ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

                                                        MØTEREFERAT

                                                                   fra

                                                       styremøte nr 09/2022

Tid:                 Mandag 08.august 2022   kl 1700 – 1900.

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

                        Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

                        Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

                       Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

                        Styremedlem                         Maskinsjef       Svein Nilsen

  1. Varamedlem           Skipsfører        Peter Anker
  2. VaramedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig              John Stiansen

Forfall:                       Styremedlem              Skipselektr      Ole Chr Kjenes

                        2 Varamedlem                       Tore Kjell Sparsaas fungerte for Kjenes

                  Saksliste:

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 087.2022

                        Referater fra styremøte nr. 08 / 2022 ble godkjent og undertegnet.

 Sak  2  :          Er husleien fra Havnebussen / MS Nidelv mottatt for juli/august 2022.

                        Husleien for juli/august mottatt,

                        Regnskap 2022 – noen kommentarer.

                        OTP – ref TSL eposter.

                        JS/Astrid/Skatteeetaten/Gjensidige (er vel Avklart, og kan                                                 lukkes)

                        Avklart og lukkes.

                        Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer – update 1 august.

Litt nedgang siden sist. Variabel. Fortsatt en god papirgevinst, men justert for inflasjon blir gevinsten betydelig mindre.

                        Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status pr 1 august.

Litt nedgang. På minussiden. Variabel. Ser frem mot juletider.

                        Lønnsøkninger ansatte fra 1 september 2022:

                        Frontfagene fikk 3,7%. Er dette en grei mal..

                        Styret besluttet å øke lønninger til ASF ansatte med 3,7% fra 1 september.

Formannen vil orientere ansatte skriftlig.

Regnskap vs Budsjett for 2022 – noen kommentarer.

                        Ingen kommentarer.

                        Strømutgifter i april – kommentarer- brutto/netto strømutgifter.

                        Refusjon strømutgifter fra staten – ståa nå.

                        (John Stiansen orienterte styret ref eposter av 3 august.

                        Søknad for april – juni sendes i august.

                        Benytte midler fra byssebudsjett til innkjøp << rengjøringsrobot>> til bruk                      på 3 dje Dekk:

                        Avventer til Budsjett for 2023.

                        Sak 2 holdes åpen.

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2022.

                        Mange har betalt. Fortsetter purring på de som ikke har betalt

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

                        Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

                        Ingen utmeldte siden siste styremøte.

                        Nytt A medlemmer blir. Tor Ragnar Gabrielsen.

                        B medlem på vent blir Åse Kristine Lothe Bertheussen

                        Begge vil bli tilskrevet om dette.

Sak   5 :           Arendals-uka 2021.

                        Planer for A uka 2022:

                        Planer for A uka 2022. Norges Forsvarsforening og Stærk har booket                               Huset hele A-uka 2022.

                        Påmelding stand er utført. Vi har nr 49. Deltakelse stand – utsendt                                    deltakere. Deltakere tar et kick-off møte 12/8.

                        Info fra NR innhentet av Peter til filen vi bruker på standen.

                        Kostnader knyttet til stand/annet.

                        Ref Peter. Flygeblad er under trykking. Peter Anker henter 100 av disse i                         løpet av denne uka.

                        Peter Anker leverer Roll-Up til Profilsenteret på fredag 5/8 om morgenen.

                        Utkast til den nye må endres på et punkt, så leser vi korrektur og trykker                          umiddelbart. Den er lovet klar før 12/8.

                        Peter Anker skal sjekke <<halsbånd>> til ID kort og eventuelt bestille 10                                    stykker.

                        L.V. Moen holder på å oppdatere den røde mappen som han har hjemme.

                        L.V. Moen har filer med kontakt info alle organisasjoner som har                                      møter/arrangementer i Huset. Kasserer og LVM besørger utsendelse alle                                   fordringer når A uka er ferdig.

                        Sak holdes åpen

Sak   6 :           Se på muligheter for å montere trappeheis fra hallen til 2dre etg. Tekniske                        løsninger og kostnader/økonomisk støtte.

                       Ole Chr Kjenes og Leif Pedersen orienterte.

                       Status nå.

                       Pedersen/Kjenes har satt opp et dokument som viser utfordringene.

                       Under GF 2022 ble saken drøftet noe, men LVM mener at Protokollen gir feil referat – se 6.2 i Protokollen. Se også sak 18.

                       Sak67 holdes åpen som <<cold case>>

Sak  7:            Søppelproblemer Tyholmen.

                        Saken har nr 20/14557.

 

                        Ref Helene Thygesen – saken oversendt saksbehandler i Agder                                                    Renovasjon via kommunen.

                        Sak 8 holdes åpen som << cold case>>

Sak   8 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

                        Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                                 kostnader – etablere egen konto for ny bok

                        Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

                        Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

                        Status nå:

                        Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

                        LVM orienterte ihht eposter fra Knutsen og Nils P Vigerstøl av 30/5-22.

                        Styrer seg selv. Går   greit.

                        Sak holdes åpen.

Sak  9:             Jobber i 2022:

                        Male sørveggen – Utført. En mindre overskridelser pga ukjente                                        råteskader, og endring i malerspesifikasjon.

                        Øvrig som gjenstår innvendig/utvendig. Går sin gang.

                        El arbeid. Strekke kabler for lys Gallionsfigur og Fyrlykt. Ferdig.

                        Annet teknisk (el/rørarbeid/annet) INTET

                        Service i 2022. Service på varmepumpe. Nov/des-22

                        Bysserelaterte jobber (Rør/el/annet). Foreløpig er intet planlagt.

                        Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis.

                        Planlegge kontroll av taket/takrenner med drone.

                        Planlegge befaring/kontroll av nordveggen. (Høsten 2022 eller våren                               2023)

                        Sigmund Frøkedal undersøker div tilbud.

                        Innspill fra Ole Chr. Kjenes ref montering støyplater oppunder tak i                                  spisesal. Ole Chr Kjenes orienterte.

                        Bysserelaterte jobber (rør/el/annet)

                        Tenkte litt på kabling/rør for moderne bysseovn i 2023/2024.

                        Sak 9 holdes åpen.

Sak 10 :           Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <<særskilt                          parkeringsplass>> for (1) bil av  8-9/6.20.

                        LVM foreslår å lukke saken da kommunen har en reguleringsplan de                                neppe fraviker nå.

                        Sak 10 lukkes.

Sak 11:            <<Operasjon fyrlykt>>.

                        Lykta er på plass og avduket 2 april.

                        Sak 11 lukkes.

Sak 12:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

                        LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

                        Har purret Vanja Grut , så langt intet svar.

                        Sak holdes åpen som <<cold case>>

Sak 13:            LVM har hatt et møte med WEB redaktør Jan Ole Dalene.

                        Sak 13 følges inntil videre av LVM.

Sak 14             Tall Ship Race i 2023.

                        LVM/PA hadde møte med TSR/Sylvia Jacobsen den 1 april.

                        Foreløpig ingen ytterligere henvendelser til oss.

                        Hva tenker vi om vår deltakelse.

                        Sverre Kvalevåg har noe kontakt med TSR. LVM har tatt kontakt med                             Herman Hoel som vil være engasjert i TSR. Han vil informere LVM om                          framdriften i TSR.

                        Avventer forespørsler.

Sak 15:            Tur til Lyngørfjorden Kultursenter og kanonene på Møvik.

                        Undersøke med en tur i september. Luftes på lørdager (8 Glass)

                        Sigmund Frøkedal vil undersøke interessen for tur dit blant våre                                       medlemmer.

Sak 16:            Prosedyrer under GF.

                        Etter samtale med vårt æresmedlem Ole Z Dehli bør vi gjennomgå                                   prosedyrer med ref GF. Spesielt hvordan pkt 6.2 ble håndtert under GF                                   2022. Vi må bl a se Protokollen fra GF 2022 i hvor Ole Z Dehli og LVM                          mener der er feil i teksten.

                        Videre ble valget under GF utført feil siden leder av Valgkomite <<                                  styrte>> valget. Dette er det egentlig ordstyrer som skal gjøre. LVM vil ta                        en samtale med Halvor Ellingsen.

                        LVM ringer til Ole Z. Dehli og Halvor Ellingsen ultimo august.

                        Ole Z Dehli vil delta på styremøtet i september, og saken vil bli                                        tatt opp i full bredde på Medlemsmøtet i oktober.

Sak 17:            Leietaker J. Johnsen / MS Nidelv – utleie under A-uka:

                        Leietaker har ikke rett til fremleie innen rammen av denne kontrakt.

                        LVM/SF har akseptert at J. Johnsen har arrangementer i sine leide lokaler.                       I år som tidligere er det arr som tar for seg <<Kvinnehelse>>

                        Styret enig.

På tampen.      Epost fra Kydland vedr en samlet ASF protest vedr økte strømpriser.

                        LVM vil besvare. Vi er en upolitisk organisasjon.

LVM har besvart henvendelse fra Leif Kydland, og gjort ham oppmerksom på at styret ikke vil ta initiativ til «strømprostester». Hvert enkelt medlem kan selvsagt gjøre slik han vil i saken.

                        Neste styremøte 12/9-22 kl. 1700

                        Møtet ble hevet kl. 1900.

                        Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

                        Formann                                                               Sekretær