ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 10/2019

 

 

Tid:                 Mandag 14 oktober 2019   kl 1700 – 1835.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem farende            Maskinsjef       Svein Nilsen

 1. Varamann                       Skipsfører        Peter Anker

 

(Peter Anker fungerte for Sigmund Frøkedal)

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:                       Styremedlem              Skipsfører       Sigmund Frøkedal

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

2 Varamedlem                       Stuert               Tore Kjell Sparsaas

Ingen varamenn farende tilstede.

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 09.2019

 

Klargjøring for til Medlemsmøte.

 1. Er dokumenter som skal vises klare?
 2. Gjennomgang saksliste-er hele styret på <<ballen>>

 

 

Referater fra styremøte nr. 09 / 2019, ble godkjent og undertegnet.

 

 1. Dokumenter som skal vises er klare.
 2. Saksliste for Medlemsmøte gjennomgått, ingen øvrige kommentarer fra styret.

 

Sak  2  :          Regnskaper i 2019 –Kommentarer fra OZD.

 1. Er husleie for oktober i orden fra Havnebussen?

Budsjett 2019 – noen kommentarer/er regnskap noenlunde i tråd med budsjett.

 

Ole Z. Dehli orienterte om regnskap for 2019 – ingen kommentarer pr nå.

 1. Husleien for oktober betalt.

 

Budsjett 2019 – noen kommentarer/ er regnskap noenlunde i tråd med budsjettet?

 

Ole Z. Dehli orienterte. Ingen kommentarer av betydning nå.

 

 1. Skjenkekurs på gang. Vil bli gjennomført høsten 2019.

 

 1. Festkomite overtar regnskap for foreningens torskaftener og fest m/damer.

 

Resultat Torskaften 26/9 veldig bra.

 

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2019.

Status pr dato.

 

Fortsatt 1 som ikke har betalt sin kontingent for 2019. Purring er                                      sendt via sms/epost

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

Ingen utmeldinger siden siste styremøte.

Nye A medlemmer blir Jose Manuel Cordoso og Espen Thuesen.

B medlem på vent Odd Bernhard Austarheim.

Alle vil bli tilskrevet om dette.

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2019.

Evaluering Arendals-uka:

 1. Innkjøp.
 2. Profilering til standen.
 3. Regninger som belastes Arendalsuka.
 4. Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager. Justere dette i 2020. ID-kort fra kommunen.

Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.

 1. Utleie A-uka 2020.

Sak holdes åpen.

Sak   6 :           Påbegynne budsjettarbeid 2020 – jobber/investeringer/kostnader knyttes til                      disse.

 

Sigmund/Finn G: kommer senere.

 

Leif H/Ole C: 3 nye radiatorer. Vedlikehold alarmer. Service v/pumpe.

 

KA/TKS:        Neste styremøte.

 

Sak 6 holdes åpen

 

Sak  7:            Omtaksering Huset – kommunen.

 

Vi ønsker å delta på befaring, og denne info er gitt til kommunen.

 

Sak 7 holdes åpen

 

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr                          sikring søppel.

 

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus                       på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

 

Formann L.V. Moen har fått epost fra brannsjef i ØABV 18/2. Videre har                                    Anita Odberg fra ØABV ringt. Brannvesenet vil nå evaluere Tyholmen ved                        ref til brannfarlig søppel på nytt. .

 

Ref tlf 25/9-19 fra Hans H. Bakke: planlegge prioritert liste over                                      gjenstander som kan evakueres hvis branntilløp. Brannkomite’ vil ta                              stilling til dette, og komme med forslag.

 

Medieoppslag vedr brannsikring av søppel på Tyholmen er forestående                            slik jeg oppfatter ØABV.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak   9 :           Jubileumsbok 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen.

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

 

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Knutsen vil orientere på Medlemsmøtet 16/10 om framdriften.

 

Sak holdes åpen. Styrer seg selv.

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute gjøres i 2019 ihht budsjett 2019.

 1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør.
 2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost/rapport fra Sverre Gjøvland er mottatt.
 3. Bore luftehuller for å forbedre lufting til loft. OK
 4. Mulig montere LIPPER langs snøfangere. OK
 5. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes.
 6. Småjobber ute/inne som gjøres av Dugnadsgjengen.
 7. Male over søppelboden. Utført. OK.
 8. Tak over varmepumpa. PÅ GANG.

Doble vinduer til styrerommet er bestilt. Bør være på plass i løpet av høsten.

<<Blindvindu>> mot Pollen skiftes av AE.

Noe skrot må bortkjøres. = OK

Tenke budsjett for innkjøp i 2020.

 

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene. Finn Markussen overtar inntil                           Sigmund er friskmeldt.

 

Taklekkasje av 4/10.

Arbeid med rep utført 12/10. Se Vedlikeholdsregister

 

Sak 10 holdes åpen.

 

 

 

Sak 11 :           Sammensetning festkomite fra januar 2020. Endring.

Styret tenker på dette. Vil konkludere i januar 2020.

 

Sak 12 :           Sommertur 2020 – 4-8/6.

 

Går sin gang.

 

Sak 13 :           Vurdere nye sylindere hoveddør osv, litt mange nøkler <<ute og går>>

 

Formann L.V. Moen vil få tilbud på dette. Budsjett 2020.

 

 

Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

Møtet ble hevet kl. 1835

.

Neste styremøte mandag 11 november 2019 kl. 1700.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                  Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær