtrekning.

 

Sak  7:            Trappeheis.

 

Se sak 13.

 

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr sikring søppel.

 

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus                       på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Pga mye <<griseri>> i søppelgården medio oktober, har LVM innklaget                          dette til kommunen.

 

Sigmund Frøkedal deltok på << søppelmøtet>> med kommunen 30/10.

Frøkedal informerte styret.

 

LVM har mottatt foreløpig referat. Sendt styret 8/11.20.

Styret avventer en konklusjon/anbefaling fra kommunen ( C.Bie )

Bie har sluttet, og sak er overtatt av Helene Thygesen i Avløp og                                      miljøvern, ref epost mai 2021. Thygesen ringte 26/5, og sier at kommunen                 ser på mulige tiltak.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Helene Thygesen fikk oversendt bilder etter ny forsøpling 23/8, og epost                                     mottatt fra henne 23/8. – Saken oversendt saksbehandler i Agder                                                      Renovasjon via kommunen.

 

Sak 8 holdes åpen

 

Sak   9 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder etter at Terjesen døde)

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

 

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

Bokkomite hadde møte 8/6, Knutsen og Vigerstøl er i god rute. Referat fra                       møtet mottatt.

Styrer seg selv. Går veldig greit.

Sak holdes åpen.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute som skal utføres i  ihht budsjett 2021.

Viser til vedtatt budsjett 2021, og arbeider utfra dette. Foreløpig vil følgende bli utført:

 

1.Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis. Alt                               under kontroll.

Olje gulv i 3dje etg.

 

Spotlight for å belyse Byvåpen på nord-veggen.

Ole Chr. Kjenes og Leif Pedersen jobber med dette. På gang.

 

Innkjøp/montere ny spot i hallen ved hovedinngang. Ole C. Kjenes og Leif                      Pedersen tar seg av dette.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11 :           Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <<særskilt                          parkeringsplass>> for (1) bil av  8-9/6.20.

Styret orientert om dette av formann LVM

 

Brev/ via epost sendt til Kommuneplanutvalget oktober 2020.

Avventer svar.

Politisk planutvalg ved H og SP mener saken bør løses slik ASF har                                 skissert, og ASF avventer endelig avgjørelse fra kommunen.

LVM har purret Planutvalget.

Roar Gundersen sa 16/8 at saken vil bli tatt opp i bystyret på nytt 25/8.-                           Har purret på svar, men ingen tilbakemelding mottatt.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

 

Sak 12:            <<Operasjon fyrlykt>>.

 

Kystverket har gitt ASF <<Bonden Lykt>> som gave.

Påbegynt søknad for plassering osv.

Peter Anker holder kontakt med Kystverket.

Styret sendte 30/11 en søknad til ledere av Havnestyret.

Vi må budsjettere med kostnader til søknad samt transportkostnader,                                sandblåsing og maling av lykta osv. Ole Z. Delhi og Peter Anker har sendt                     innspill ref kostnader.  Det budsjetteres foreløpig med kr. 75.000,-

 

Fyrlykta har kommet til Vikkilen ( AS Nymo )for sandblåsing

 

Havnestyret og Arendal E har sagt ja til vårt prosjekt pr 10/3, og saken ble                       sendt til kommunens saksbehandler 17/3.

 

Disp søknad sendt Plan- og bygg den 19/5. 16/6. Disp innvilget ref                                   kommunen.

Fyrlykta har kommet til Vikkilen ( AS Nymo )for sandblåsing og maling.

Går sin gang. Muligens ferdig før jul.

Peter Anker holder orden og følger opp.

 

Sak 12 holdes åpen.

 

 

 

Sak 13:            Se på muligheter for å montere trappeheis fra hallen til 2dre etg. Teknisk                         løsninger og kostnader/økonomisk støtte. Status nå.

Ole Chr. Kjenes og Leif Pedersen orienterte. De viste til befaring i oktober

Det jobbes videre med saken.

 

Sak: 14            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

Enstemmig styre går for Skipsreder Arnt J. Mørlands plass.

Styret bes gi et samlet navneforslag til navnekomiteen i Arendal kommune                      ved henvendelse derfra.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun har kvittert for vårt forslag til navn. Kopi til R. Gundersen og B. Glommen i Høyre.

 

 

Styret vil prøve å få Agderposten og Arendals Tidende til lage et oppslag                         senere i høst eller på nyåret.

 

Sak åpen.

 

Sak 15             Endringer ref utleie lokaler. – Ugreit med utleie lørdag/søndager pga                                bemanning. Settes inn i folder neste år.

 

Leiepriser/husleie har stått stille i mer enn 5 år.

 

 

Leie til eksterne økes med kr. 1,000.- til 3,500.- fra jan 2022.

Medlemmer holdes på kr. 1,500.-

 

Sak 15 lukkes.

 

Sak 16:            Stiftelsen – søknad om dispensasjon sendt av OZD 22/10-21 for 2022.

Sak holdes åpen.

 

Sak 17:            På tampen. Kulturminnefondet. Undersøke om eventuell stønad til                                   Fyrlykta.

 

 

 

Neste styremøte 6/12-21  kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1830.

 

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær