ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 10/2020

 

 

Tid:                 Mandag12.oktober 2020   kl 1700 – 1910.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselekt        Ole Chr. Kjenes

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

 1. Varamedlem                       Skipsfører        Peter Anker
 2. varamedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

Styremedlem farende            Skipsfører        Hermann Hoel

 

 

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 09.2020

 

Referater fra styremøte nr. 09 / 2020, ble godkjent og undertegnet.

 

Sak  2  :          Regnskaper. Viser til nytt budsjett 2020.

Kommentar fra OZD.

Regnskaper. Iverksatte tiltak som følge av koronapandemien, har ført til                          store utslag både på inntekts-og kostnadssiden. Dette gjelder i første rekke               bortfall av arrangementer.

Budsjettert vedlikehold/oppgradering er i hovedsak gjennomført som                               planlagt.

Er husleien for oktober betalt? Husleien for oktober er betalt.

Ref fastrente/plassering de midler som ASF-styret kontrollerer. Eventuell

plassering i fond osv.

Lars Vidar Moen, Ole Z. Dehli, Leif Pedersen og Tore                                                       Kjell Sparsaas vil ta et møte med banken for investere Kr 1.000,000                            fordelt på aksjer og renter.

En avgjørelse forventes i november.

 

Påbegynt vedlikeholdsbudsjett for 2021.

 

Planer vedlikehold 2021 påbegynt. Gjennomgang på november-møtet.

 

Budsjett-tall for investeringer 2021 er påbegynt.

 

 

Ref. årlig disp til Stiftelsestilsynet. Ole Z vil forestå søknad for 2021.

 

 

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer.

 

Ole Z. Dehli orienterte. Så langt er investeringen svært god på papiret.                             Betydelig urealisert gevinst så langt.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2020.

 

Status pr medio september- antall innbet.

Antall innbetalte pr dato. 367 stk som inkluderer nye medlemmer i 2020.

2 stk som ikke har betalt.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

Utmeldte medlem siden siste styremøte er: Andre Dahl Sørensen B                                  medlem.

Ny medlem blir Nils Petter Vigerstøl. Han vil bli tilskrevet om dette.

 

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2021.

Evaluering Arendals-uka:

 1. Innkjøp.
 2. Profilering til standen.
 3. Regninger som belastes Arendalsuka.
 4. Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.

Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.

 1. Utleie A-uka 2021.

Oppdatering av ROLL-UP? På gang. Bytte 3 bilder og endre litt på teksten.

 

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

 

Nytt tillegg:

Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

 

Noen nye bilder:

Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.

INN PÅ ROLL-UP

 

Peter Anker jobber med oppdatering av Roll Up. Det blir noe utskifting av bilder, men kostnader knyttet til disse er små.

 

Kulepenner med ASF logo mottatt.

Peter Anker holder kontroll med sak 5.

Status juni: Arendals-uka er avlyst. LVM holder kontakt med leietakere                           for samme arr i 2021.

Trykking på gang.

 

Ingen forandringer per dato.

Sak holdes åpen

 

Sak   6 :           Arrangementer fremover.

Alle vanlige arrangementer er avlyst inntil videre.

Styret vil vurdere fra måned til måned.

Kafe på tirsdager/fredager og 8 glass gjennomføres inntil videre.

 

Sak 6 holdes åpen til styremøte i november.

 

Sak  7:            Betalingsformidling / Redusert bruk av kontanter.

 

Ole Z. Dehli og Tore Kjell Sparsaas orienterte.

Avstemming for hver aktivitet. Velferd og 8 glass slåes sammen.

Vi er i gang, utstyr bestilt og avtale med bank undertegnet.

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr                          sikring søppel.

 

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus                       på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

Sak 8 holdes åpen

 

Sak   9 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen.

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

 

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

 

Ny fotoansvarlig blir Jan Ole Dalene. Overtar etter Hans N. Terjesen.

Rolf Haakan Josefsen vil bli annonseansvarlig.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute som skal utføres i  ihht budsjett 2020.

Viser til vedtatt budsjett 2020, og arbeider utfra dette.

Status nå:

 1. Ulike jobber knyttet til rørarbeid og elektro. Utført.
 2. Rep av inngangsdør 9C. Utført.
 3. Malerarbeid ute/inne: På gang. Litt gjenstår.
 4. Vindusvask 2/3dje etg. Ferdig
 5. Øvrige jobber. Skifte filt på benk.
 6. Bytte 4 nye nødlys. Vil bli montert i nær fremtid.

 

Sak 11:            Beredskap mot flomskader.

Status august 2020.

Pumpe med nødvendig utstyr innkjøpt og testet. Er plassert i Tek Rom.                            Vi må lage en instruks/prosedyre for dette, og plassereansvar for                                     testing/vedlikehold/bruk hos ett styremedlem.

Leif Pedersen og Ole Chr. Kjenes blir ansvarlig for dette. LH og Ole Chr                         lager en grei og enkel instruks.

Sak 11 lukkes når instruksjon foreligger.

 

Sak 12 :           Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <<særskilt                          parkeringsplass>> for (1) bil av  8-9/6.20.

Styret orientert om dette av formann LVM

Formann Lars V. Moen har fått H-representant Roar Gundersen til å bistå.

Har også snakket med Hans O. Aanonsen.

 

Styret foreslår at ASF tar kontakt med Kommuneplanutvalget.

Sak 13 holdes åpen.

 

Sak 13:            Gå gjennom sakslisten til Medlemsmøtet.

 

Listen gjennomgått. Det hele er lagt på Minnepenn av Lars Vidar.

Avslutte møtet med alarm og evakuering.

Alle deltakere skrives inn på vanlig måte med navn og tlf nr.

 

Sak 14:            På Tampen.

 

 

Neste styremøte 09/11-20

 

Møtet ble hevet kl. 1910

 

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær