ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 11/2019

 

 

Tid:                 Mandag 11 november 2019   kl 1700 – 1900.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

N/Formann                            Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

 1. VaramedlemStuert               Tore Kjell Sparsaas

 

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:                       Styremedlem farende Maskinsjef      Svein Nilsen

1 Varamedlem                       Skipsfører        Peter Anker

Ingen varamenn farende tilstede.

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 10.2019

Godkjenning referat/ signering av medlemsmøte 01/19

 

Kommentarer til referat fra Medlemsmøte 16/10

 

Referater fra styremøte nr. 10 / 2019, ble godkjent og undertegnet.

Referat fra medlemsmøte 01/19 signert. Ingen kommentarer.

 

Sak  2  :          Regnskaper i 2019 –Kommentarer fra OZD.

 1. Er husleie for oktober i orden fra Havnebussen?

Budsjett 2019 – noen kommentarer/er regnskap noenlunde i tråd med budsjett.

 

Julegratiale TSL: Thorhild L gis julegratiale pålydende kr. 2300, –

Julegaver til servitører: Servitører vil få en julegave hver til ca 150-200 kr.

 

 1. Husleien for november betalt.
 2. Gjennomføre skjenkekurs for TKS/KA
 3. Resultat Torskaften 31/10.
 4. Søknad om økonomisk støtte fra SS og kommunen høsten 2019.

 

Ole Z. Dehli orienterte om regnskap for 2019 – ingen kommentarer pr nå.

Budsjett 2019 – noen kommentarer/ er regnskap noenlunde i tråd med budsjettet?

 

Ole Z. Dehli orienterte. Ingen kommentarer av betydning nå

 1. Husleien for november er betalt.
 2. Skjenkekurs på gang.
 3. Resultat fra Torskaften 31/10 veldig bra.
 4. Avventer svar fra Sparebanken Sør og kommunen ref våre søknader om midler i 2019.

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2019.

Status pr dato.

 

Fortsatt 1 som ikke har betalt sin kontingent for 2019. Purring er                                      sendt via sms/epost uten resultat.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

Ingen utmeldinger siden siste styremøte.

Nye A medlemmer blir Leif Kydland, Bjørn Roald Saltermark, Svein                               Ommundsen og Helge Daniel Rørvik.

 

Alle vil bli tilskrevet om dette.

 

Sak   5 :           Arendals-uka 2019.

Evaluering Arendals-uka:

 1. Innkjøp.
 2. Profilering til standen.
 3. Regninger som belastes Arendalsuka.
 4. Synspkt for neste år. Litt mange veteraner på standen enkelte dager.

Har gitt AFF beskjed om at de må justere antall deltakere på standen ihht behov.

 1. Utleie A-uka 2020.

Oppdatering av ROLL-UP?

 

 

Fjerning av «Sjøkurs» Endring av opplæringssteder.

 

Nytt tillegg:

Utdanning av sjøfolk de siste år, kontrahering av skip/båter, nye typer båter til transport av laks/fisk til oppdrettsnæringen, el-ferger, autonome skip, etc.

 

Noen nye bilder:

Brønnbåter, el-skip, gassdrevne skip, flyterigg, cruiseskip.

 

Dersom dette er ønskelig, kan jeg sjekke pris hos Profilsenteret som har originalen.

 

Pris på visittkort til formannen?

 

Har for øvrig priser på flagg, bordfaner og T-skjorter.

 

Tar dette på møtet i desember.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak   6 :           Påbegynne budsjettarbeid 2020 – jobber/investeringer/kostnader knyttes til                      disse.

 

Sigmund/Finn G: Snekkerarbeide – nytt vindu – øvrig vedlikehold.

 

Ny dør. Innhente priser.

 

Leif H/Ole C: Elektro/øvrig teknisk

 

Kjøpe 7 nye radiatorer. Vedlikehold alarmer. Service v/pumpe.

 

KA/TKS: Kjøkken.

 

Budsjettere med ca Kr 12.000,-

 

Øvrig: Skifte sylindere + 20 nøkler. Ca kr 5.600,-

Undersøke om ombygning av sylindere + 20 nye nøkler.

 

Alle tall klare til slutten av januar 2020.

 

Sak 6 holdes åpen

 

Sak  7:            Omtaksering Huset – kommunen.

 

Vi ønsker å delta på befaring, og denne info er gitt til kommunen.

 

Sak 7 holdes åpen

 

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV . Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedr                          sikring søppel.

 

Formann L.V. Moen har 16/2 sendt epost til ØABV for å få satt mer fokus                       på sikker plassering av søppel på Tyholmen.

 

Formann L.V. Moen har fått epost fra brannsjef i ØABV 18/2. Videre har                                    Anita Odberg fra ØABV ringt. Brannvesenet vil nå evaluere Tyholmen ved                        ref til brannfarlig søppel på nytt. .

 

Ref tlf 25/9-19 fra Hans H. Bakke: planlegge prioritert liste over                                      gjenstander som kan evakueres hvis branntilløp. Brannkomite’ vil ta                              stilling til dette, og komme med forslag. Formann L.V.Moen tar                                  kontakt med Bakke om fremgangsmåten.

 

Medieoppslag vedr brannsikring av søppel på Tyholmen er forestående                            slik jeg oppfatter ØABV.

 

Agderposten hadde oppslag 21/10 og på lederplass 22/10.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak   9 :           Jubileumsbok 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen.

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Komiteen rapporterer til Formann L.V. Moen etter hvert.

 

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Knutsen orientere på Medlemsmøtet 16/10 om framdriften.

 

Sak holdes åpen. Styrer seg selv.

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute gjøres i 2019 ihht budsjett 2019.

 1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør.
 2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost/rapport fra Sverre Gjøvland er mottatt.
 3. Bore luftehuller for å forbedre lufting til loft. OK
 4. Mulig montere LIPPER langs snøfangere. OK
 5. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes.
 6. Småjobber ute/inne som gjøres av Dugnadsgjengen.
 7. Male over søppelboden. Utført. OK.
 8. Tak over varmepumpa. PÅ GANG.

Doble vinduer til styrerommet er bestilt. Bør være på plass i løpet av høsten.

<<Blindvindu>> mot Pollen skiftes av AE.

Noe skrot må bortkjøres. = OK

Tenke budsjett for innkjøp i 2020.

 

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene. Finn Markussen overtar inntil                           Sigmund er friskmeldt.

 

Taklekkasje av 4/10.

Arbeid med rep utført 12/10. Se Vedlikeholdsregister

 

 

Sak 11 :           Sammensetning festkomite fra januar 2020. Endring.

Endring etter GF 2020 / ny folder skrives.

 

Formann L. V. Moen ordner dette.

 

 

Sak 12 :           Sommertur 2020 – 4-8/6.

 

Liste legges ut i Foreningen.

Går sin gang.

 

Sak 13 :           Vurdere nye sylindere hoveddør osv, litt mange nøkler <<ute og går>>

 

Se pkt 6.

 

 

Sak 14:            Betalingsformidling / Redusert bruk av kontanter / Terminal / Vipps.

 

Vårt medlem Roy Gjertsen orienterte om muligheter.

ASF vil innhente priser på betalingsterminal.

 

 

Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

Møtet ble hevet kl. 1900

.

Neste styremøte mandag 09 desember 2019 kl. 1700.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                  Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær