ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 01/2023

 

 

Tid:                 Mandag 09.januar 2023   kl 1600 – 1745.

 

Sted:                Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                 Skipsfører        Lars Vidar Moen

N/formann                             Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                 Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr       Ole Chr Kjenes

Styremedlem                          Skipselektr       Leif Pedersen

Styremedlem                          Maskinsjef       Svein Nilsen

  1. Varamedlem             Skipsfører        Peter Anker
  2. Varamedlem Stuert               Tore Kjell Sparsaas

 

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen

 

 

Forfall:

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 13.2022

 

Referater fra styremøte nr. 13 / 2022 ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Husleien fra Havnebussen / MS Nidelv justeres jan 2023 når ny KPI er                             innhentet.

 

Regnskap 2022/budsjett – noen kommentarer fra kasserer.

 

Regnskap fra 2022 ser svært positivt ut pr dato. Endelig regnskap 2022                            forventes ferdig fra Landbø Regnskapskontor ultimo januar.

 

 

 

Innvesteringer gjort av styret i Stiftelsen avsluttet oktober 2022.

Resultatet for Stiftelsen ifm investering aksjer/fond var godt over hva                               bankrente hadde gitt.

Midler fra Stiftelsen står nå til fastrente 3,1%  i Sparebanken Sør – 6mnd.

Midler som styret i ASF håndterer er på fastrente 3,4% i Sparebanken Sør.-                      6 mnd.

 

Refusjon strømutgifter fra staten – ståa nå.

Kasserer J. Stiansen håndterer dette.

 

Internregnskap damefest 09/12 .

 

Internregnskap viste et greit overskudd.

 

Påbegynne budsjett for 2023:

 

Dette arbeid pågår i komite for vedlikehold – teknisk og bysse samt div                           utstyr som trenges til A-uka 2023.

Imidlertid ble hjertestarter innkjøpt desember 2022, og tillagt regnskap 2022.

 

Budsjettposter 2023 gjennomgått av styret og kasserer. Sluttføres primo   februar.

Sak 2 holdes åpen.

 

 

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2022.

Antall betalte. 362

Det mangler 9 stk som ikke har betalt.

Overnevnte 9 stk strykes 1/1-23.

 

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

 

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

 

Otto W Foss Steenfeldt, Arne Quist Paulsen, Bjørn Simonsen,

Gunnar Beisland, Tom E.M. Harnes, Eivind Kubik, Dag Henning Stavelin,

Arne Fredrik Rasmussen og Morten Rolstad Haugen.

 

Nye A medlemmer siden siste styremøte blir.

 

Oddvar Hansen, Torbjørn Bjarne Olsen, Kenneth Norby og Bjørn                                     Fremmerlid

Alle blir tilskrevet om dette.

 

Sak   5             Planer for A uka 2023:

 

 

Regner med samme booking i 2023 som i 2022.

Vi har stand nr  XX. Deltakere på stand 2023:

 

Har innhentet to medlemmer som er i aktiv tjeneste for 2023.

Update file i 2023.

Kostnader knyttet til stand/annet i 2023 settes på 2023 budsjett.

 

På gang. Penner er bestilt. Peter Anker vil kjøpe inn noen stoler, bord og                          en liten tralle. Tek avd har også noe utstyr de vil bestille til A uka.

Går sin gang.

 

Sak holdes åpen

 

Sak   6 :           Oppdaterte beredskapsrutiner i Huset.

 

Gjennomgå oppdateringer/revisjon beredskapsplan. Se vedlegg til møteinnkallelsen.

 

Peter Anker har laget en perm for førstehjelp som vi må gjennomgå en dag som passer før Torskaften.

 

Kurs hjertestarter i privat regi planlegges, LV har to kontakter som kan hjelpe oss. Avventer dato.

 

 

Sak  7:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Sak 7 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   8 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                         kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Ref Knutsen i mars 2021 er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht                                 framdriftsplanen.

 

Status 1 september er at grovmanus til boka er bort imot ferdig.

 

Råtekst til boka ferdig våren 2023 i følge forfatterne.

Sak holdes åpen.

 

Sak  9:             Jobber i 2023:

 

Intet gjenstår fra 2022.

 

Service i 2023. Service på varmepumpe. På nyåret 2023.

 

Befaring av taket gjort med drone. Rapporten ligger på en                                                 minnepenn.

Tilbud jobb med tak/takrenner/snøfangere og nordveggen

fra W. Sandnes er mottatt.

 

For øvrig bør vi ha alle budsjettposter for 2023 ferdig innen utgang januar.

 

Sak 9 holdes åpen.

 

Sak 10 :           Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

 

Sak holdes åpen siden kommunen varsler endringer på Tyholmen.

LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering                          på utsiden. Brevet ble presentert på Medlemsmøte 12/10-22.

ASF avventer nå hva kommunen vil gjøre på Tyholmen.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11:            LVM har hatt et møte med WEB redaktør Jan Ole.

Sak følges inntil videre av LVM.

 

Sak 12:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Har purret Vanja Grut . Så langt intet svar.

 

Sak holdes åpen som <<cold case>>

 

 

 

Sak 13:            Tall Ship Race i 2023.

 

LVM/PA hadde møte med TSR/Sylvia Jacobsen den 1 april.

 

Sverre Kvalevåg har noe kontakt med TSR. LVM har tatt kontakt med                              Herman Hoel som vil være engasjert i TSR.

LVM har skaffet omvisere for ASF og foredragsholder under TSR.

Vi avventer videre hva TSR måtte spørre om.

 

Status : LVM orienterte.

 

Sak 13 holdes åpen.

 

Sak 14:            Turer 2023:

 

Lokale utflukter 2023.

Besøke Kristiansand Sjømandsforening. Prøve å få til en dagstur .

 

Sverige tur juni 2023. Dag Aasbø har laget en tur for oss.

 

Sparsaas informerte om turen til Sverige. Påmelding fredag 20/1.

 

Sak 14 holdes åpen.

 

Sak 15:            1. Plan for GF 2023.

 

Meny: Erter,kjøtt og flesk + Karamellpudding.

 

Talere: LVM ordner med talere.

 

Toastmaster: Peter Anker.

 

Annet: Invitere J.P

 

  1. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024. Jubileumsfest planlegges til                             26/4-24

 

  1. Formann skaffer en festtaler.
  2. Invitasjon gjester – hvem?
  3. ASF må budsjettere for sin jubileumsfest.

Sak holdes åpen.

 

 

 

 

Sak 16:            Planer med ref byens 300 år jubileum.

 

Hva tenker ASF:

 

Vi antar Arendal kommune vil forespør oss om ulike bidrag i løpet av året.

 

Sak 17:            På tampen: Vurdere antall deltakere Torskaften 26/1 pga økende                                       influensasmitte osv.

Styret vil opprettholde vanlig antall deltakere inntil videre.

 

Neste styremøte 13.02-23 kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1745.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                               Sekretær