ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 06/2023

 

 

Tid:                 Mandag 15.mai 2023   kl 1700 – 1840.

 

Sted:                Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                 Skipsfører                    Lars Vidar Moen

N/forman                               Stuert                           Tore Kjell Sparsaas

Sekretær                                 Skipsfører                    Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr                   Ole Chr Kjenes

Styremedlem                          Skipselektr                   Leif Pedersen

Styremedlem                          Maskinsjef                   Svein Nilsen

  1. Varamedlem             Skipsfører                    Peter Anker
  2. Varamedlem Sikkerhetsleder            Morten Bogenes

 

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen

 

 

Forfall:

 

 

Saksliste:

 

Sak  1  :    1:   Godkjenning referat / signering av møte 05.2023

Referater fra styremøte nr. 05/ 2023 ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Husleien fra MS Nidelv .

Er husleien for mai betalt.

Husleien er betalt.

 

Regnskap 2023 .

 

Kommentarer pr dato.

 

Inntekter/utgifter i tråd med budsjett.

Internregnskap Torskaften 27/4. Greit regnskap fra Torskaften.

 

Budsjett for 2023 –

 

Styret kan igangsette bestillinger ihht budsjett for 2023.

Status igangsatte bestillinger:

 

Byssa: Ny kjøkkenovn kommer 24/5.

Elektro: Radiatorer mottatt.

 

Vedlikehold hus innvendig/utvendig:

Sigmund Frøkedal følger opp.

 

Andre innkjøp:

 

LVM/JS utsetter søknad om midler hos næringsdrivende/kommunen til sen                      høst.

 

Til info: Stiftelsen HVCH-endringer osv, se epost fra banken til Stiftelsen                        av 4/5-23.

Se også epost ref fastrente ASF – 4,15% – 12 mnd av 10/5.

JS ordner dette. 2,5 mil på 12 mnd.

 

Innhente tilbud ny leverandør brannvern før høsten 2023.

LVM ordner dette.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

 

Sak  3:             Kontingent 2023 –

 

Kontingenten utsendes med forfall 30 april:

Status innbetaling: Ca 330 har betalt pr dato.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

 

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

 

Konrad Gunnersen, Jan Erik Spigseth, Sven Arild Hansen og Anders                                Falkenberg.

 

Nye A medlemmer blir Sebastian Ekstrøm.

 

Han vil bli tilskrevet om dette.

Sak   5             Arendals-uka 2023:

 

Forsvarsforeningen har booket 2023 (hele huset)

Vi har stand nr  50

Deltakere på stand 2023:

 

Har innhentet to medlemmer som er i aktiv tjeneste for 2023.

Info stand er sendt til deltakere. Kick-off 11/8 i ASF.

Update stand-file i 2023.(Peter Anker)

John Stiansen orienterte fra møte i Maritim Forum april 2023.05.23

Kostnader knyttet til stand/annet i 2023 settes på 2023 budsjett.

Bestilt/innkjøpt. Alle innkjøp er utført.

 

Dokumenter som tar for seg utleie osv A-uka er klargjort til bruk.

 

Sak holdes åpen

 

 

Sak   6 :           a) Tilbud fra medlem Kai Berthelsen ref lokalt brygget øl med ASF logo.                         Pris 5000 kr – ca 11 kasser tappet på o,33 ltr flasker.

Morten Bogenes og Peter Anker følger opp

 

  1. b) Ref skjenkemøte 25/1 – svar fra kommunen.

Tore K. Sparsaas informerte fra møtet ihht referat mottatt fra kommunen.

 

Sak  7:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Sak 7 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   8 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                         kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Korrekturlesing 20/4 så smått i gang. Vigerstøl kommer i ASF 21/4 med                           grovtekst for gjennomlesning. Pr dato er styret litt usikre på om budsjettet                        vil holde.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak  9:             Jobber i 2023:

 

Service i 2023.

Jobber som knyttes til 2023 budsjett inkl service.

Går som det skall.

 

Teknisk: Går sin gang.

Bysse:    Går sin gang.

 

Fotografering av tavler er utført

Nød pumpe testes samt nødlys. Er utført

 

Malerarbeid utvendig. Sigmund Frøkedal tar hånd om dette ihht avtale                             med Willy Sandnes.

 

Sak 9 holdes åpen.

 

Sak 10 :           Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

 

LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering                          på utsiden. Brevet ble presentert på Medlemsmøte 12/10-22.

ASF avventer nå hva kommunen vil gjøre på Tyholmen.

 

Møte 16 mars i regi kommunen. LVM viser til brev av 1/3. Plan for                                  byrommet Jaktekaia/Tyholmen er på gang, avklaring i september 2023.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11:            17 mai arrangementer:

 

Ref 17 mai:

ASF er påmeldt til Borgertoget, og det er bekreftet.

Kakebaking til ettermiddagens arrangement. OK.

Som leveres 16/5.

Pris 75 kr for kake/kaffe.

Åpne Huset kl. 1530- forfriskninger fra baren før Borgertoget.

 

Sak 12:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Har purret Vanja Grut . Så langt intet svar.

Sak holdes åpen som <<cold case>>

Sak 13:            Tall Ship Race i 2023.

 

LVM/PA hadde møte med TSR/Sylvia Jacobsen den 1 april.

 

Herman Hoel som vil være engasjert i TSR.

LVM har skaffet omvisere for ASF og foredragsholder under TSR.

JS deltok i møte med TSR 16/1-23 – se kopi epost.

Mottatt epost fra Peder Syrdalen 1v 28/2-23. LVM har besvart epost til                             Syrdalen. Søknad om støtte til TSR medseilere avslått av styret.

Mulig parade under TSR hvor ASF deltar, ref epost fra Jan Kløvstad 28/3.                       Dato er 4/8 kl. 1530. Flagges i ASF utover våren/sommeren.

John Stiansen deltar ellers på møter med TSR, og oppdaterer styret.

 

Sak 13 holdes åpen.

 

Sak 14:            Turer 2023:

 

Lokale utflukter 2023.

Besøke Kristiansand Sjømandsforening/ Lillesand. September/oktober.

 

Sverige tur juni 2023. Dag Aasbø har laget en tur for oss.

Turen fastsatt til 14/6-17/6

 

Sak 14 holdes åpen.

 

Sak 15:            2. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024.

Jubileumsfest planlegges til 26/4-24

 

  1. Formann skaffer en festtaler. På plass.
  2. Invitasjon gjester – hvem? Max 8 gjester.
  3. ASF må budsjettere for sin jubileumsfest.
  4. Underholdning før taffel ?? eller mingling?
  5. Trenger vi en programkomite? Styret er komiteen.

 

Sak holdes åpen.

 

 

 

 

Sak 16:            Planer med ref byens 300 år jubileum.

 

Holder sak 16 åpen inntil videre.

 

 

Sak 17:            Ref min samtale / epost med Celine Thommesen ref epost 3/2-23.

Intet hørt fra Celine Thommesen etter LVM sendte epost.

 

Sak holdes åpen som <<cold case>>.

 

Sak 18:            Oppbevare protokoller fra GF i hard kopi og digitalt må sikres. Likeledes                        må protokoll som utsendes være signert. Sekretær Kjell A følger opp på                                 vegne av styret.

 

Sak 19:            Web siden – her må tas grep. Nåværende web redaktør Jan O Dalene                                følger dårlig opp.

Styret vil snarlig prøve å finne en avløser til Jan Ole Dalene.

 

På tampen.      Underholdning fest m/damer 12/5. Veldig gode tilbakemeldinger.

 

Neste styremøte 14.06-23 kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1840.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                               Sekretær