ARENDALS SJØMANDSFORENING
Stiftet 13. april 1849
Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B
4836 Arendal
Org nr. 971 437 499

MØTEREFERAT
fra
styremøte nr 11/2022

Tid: Mandag 10.oktober 2022 kl 1700 – 1835.

Sted: Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
Nestformann Skipsfører Sigmund Frøkedal
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Ole Chr Kjenes
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem Maskinsjef Svein Nilsen
1. Varamedlem Skipsfører Peter Anker
2. Varamedlem Stuert Tore Kjell Sparsaas

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig John Stiansen

Forfall:

Saksliste:

Sak 1 : Godkjenning referat / signering av møte 10.2022

Referater fra styremøte nr. 10 / 2022 ble godkjent og undertegnet.

Sak 2 : Er husleien fra Havnebussen / MS Nidelv mottatt for oktober 2022.
Husleien for oktober mottatt,

Regnskap 2022 – noen kommentarer.

Budsjett og regnskap harmonerer så langt. Ingen store forandringer.

Er alle faktura med ref A uka innkommet.

Ikke helt ferdig. J. S sender purring.

Tabell og kurver med ref. Stiftelsens investeringer – update 1oktober.
Litt nedgang siden sist. Variabel. Fortsatt en god papirgevinst, men justert for inflasjon blir gevinsten betydelig mindre.

Ref investeringer av midler ASF-styret disponerer. Status pr 1 oktober.
Litt nedgang. På minussiden. Variabel. Styret vil vurdere opp mot jul om investeringene aksjer/renter skal fortsette.

Refusjon strømutgifter fra staten – ståa nå.
John Stiansen orienterte styret ref eposter av 3 august.
Søknad for refusjon 2 kvartal er sendt

2023: Øke kontingenten 50/100 kr eller øke taffelpris for eksempel 30 kr for å møte store utgifter til strøm. Hva tenker vi?

Styrets forslag til medlemsmøte. Øke kontingenten med kr 50 til kr 850 og Taffel med kr 50 til kr 650.

Internregnskap Torskaften 29/9 .

Internregnskap viste et greit overskudd.

Påbegynne budsjett 2023:

Tas opp på neste styremøte

Sak 2 holdes åpen.

Sak 3: Kontingentinnbetaling 2022.

Mange har betalt. Fortsetter purring en stund til på de som ikke har betalt

Sak 4: Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.
Ingen nye utmeldinger siden siste styremøte.

Ingen nye søknader om medlemskap.

Sak 5 : Arendals-uka 2022.
Planer for A uka 2023:

Planer for A uka 2023. Regner med samme booking i 2023 som i 2022.
Vi har stand nr XX. Deltakere på stand 2023:

Har innhentet to medlemmer som er i aktiv tjeneste for 2023.
Update file i 2023.
Kostnader knyttet til stand/annet i 2023.

Kostnader/innkjøp knyttet til stand/annet i 2023.
På gang. Penner er bestilt.

Status internregnskap A uka?

J.S. informerte. Ikke helt ferdig. Sender purring.

Sak holdes åpen

Sak 6 : Se på muligheter for å montere trappeheis fra hallen til 2dre etg. Tekniske løsninger og kostnader/økonomisk støtte.
Ole Chr Kjenes og Leif Pedersen orienterte.
Status nå.
Pedersen/Kjenes har satt opp et dokument som viser utfordringene.

Under GF 2022 ble saken drøftet noe, men LVM mener at Protokollen gir feil referat – se 6.2 i Protokollen. Se også sak 18.

Sak 6 holdes åpen som <>

Sak 7: Søppelproblemer Tyholmen.

Saken har nr 20/14557.

Ref Helene Thygesen – saken oversendt saksbehandler i Agder Renovasjon via kommunen.
Sak 8 holdes åpen som << cold case>>

Sak 8 : Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N. Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

Status nå:
Ref Knutsen i mars 2021 er arbeidet med boka i god gjenge, og ihht framdriftsplanen.

Status 1 september er at grovmanus til boka er bort imot ferdig. Vi vil få mer info i oktober på medlemsmøte.

Ref overføringer ASF til konto for Jubileumsbok – epost 26/9 JS/Astrid/LVM.
JS informerte om overføringer.

Styrer seg selv. Går greit.

Sak holdes åpen.

Sak 9: Jobber i 2022:
Male sørveggen – Utført.

Øvrig som gjenstår innvendig/utvendig. Male dører innvendig gjenstår.
El arbeid utvendig. El arbeid utvendig er utført ihht plan.
Service i 2022. Service på varmepumpe. Nov/des-22

Planlegge kontroll av taket/takrenner med drone.
Planlegge befaring/kontroll av nordveggen høsten 2022. Utført september av W. Sandnes.. Avventer rapport og tilbud ref nødvendig rep og malerarbeid fra W. Sandnes.
Sigmund Frøkedal holder styr på dette.

Innspill fra Ole Chr. Kjenes ref montering støyplater oppunder tak i spisesal. Ole Chr har bestille støyplater til taket i sal 2dre etg lengst vest. Monteres av dugnadsgjeng mandag 17/10-22 samt hjelp fra fagperson.

Bysserelaterte jobber (rør/el/annet)
Det planlegges innkjøp kabler/rør for montering nye ovner i byssa i 2023/2024. Ole Chr og Leif H tar hånd om dette. Vil bli satt på budsjett 2023.

Sak 9 holdes åpen.

Sak 10 : Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

Sak holdes åpen siden kommunen varsler endringer på Tyholmen.
LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering på utsiden. Denne presenteres på Medlemsmøte 12/10-22.

Sak 10 holdes åpen.

Sak 11: Økende utgifter til strøm. Bør vi sette ned temp i huset til vinteren i perioder?

Styret enig i at temp justeres ned i kalde perioder høsten 2022/vinter 2023.

Sak 12: Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun har kvittert for vårt forslag til navn.

Har purret Vanja Grut . Så langt intet svar.

Sak holdes åpen som <>

Sak 13: LVM har hatt et møte med WEB redaktør Jan Ole Dalene.

Sak 13 følges inntil videre av LVM.

Sak 14 Tall Ship Race i 2023.

LVM/PA hadde møte med TSR/Sylvia Jacobsen den 1 april.
Foreløpig ingen ytterligere henvendelser til oss.
Hva tenker vi om vår deltakelse.

Sverre Kvalevåg har noe kontakt med TSR. LVM har tatt kontakt med Herman Hoel som vil være engasjert i TSR.
Hermann Hoel sier på tlf til formannen at omvisning i Huset og et foredrag på engelsk om sjøfartsbyen Arendal er aktuelt. Formannen jobber med å finne foredragsholder samt finne medlemmer som kan ta omvisninger.

Sak 14 holdes åpen.

Sak 15: Tur til Lyngørfjorden Kultursenter og kanonene på Møvik.

Sak 15 lukkes.

Sak 16: Prosedyrer under GF.

Etter samtale med vårt æresmedlem Ole Z Dehli bør vi gjennomgå prosedyrer med ref GF. Spesielt hvordan pkt 6.2 ble håndtert under GF 2022. Vi må bl a se Protokollen fra GF 2022 i hvor Ole Z Dehli og LVM mener der er feil i teksten.

Videre ble valget under GF utført feil siden leder av Valgkomite << styrte>> valget. Dette er det egentlig ordstyrer som skal gjøre. LVM vil ta en samtale med Halvor Ellingsen.

Ole Zak Dehli deltok på styremøte i september, og saken vil bli tatt opp i full bredde på Medlemsmøtet i oktober.

Sak åpen til etter Medlemsmøte.

Sak 17: Ref medlemssøknad:

Kandidater bør/må besøke ASF før søknad kan sendes – gjelder fra 1/10- 22. Faddere må følge opp sine i større grad.

Sak 18: Saker til Medlemsmøte – se epost av 5/10.

Gjennomgått av styret.

På tampen.
Neste styremøte 7/11-22 kl. 1700

Møtet ble hevet kl. 1900.

Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær