ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 05/2023

 

 

Tid:                 Mandag 17.april 2023   kl 1700 – 1840.

 

Sted:                Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                 Skipsfører                    Lars Vidar Moen

N/forman                               Stuert                           Tore Kjell Sparsaas

Sekretær                                 Skipsfører                    Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr                   Ole Chr Kjenes

Styremedlem                          Skipselektr                   Leif Pedersen

Styremedlem                          Maskinsjef                   Svein Nilsen

  1. Varamedlem             Skipsfører                    Peter Anker
  2. Varamedlem Sikkerhetsleder            Morten Bogenes

 

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen

 

 

Forfall:

 

 

Saksliste:

 

Sak  1  :    1:   Godkjenning referat / signering av møte 04.2023

Referater fra styremøte nr. 04/ 2023 ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Husleien fra MS Nidelv .

Er husleien for april betalt.

Husleien er betalt.

 

Regnskap 2023 .

 

Kommentarer pr dato.

 

Ingen store avvik. Vanlige faste utgifter. Ny avtale på strøm.

Kasserer forestår strømstøtte på vegne av ASF.

 

Internregnskap Torskaften 30 mars. Greit regnskap fra Torskaften.

 

 

Budsjett for 2023 –

 

Styret kan igangsette bestillinger ihht budsjett for 2023.

Status igangsatte bestillinger:

 

Lyddempende takplater er montert.

Byssa: Nytt middag servise ankommet.

Elektro: Kjøkkenovn  ovn kommer i mai.

Radiatorer på vei samt bysseutstyr bestilt.

 

Vedlikehold hus innvendig/utvendig:

  1. Sandnes utfører arbeid før sommerferien. S. Frøkedal følger opp.

 

Andre innkjøp:

 

LVM/JS tar en ny runde ref søknadsportal.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

 

Sak  3:             Kontingent 2023 –

 

Kontingenten utsendes med forfall 30 april:

Status innbetaling: Ca 94 har betalt pr dato.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

 

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

 

Ulf Hegglund og Atle Moldestad.

 

Nye A medlemmer blir Rolf-Einar Olsen, Steinar Strømsvåg og Torbjørn                         Dahlen.

 

Alle vil bli tilskrevet om dette.

 

 

 

Sak   5             Arendals-uka 2023:

 

 

Forsvarsforeningen har booket 2023 (hele huset) Regner med samme booking i 2023.

Vi har stand nr  50

Deltakere på stand 2023:

 

Har innhentet to medlemmer som er i aktiv tjeneste for 2023.

Update stand-file i 2023.(Peter Anker)

Kostnader knyttet til stand/annet i 2023 settes på 2023 budsjett.

Bestilt/innkjøpt. Alle innkjøp er utført.

 

Dokumenter som tar for seg utleie osv A-uka er klargjort til bruk.

Formannen og Norges Forsvarsforening holder jevnlig kontakt.

 

Sak holdes åpen

 

 

Sak   6 :           Oppdaterte beredskapsrutiner i Huset.

 

Beredskapsrutiner er oppdatert.

Brannrunde med servitører utført.

 

Sak 6 lukkes.

 

Sak  7:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Sak 7 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   8 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                         kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Korrekturlesing 20/4 så smått i gang. Vigerstøl kommer i ASF 21/4 med                           grovtekst for gjennomlesning.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak  9:             Jobber i 2023:

 

Service i 2023.

Jobber som knyttes til 2023 budsjett inkl service.

Går som det skall.

 

Teknisk: Går sin gang.

Bysse:    Går sin gang.

 

Fotografering av tavler er utført

Nød pumpe testes samt nødlys. Er utført

 

Malerarbeid utvendig. Sigmund Frøkedal tar hånd om dette ihht avtale                             med Willy Sandnes.

 

Sak 9 holdes åpen.

 

Sak 10 :           Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

 

LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering                          på utsiden. Brevet ble presentert på Medlemsmøte 12/10-22.

ASF avventer nå hva kommunen vil gjøre på Tyholmen.

 

Møte 16 mars i regi kommunen. LVM viser til brev av 1/3. Plan for                                  byrommet Jaktekaia/Tyholmen er på gang, avklaring i september 2023.

 

Sparsaas informerte om møte 16 mars.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11:            Ref 8 mai og 17 mai arrangementer:

 

LVM deltar på et møte hos ordfører 18/4.

 

Ref 8 mai:  LVM informerte om plan for 8 mai.

 

Ref 17 mai:

ASF er påmeldt til Borgertoget, og det er bekreftet.

Kakebaking til ettermiddagens arrangement. 10-12 stk

Som leveres 16/5.

 

Åpne Huset kl. 1530- forfriskninger fra baren.

 

 

Sak 12:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Har purret Vanja Grut . Så langt intet svar.

 

Sak holdes åpen som <<cold case>>

 

 

 

Sak 13:            Tall Ship Race i 2023.

 

LVM/PA hadde møte med TSR/Sylvia Jacobsen den 1 april.

 

Herman Hoel som vil være engasjert i TSR.

LVM har skaffet omvisere for ASF og foredragsholder under TSR.

JS deltok i møte med TSR 16/1-23 – se kopi epost.

Mottatt epost fra Peder Syrdalen 1v 28/2-23. LVM har besvart epost til                             Syrdalen. Søknad om støtte til TSR medseilere avslått av styret.

Mulig parade under TSR hvor ASF deltar, ref epost fra Jan Kløvstad 28/3.                       Dato er 4/8 kl. 1530. Flagges i ASF utover våren/sommeren.

John Stiansen deltar ellers på møter med TSR, og oppdaterer styret.

 

Sak 13 holdes åpen.

 

Sak 14:            Turer 2023:

 

Lokale utflukter 2023.

Besøke Kristiansand Sjømandsforening. LVM har hatt kontakt med

Kristiansand.

Prøve å få til en dagstur .

 

Sverige tur juni 2023. Dag Aasbø har laget en tur for oss.

Turen fastsatt til 14/6-17/6

 

Sak 14 holdes åpen.

 

Sak 15:            2. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024.

Jubileumsfest planlegges til 26/4-24

 

  1. Formann skaffer en festtaler. På plass.
  2. Invitasjon gjester – hvem? Max 8 gjester.
  3. ASF må budsjettere for sin jubileumsfest.
  4. Underholdning før taffel ?? eller mingling?
  5. Trenger vi en programkomite? Styret er komiteen.

 

Sak holdes åpen.

 

 

 

 

Sak 16:            Planer med ref byens 300 år jubileum.

 

Hva tenker ASF: Stort arrangement i byen 7 og 8/5 i kommunal regi.

LVM møter i kommunen for informasjon.

 

 

Sak 17:            Ref min samtale / epost med Celine Thommesen ref epost 3/2-23.

Intet hørt fra Celine Thommesen etter LVM sendte epost.

 

Sak holdes åpen som <<cold case>>.

 

Sak 18:            På tampen. Underholdning fest m/damer 12/5. Laila Hansen ligger på                               sykehus. Ny underholder vil bli kontaktet.

 

Neste styremøte 15.05-23 kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1840.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                               Sekretær