ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 11/2023

 

 

Tid:                 Mandag 06.november 2023   kl 1700 – 1845.

 

Sted:                Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                 Skipsfører                    Lars Vidar Moen

N/forman                               Stuert                           Tore Kjell Sparsaas

Styremedlem                          Skipselektr                   Ole Chr Kjenes

Styremedlem                          Skipselektr                   Leif Pedersen

Styremedlem                          Maskinsjef                   Svein Nilsen

 1. Varamedlem             Skipsfører                    Peter Anker
 2. Varamedlem Sikkerhetsleder            Morten Bogenes

 

1.Varamedlem Peter Anker fungerte for Kjell Andersen

 

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig                                       John Stiansen

 

Forfall:                        Sekretær                      Kjell Andersen

Saksliste:

 

Sak  1  :    1:   Godkjenning referat / signering av møte 10.2023

Referater fra styremøte nr. 10/ 2023 ble godkjent og undertegnet.

Referat fra Medlemsmøte 11 oktober 2023 godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Husleien fra MS Nidelv .

Er husleien for november betalt.

Husleien er betalt.

 

Regnskap 2023 .

 

Status samsvar utgifter/inntekter i forhold til budsjettet pr 1 november.

 

Regnskap 2023 er i henhold til budsjett.

 

Andre innkjøp:

JS/LV utsetter søknad om midler hos næringsdrivende/kommunen til                                sen høsten.

 

Avventer søknad til over nyttår.

 

Ref budsjett byssa:

 

Julegave/gavekort kjøpes til Thorhild primo desember – kr. 2000,-+                                  vin/konfekt til servitørene.

Kjell ordner gavekort pålydende kr. 2000,-til Thorhild.

Servitørene bør også få en oppmerksomhet som f.eks en fl.rødvin.

 

 

Resultat Torskaften Oktober.

 

Presentasjon av regnskap for Torskaften 26.10. som bidro med et fint                                overskudd til drift av foreningen.

 

Budsjett 2024:

Har vi noen større kjente ting på gang for 2024 budsjett utenom Jubileum                        og Jubileumsboka.

 

 

Bysse: Kaffeservice – duker – akevittglass.

 

Kafffekopper med ASF logo budsjetteres 2024. Kjøpes inn rett over nyttår f                     ør prisstigning.

Nye akevittglass.

Innkjøp av nye strykefrie duker.

 

Teknisk:

Utendørs/innendørs: Sigmund vil være fornøyd med 15-20000 kr i 2024.                         Han gir nærmere info senere.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

 

Sak  3:             Kontingent 2023 –

 

Kontingenten ble utsendt med forfall 30 april:

Status innbetaling pr 6 november.

 

Denne sak tas i desember – møtet.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

 

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

 

Ingen utmeldt siden siste møte.

 

Nytt A medlemmer blir Frank Atle Hausland.

Han vil bli tilskrevet om dette.

 

Nye B medlemmer.  Ingen nye.

 

 

Sak   5             Arendals-uka 2023:

 

A uka ble en suksess for ASF.

 

Stand leie til kommunen er betalt.Imidlertid skal vi ha noe refusjon fra                             HV/Lottene/Veteraner.

Lars Vidar arbeider med saken.

Sak holdes åpen

 

 

Sak   6 :           a) Tilbud fra medlem Kai Berthelsen ref lokalt brygget øl med ASF logo.                         Pris 5000 kr – ca 11 kasser tappet på o,33 ltr flasker.

Styret bifaller tilbud.

Ølet er på gang og Peter Anker jobber med logo til flaskene.

 

Sak 6 holdes åpen.

 

Sak  7:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Sak 7 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   8 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken (Jan Ole                                 Dalene overtok ansvar for bilder ) Ongere har avsluttet pgs sykdom.

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok. OK.

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Ref annonser: Henviser til Vigerstøl/ansvar.

 

 

Status nå:Korrekturlesing i gang. Boka er i rute ref Vigerstøl per oktober.

Vi må budsjettere 30-50000 kr i 2024.

 

Ref annonser: Henviser til Vigerstøl/ansvar.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak  9:             Jobber i 2023:

 

Service i 2023.

Jobber som knyttes til 2023 budsjett inkl service.

 

Teknisk. Noe utestående?

Bysse: Jobbene ferdigstilt.

Malearbeid utvendig: Utført.

Andre Momenter:

Jobbene er utført i henhold til plan og budsjett.

Sak 9 holdes åpen.

 

Sak 10 :           Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

 

LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering                          på utsiden. ASF avventer svar fra kommunen .

 

Møte 16 mars i regi kommunen. LVM viser til brev av 1/3. Plan for                                  byrommet Jaktekaia/Tyholmen er på gang, avklaring i september 2023.

 

Ny befaring 23 august 2023. Har sendt ny hendvendelse til utvalgsleder                           Milly Grundesen (SP) Milly er nå erstattet av Ingjerd Livolden.

 

TKS/LVM deltok på møte 1/11 hos kommunen.

En avklaring er langt unna, men kommunen har har i alle fall innskrevet                          våre ønsker i møtereferatet.

 

Se møtereferat fra kommunen datert 1 nov.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11:            Thorhild Larsen ønsker å slutte fra 1 juli 2024, men hun kan muligens                              utføre koking Torskaftener ut 2024.

Styret må forholde seg til følgende:

 

 1. Ansette ny kokk med ansvar for alt øvrig ifm festarrangementer.
 2. Ansette kokk med kun ansvar for koking.
 3. Ansette en person med ansvar for renhold- dekking – fredagskaffe/8glass + øvrig ihht som har vært utført av Thorhild.

Foreslag fra styret nå – status:

Ingen avklaring, saken holdes åpen.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

 

 

Sak 12:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Har purret Vanja Grut . Så langt intet svar.

Sak holdes åpen som <<cold case>>

 

Sak 13:            Sak 13 strykes.

 

Sak 14:            Turer 2023:

 

Lokale utflukter 2023.

Besøke Kristiansand/Lillesand.

 

Turer 2024.

 

TKS har sammen med Dag Aasbø planlagt tur til Stockholm 13-17 06                              2024.

 

Sak 14 holdes åpen.

 

Sak 15:            2. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024.

Jubileumsfest planlegges til 26/4-24

 

 1. Formann skaffer en festtaler. På plass. Alf M Tandberg.

Andre talere: Velkommentale ved bordet av LVM.

inkl presentasjon gjester.

Korte taler 2-3 min fra gjestende formenn.

Takk for maten ved JEPE.

 1. Invitasjon gjester – hvem? Se epost av 10/9. Max 8 gjester.

Formenn Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Risør Sjømannsforening + festtaler og 1 par stk til.

 1. ASF må budsjettere for sin jubileumsfest. TKS har satt opp en foreløpig kalkyle som gir et underskudd. TKS informerte om hva som er planlagt. Sum kr 30000 kr for å dekke inn underskudd ifm jubileumsfest. Budsjetteres i 2024.
 2. TKS har laget en foreløpig meny.
 3. Underholdning før taffel ?? eller mingling? Styret går for mingling.
 4. Trenger vi en programkomite? Styret er komiteen.’
 5. Utarbeide oppsett til Toastmaster. LVM/TKS/PA.
 6. Antall det dekkes til som inkluderer gjester ca 100 personer.
 7. Vi planlegger med å dekke til 100 personer.

Sak holdes åpen.

 

 

 

Sak 16:            Ref Stiftelsen HVCH:

 

Styreleder Halvor Ellingsen trekker seg, og det medfører endringer i styret                       til Stiftelsen.

 

LVM har påbrgynt jobb med å få nye kandidater som styret vil kunne presentere som sitt forslag..

 

Følgende er foreslått fra styret:

 

Leder: Tore Voss Taraldsen 2024 – 2026 (2år)

Nestleder: Ola Morken, 2024 – 2025 (1 år)

Jan Kristoffer Jacobsen peronlig Vara for Tore Vass Taraldsen 2024 – 2026                      (2 år)

Ole Vidar Heia, Personlig vara for Ola Morken, 2024 – 2025 (1år)

 

Sak 17:            Ref min samtale / epost med Celine Thommesen ref epost 3/2-23.

Intet hørt fra Celine Thommesen etter LVM sendte epost.

 

Sak holdes åpen som <<cold case>>.

 

Sak 18:            Oppbevare protokoller fra GF i hard kopi og digitalt må sikres. Likeledes                        må protokoll som utsendes være signert. Sekretær Kjell A følger opp på                                 vegne av styret. På gang. Alle protokoller er nå funnet.

 

Sak 19:            Web siden – ny rdaktør. Status nå:

 

John Stiansen oppdaterer web siden etter behov/ordre fra styret. Web siden                      framstår som oppdatert nå. Vi må bytte noen bilder her og der.

John Stansen oppdaterer hjemmesiden fortløpende.

 

 

Sak 20:            Ref Arendal historielag, se tekst.

 

Arendal historielag vil gjerne ha et foredrag om Arendal sjømannsforening                      i jubileumsåret deres neste år. Organisasjonens start, utvikling og                                       betydning og utvikling innen yrket, som lokalisering av                                                   mønstringskontorer.

 

Vennlig hilsen

 

Ellen Ledaal Gjertsen

 

Arendal historielag.

 

Kommentarer: LVM holder et foredrag for Historielaget i AGR den 17/4-                         24 kl.1900.

Holder saken åpen.

 

 

Neste styremøte 6/11-23 kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1845.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                         Tore Kjell Sparsaas

Formann                                                       Sekretær for Kjell Andersen