ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 10/2021

 

 

Tid:                 Mandag 06.november 2021   kl 1700 – 1920.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

Styremedlem                         Maskinsjef       Svein Nilsen

  1. Varamedlem           Skipsfører        Peter Anker
  2. varamedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen

 

 

Forfall:

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 09.2021

 

Referater fra styremøte nr. 09 / 2021, ble godkjent og undertegnet.

 

Sak  2  :          Kommentar fra John Stiansen vedr regnskap så langt i 2021.

Kommentar fra JS Intet nytt så langt. Så langt er det kun få kjente                                                overskridelser med ref budsjett.

 

Er husleien fra Havnebussen / MS Nidelv betalt til ASF? Ja, husleien er                           innbetalt for desember.

 

Ref budsjett 2021.

JS informerte. Forbruk ihht budsjett så langt.

Enkelte poster er noe høye. Styret/kasserer må kontinuerlig holde oppsyn                         med kostnadene vs budsjettet. Enkelte budsjettposter er overskredet, men               det gjøres merknad med disse slik at overskridelsen greit kan forklares.

 

 

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer – update 31/11.

Så langt er investeringen svært god på papiret.                                                                    Går litt i bølgedaler men en betydelig urealisert gevinst så langt.

 

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status pr 31/11.

 

Gjennomgang av investeringer. Betydelig urealisert gevinst.

 

Styret foreslår følgende.

1 000 000 kr som tidligere stod på fastrente flyttes nå inn i Norne S                                  aksje/fond på følgende måte.

300 000 kr i aksjer og 700 000 kr i fond.

 

ASF sine investeringer blir da totalt:

 

600 000 kr i aksjer og 1 400 000 kr i fond.

 

Regnskap siste Torskaften. Solid overskudd. Meget godt barsalg.

 

Mulig delbetaling ref fyrlykta. Peter Anker informerte om at fundamentet                        er ferdig. Vi vil få tilsendt delregning som skal betales før 31/12.

Peter Anker følger opp prosjektet.

 

Påbegynne budsjett 2022.

Styret gjennomgikk det påbegynte budsjettet for 2022.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2021.

 

3 Kontingentinnbetalinger mangler.

De som ikke har betalt pr 31/12 slettes fra medlemslisten.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

Ingen utmeldte medlem siden siste styremøte.

Nye A medlemmer blir Asbjørn Stensland, Alf Thore Bergersen, Åge                               Lindvik og Ansgar Valsvik.

 

Alle vil bli tilskrevet om dette.

 

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2021.

Planer for A uka 2022:

Formann Lars V. Moen orienterte for A uka 2022.

 

Forventer at huset er utleid mandag t.o.m. torsdag.

L.V. Moen vil innhente nyttig info for ungdom som vil i forsvaret via NFF.

Innhente info fra Norges Rederiforbund ref ungdom som vil til sjøs.

Har mottatt en del om rederier som ønsker læringer.

Peter Anker jobber med saken.

 

Sak holdes åpen

 

Sak   6 :           Arrangementer i år.

 

Ref  damefesten 2021: Vurdere smitteverntiltak som kan påvirke antall – hvordan håndterer vi det?

Styret enig at ved en eventuell kansellering av Damefesten blir satt til 8 desember kl. 1200. (LV/KA/TKS tar en avgjørelse i eget møte om nødvendig.

 

Ansettelse vikar-servitører pga sykdom/annet i 2022.

 

Vi har 2 – 3 nye servitører som kan få mulighet til fast servitørjobb etter hvert. Thorhild har snakket med disse.

 

Sak  7:            Se på muligheter for å montere trappeheis fra hallen til 2dre etg. Tekniske løsninger og kostnader/økonomisk støtte.

Ole Chr Kjenes og Leif Pedersen orienterte.

 

 

Sak  8:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Ref Helene Thygesen – saken oversendt saksbehandler i Agder                                                    Renovasjon via kommunen.

 

Sak 8 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   9 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                                 kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Ref Knutsen er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

LVM orienterte ihht eposter fra Knutsen og Nils P Vigerstøl.

Styrer seg selv. Går veldig greit.

Det vil bli satt av 60 000 kr i 2021 – 30 000 kr i 2022 og 30 000 kr i 2023                        på egen konto.

Sak holdes åpen.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute som skal utføres i  ihht budsjett 2021.

 

Noe som gjenstår? Alt etter planen.

 

Jobber i 2022:

 

Male sørveggen

Øvrig som gjenstår innvendig/utvendig.

El arbeid

Annet teknisk (el/rørarbeid/annet)

Service i 2022

Bysserelaterte jobber (Rør/el/annet)

 

Mindre vedlikeholdsarbeid ute/inne som dukker opp underveis.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11 :           Epost sendt til Vidar Eng, Arendal kommune med søknad om <<særskilt                          parkeringsplass>> for (1) bil av  8-9/6.20.

Styret orientert om dette av formann LVM

 

Vi ser hva kommunen vil gjøre framover.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

 

Sak 12:            <<Operasjon fyrlykt>>.

 

Kystverket har gitt ASF <<Bonden Lykt>> som gave.

Påbegynt søknad for plassering osv.

Peter Anker holder kontakt med Kystverket.

Styret sendte 30/11 en søknad til ledere av Havnestyret.

Vi må budsjettere med kostnader til søknad samt transportkostnader,                                sandblåsing og maling av lykta osv. Ole Z. Delhi og Peter Anker har sendt                     innspill ref kostnader.  Det budsjetteres foreløpig med kr. 75.000,-

 

Fyrlykta har kommet til Vikkilen ( AS Nymo )for sandblåsing

 

Havnestyret og Arendal E har sagt ja til vårt prosjekt pr 10/3, og saken ble                       sendt til kommunens saksbehandler 17/3.

 

Disp søknad sendt Plan- og bygg den 19/5. 16/6. Disp innvilget ref                                   kommunen.

Fyrlykta har kommet til Vikkilen ( AS Nymo )for sandblåsing og maling.

Går sin gang. Muligens ferdig før jul og på plass i januar 2022.

Peter Anker holder orden og følger opp.

 

Sak 12 holdes åpen.

 

 

 

Sak 13:            Sak 13 strøket. Se sak 7

 

Sak: 14            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Foreslår at vi lager et avisinnlegg på nyåret.

LVM sjekker med Vanja Grut om hva som skjer i saken.

 

Sak åpen.

 

Sak 15             Stiftelsen – søknad om dispensasjon sendt av OZD 22/10-21 for 2022.

 

Svar mottatt og innvilget. Stiftelsen må fortsatt søke årlig disp.

 

Varamedlem Odd Bendik Tengelsen ønsker å fratre som vara til                                        Stiftelsesstyret – ASF – styret må finne nytt varamedlem.

 

Forslag. Morten Bogenes. LVM har snakket med Bognes, og han er villig                        til å stille som kandidat.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak 16:            På tampen. Brev fra Leif Kydland om transportstønad for kjøring til                                 Moldova.

 

LVM sendte epost til Kydland på vegne av styret.

 

Viser til din søknad om transportstøtte for kjøring til Moldova.

Styret har vurdert saken, og vi må avslå din søknad. Det ligger for langt                           utenfor vårt arbeidsområde. Imidlertid har ASF hatt noen loddesalg til                           inntekt for gode formål i Arendal. Det har vært et dugnadsprosjekt hvor                           en/flere samler inn gevinster som så loddes ut i vår regi.

Overskuddet går da til et velledig formål som velges. Hvis du ønsker å                             arrangere et loddsalg så er det i orden for styret. Som sagt må du skaffe                                   gevinster selv. Snakk med ASF – medlem Einar Abusland. Han kan gi deg                       råd for hvordan du kan gå fram.

 

Neste styremøte 10/01-22  kl. 1600

 

Møtet ble hevet kl. 1920.

 

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær