ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 10/2018

 

 

Tid:                 Mandag 15 oktober 2018   kl 1700 – 1900.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                         Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

 1. VaramedlemSkipsfører        Peter Anker
 2. 2. Varamedlem           Stuert               Kjell Sparsaas
 3. Varamedlem farendeMaskinist         Paul Andre Kvam

 

Peter Anker fungerte for Ole Chr Kjenes

Paul Andre Kvam fungerte for Svein Nilsen

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:                        Styremedlem              Skipselektr     Ole Chr Kjenes

Styremedlem                         Maskinsjef       Svein Nilsen

 

 

 

Saksliste:

 

Sak  1  :         Godkjenning referat / signering av møte 09.2018

 

Referater fra styremøte nr. 09 / 2018, ble godkjent og undertegnet.

 

Sak  2  :   1.     Regnskaper 2018 – noe å bemerke pr nå.

Budsjett 2018 – noe å bemerke.

 

 1.      Kommentarer siste Torskaften.

 

 

 1. Regnskap 2018 gjennomgått. Ingen bemerkninger.

Budsjett 2018. Intet å bemerke.

 

 1. Siste Torskaften. Meget bra arrangement med svært godt overskudd.

 

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2018.Status nå.

 

Går sin gang. Fremdeles utestående innbetalinger. Avventer oppdatert rest.                      liste.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

1 utmeldinger siden siste styremøte. B medlem Arne J Reinertsen.

 

2 nye A medlemmer blir Nils Arild Henriksen og Kjell Petter Slettvold.

Begge vil bli tilskrevet om dette.

 

 

 

Sak   5 :           Forberedelse Jubileumsfest i desember.

Medlemmer med ledsager som prioriteres.

Eventuelle gjester som bør inviteres?

Underholdning.

Meny/drikkevarer som innregnes i kuverten.

Dresskode

Type fordrink.

Talerekke og sanger.

 

Liste med medlemmer og ledsager gjennomgått.

Gjester som bør inviteres: Vedr gjester: Dette settes på vent.

Underholdning er på plass.

Meny/drikkevarer på plass. Kjell Sparsaas og Kjell Andersen ordner dette.

Dresskode. Mørk dress.

Type fordrink. Litt sprudlene.

Talerekke og sanger klar til neste styremøte 15/11.

 

Sak 5 holdes åpen,

 

 

Sak   6:           Arendalsuka 2018.

 

Sak 6 Lukkes.

 

 

 

Sak  7:            Klargjøring til Medlemsmøtet 17/10.

Annonse + info på epost til medlemmer.

Saksliste.

 

Ordstyrer vil bli Halvor Ellingsen.

Annonse i Agderposten var inne 03/10. Epost sendt medlemmer.

Saksliste er utsendt til medlemmer.

 

 

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV 4/6 og rapporten av 11/6.

 

Se svar fra  ØABV som mottatt på epost.

Øvelse med ØABV den 18/9.Svaret fra ØABV er lite konkret. Det er mer                       en kvittering på at de har mottatt vårt svar. ASF vil følge nøye med om det                    kommer noen krav vedr bedre sikring av søppel på Tyholmen.

Stor øvelse i byen 18/9 kl 1000. Flere ASF-medlemmer deltok.i                                        spillestaben. Spillestaben var lokalisert på «3dje Dekk».

Var en vellykket og positiv øvelse. ASF vil få en rapport fra øvelsen etter                                    hvert

 

 

Sak   9 :           Framtidig drift av baren <8 glass> og på våre fester.

 

Kjell Sparsås og Kjell Andersen vil prøve å få                                                                    opprettet en vaktliste for baren.

Tas opp på Medlemsmøte 17/10-18.

 

 

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute gjøres i 2018 ihht budsjett 2018.

 1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør.
 2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – også Sverre Gjøvland. Epost mottatt.
 3. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes.
 4. Malerarbeid i nødutgang fra 3dje Dekk til gatenivå. Elektriker arbeid samme.
 5. Male garderobe og gang utenfor fyrrom før jul hvis tid. Montere nye spotlights.
 6. Opprydding i sjapper/storesrom.

Bortkjøring av rusk og rask.

 

Frøkedal setter opp arbeidsplan fram til jul, og ko-ordinerer jobbene.

 

 

 1. Sverre Gjøvland hos Agder Entreprenør har mottatt rapporten, og forbereder sin befaring og svar til ASF for hvordan jobben med isolering på loftet best kan gjøres. Har fått tilbud på 550m2 pluss plast og tilganger på Kr. 125 .000.- Kommer tilbake med oppstart.
 2. Sverre Gjøvland vil inspisere taket nærmeste frtamtid.
 3. Eilert Larsen vil reparere <snubleskader> på dørken i biblioteket.
 4. Ordnes internt.
 5. Malerarbeidet vil bli utført av medlemmer. Elektriker arbeid vil bli utført snarest.
 6. Vil bli utført etter arbeid.

 

Arbeidsplan vil bli satt opp fram til jul.

 

 

Sak 11 :           Ny jubileumsbok 2024; Forslag fra LVM.

 

Plan er å bruke jubileumsboken av 1999 som mal, og deretter å «plusse                           på» siste 25 år fram til 2024.

Opprette en bokkomite.

 

Tas opp på medlemsmøte i oktober.

 

Sak 12:            Filmkvelder på 3dje dekk. Finne datoer.

 

Vil bli luftet på medlemsmøtet.

 

 

Sak 13:            Eventuelt:

 

 

 

 

Møtet ble hevet kl. 1900

.

Nestestyremøte mandag 12 november 2018 kl. 1700.

 

 

 

 

 

Lars Vidar Moen                                           Kjell Andersen

Formann                                                          Sekretær