ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 11/2018

 

 

Tid:                 Mandag 12 november 2018   kl 1700 – 1900.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                         Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr Kjenes

Styremedlem Farende           Maskinsjef       Svein Nilsen

 1. VaramedlemSkipsfører        Peter Anker
 2. 2. Varamedlem           Stuert               Kjell Sparsaas

 

 

 

 

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:

 

 

Saksliste:

 

Sak  1  :         Godkjenning referat / signering av møte 10.2018

Signere referat fra Medlemsmøte 01.2018.

 

Referater fra styremøte nr. 10 / 2018, ble godkjent og undertegnet.

Referat fra Medlemsmøte 01.2018 signert. Ingen kommentarer.

 

Sak  2  :           Regnskaper 2018 – noe å bemerke pr nå.

Budsjett 2018 – noe å bemerke.

Julegratiale til TSL og bokgave til servitører.

Kommentarer siste Torskaften.

 

 

Regnskap 2018 gjennomgått. Ingen bemerkninger.

Budsjett 2018. Intet å bemerke.

 

Styret enige at julegratiale til TSL settes til Kr 2200,- Servitørene vil få bokgave.

 

Siste Torskaften. Meget bra arrangement med ett lite overskudd.

 

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2018.Status nå.

 

Går sin gang. Fremdeles noen få utestående innbetalinger.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

1 utmeldinger siden siste styremøte. B medlem Robert Norby.

 

4 nye A medlemmer blir Knut Egeberg, Kim Martin Berg Green, Johan                            Fredrik Marcussen og Svein Arne Sandbo.

2 nye B medlemmer blir Hans Henrik Larsen og Arild Gundersen.

Søknad fra Andre Dahl Sørensen er på vent for B medlemskap.

Alle vil bli tilskrevet om dette.

 

 

Sak   5 :           Forberedelse Jubileumsfest i desember.

Medlemmer med ledsager som prioriteres.

Eventuelle gjester som bør inviteres?

Underholdning.

Meny/drikkevarer som innregnes i kuverten.

Dresskode

Type fordrink.

Talerekke og sanger.

Takk for maten.

 

Liste med medlemmer og ledsager gjennomgått.

Gjester som bør inviteres: Vedr gjester: Nei.

Underholdning er på plass.

Meny/drikkevarer på plass. Kjell Sparsaas og Kjell Andersen ordner dette.

Dresskode. Mørk dress.

Type fordrink. Litt sprudlene.

Talerekke og sanger er klart

.                       Takk for maten ikke klarlagt enda.

 

Sak 5 holdes åpen,

 

 

Sak   6:           Salg T-skjorter. Hva gjør vi.

 

Beholdning av T-skjorter beholdes for neste Arendals uken 2019.

 

 

 

Sak  7:            Medlemsmøtet 17/10. Kommentarer?

.

Sak lukkes

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV 4/6 og rapporten av 11/6.

 

Forslag til sikring av søppel fra Frode Terkelsen.

 

Formann Lars Vidar Moen har sendt epost til Frode Terkelsen hvor ASF                          sier at vi avventer videre aksjon. Vi avventer innspill fra                                                  kommunen/ØABV vedrørende sikring av søppel. Sak holdes åpen.

 

 

Sak   9 :           Framtidig drift av baren <8 glass> og på våre fester.

 

Kjell Sparsås og Kjell Andersen vil prøve å få                                                                    opprettet en vaktliste for baren.

Foreløpig har vi 3 mulige kandidater.Festkomite tar seg av dette inntil                             videre. Sak lukkes.

 

 

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute gjøres i 2018 ihht budsjett 2018.

 1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør.
 2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost fra Sverre Gjøvland Mottatt.
 3. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes.
 4. Malerarbeid i nødutgang fra 3dje Dekk til gatenivå. Elektriker arbeid samme.
 5. Male garderobe og gang utenfor fyrrom før jul hvis tid. Montere nye spotlights.
 6. Opprydding i sjapper/storesrom.

Bortkjøring av rusk og rask.

 

Frøkedal setter opp arbeidsplan fram til jul, og ko-ordinerer jobbene.

 

 

 1. Sverre Gjøvland hos Agder Entreprenør har mottatt rapporten, og forbereder sin befaring og svar til ASF for hvordan jobben med isolering på loftet best kan gjøres. Har fått tilbud på 550m2 pluss plast og tilganger på Kr. 125 .000.- Epost fra Sverre Gjøvland er mottatt.
 2. Sverre Gjøvland har inspisert taket. Avventer rapport.
 3. Eilert Larsen vil reparere <snubleskader> på dørken i biblioteket.
 4. Ordnes internt.
 5. Malerarbeidet på gang. Lys montert.
 6. Vil bli utført etter arbeid.

 

Arbeidsplan vil bli satt opp fram til jul.

 

 

Sak 11 :           Ny jubileumsbok 2024;

 

Bokkomite etablert: Jan Tore Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans                       Terjesen. Jan T Knudsen er leder, og har knyttet til seg Nils P Vigerstøl                                  som konsulent.

Bokkomiten vil beregne kostnader eventuelt etablere egen konto for ny                            bok.

Sette av årlige midler på ASF-budsjett.

 

Prosjektet presenteres på GF 2019.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

Sak 12:            Filmkvelder på 3dje dekk. Finne datoer.

 

Vil bli utprøvd i januar 2019. Vil bli luftet på foreningen.

 

 

Eventuelt:       DVD legges ut for salg i foreningen.

 

Sommertur vil bli til Sverige fra 27 – 30 juni 2019.

Under planlegging.

 

 

Møtet ble hevet kl. 1900

.

Nestestyremøte mandag 10 desember 2018 kl. 1700.

 

 

 

Lars Vidar Moen                                           Kjell Andersen

Formann                                                          Sekretær