ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 12/2018

 

 

Tid:                 Mandag 10 desember 2018   kl 1700 – 1845.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                         Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr Kjenes

 1. VaramedlemSkipsfører        Peter Anker
 2. 2. Varamedlem           Stuert               Kjell Sparsaas

 

 

 

 

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:                        Styremedlem FarendeMaskinsjef      Svein Nilsen

 

 

Saksliste:

 

Sak  1  :         Godkjenning referat / signering av møte 11.2018

 

Referater fra styremøte nr. 11 / 2018, ble godkjent og undertegnet.

 

Sak  2  :           Regnskaper 2018 – noe å bemerke pr nå.

Budsjett 2018 – noe å bemerke.

Kommentarer siste Torskaften.

 

 

Regnskap 2018 gjennomgått. Ingen bemerkninger.

Budsjett 2018. Intet å bemerke.

 

Siste Torskaften. Meget bra arrangement, betydelig overskudd.

 

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2018.Status nå.

 

Fremdeles noen få utestående innbetalinger.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

Ingen utmeldinger siden siste styremøte.

 

Nytt A medlemmer blir Ivar Evensen.

Han vil bli tilskrevet om dette.

 

 

Sak   5 :           Forberedelse Jubileumsfest i desember.

Medlemmer med ledsager som prioriteres.

Eventuelle gjester som bør inviteres?

Underholdning.

Meny/drikkevarer som innregnes i kuverten.

Dresskode

Type fordrink.

Talerekke og sanger.

Takk for maten.

Kaffe/avec.

Reaksjoner på loddtrekning.

 

Liste med medlemmer og ledsager gjennomgått.

Gjester som bør inviteres: Vedr gjester: Nei.

Underholdning er på plass.

Meny/drikkevarer på plass. Kjell Sparsaas og Kjell Andersen ordner dette.

Dresskode. Mørk dress.

Type fordrink. Litt sprudlene.

Talerekke og sanger er klart

.                       Takk for maten – Elizabeth Eeg.

Kaffe/avec serveres etter bordene er ryddet. Baren åpner.

Få reaksjoner på loddtrekning.

 

 

 

Sak   6:           Sommertur til Sverige fra 27 – 30 juni.

 

Fulltegnet. Se sak 14/eventuelt

 

 

 

Sak  7:            Nytt æresmedlem utnevnes på GF i 2019.

.

Maskinsjef Harald Thorstensen forespurt av styret og han takker ja.

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV 4/6 og rapporten av 11/6.

 

Forslag til sikring av søppel fra Frode Terkelsen.

 

Formann Lars Vidar Moen har sendt epost til Frode Terkelsen hvor ASF                          sier at vi avventer videre aksjon. Vi avventer innspill fra                                                  kommunen/ØABV vedrørende sikring av søppel.

Sak holdes åpen.

 

 

Sak   9 :           Framtidig drift av baren <8 glass> og på våre fester.

 

Festkomite holder dette varmt.

Sak 9 lukkes.

 

 

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute gjøres i 2018 ihht budsjett 2018.

 1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør.
 2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost fra Sverre Gjøvland Mottatt.
 3. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes.
 4. Malerarbeid i nødutgang fra 3dje Dekk til gatenivå. Elektriker arbeid samme.
 5. Male garderobe og gang utenfor fyrrom før jul hvis tid. Montere nye spotlights.
 6. Opprydding i sjapper/storesrom.

Bortkjøring av rusk og rask.

 

Frøkedal setter opp arbeidsplan fram til jul, og ko-ordinerer jobbene.

 

 

 1. Sverre Gjøvland hos Agder Entreprenør har mottatt rapporten, og forbereder sin befaring og svar til ASF for hvordan jobben med isolering på loftet best kan gjøres. Har fått tilbud på 550m2 pluss plast og tilganger på Kr. 125 .000.- Epost fra Sverre Gjøvland er mottatt.
 2. Agder Entrepenør har inspisert taket. Rapport mottatt.
 3. Eilert Larsen vil reparere <snubleskader> på dørken i biblioteket.
 4. Ordnes internt.Ferdig
 5. Malerarbeide utført. Lys montert.
 6. Vil bli utført etter arbeid.

 

Arbeidsplan vil bli satt opp fram til jul.

 

 

Sak 11 :           Ny jubileumsbok 2024;

 

Bokkomite etablert: Jan Tore Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans                       Terjesen. Jan T Knudsen er leder, og har knyttet til seg Nils P Vigerstøl                                  som ulønnet konsulent.

Bokkomiten vil beregne kostnader eventuelt etablere egen konto for ny                            bok.

Sette av årlige midler på ASF-budsjett.

 

Prosjektet presenteres på GF 2019.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

Sak 12:            Filmkvelder på 3dje dekk. Finne datoer.

 

Vil bli utprøvd 29/1 2019 kl. 1900. Vil bli luftet på foreningen.

 

Sak  13:           Private selskaper og medbrakt drikke. Bør vi endre.

 

Formann Lars Vidar Moen orienterte. Formannen vil gjøre endringer vedr                       medbrakte drikkevarer fra januar 2019.

 

Sak  14:

 

 

Eventuelt:       DVD legges ut for salg i foreningen.

 

Sommertur vil bli til Sverige fra 27 – 30 juni 2019.

Under planlegging.

 

 

Møtet ble hevet kl. 1845

.

Nestestyremøte mandag 7 januar  2019 kl. 1600.

 

 

 

Lars Vidar Moen                                           Kjell Andersen

Formann                                                          Sekretær