ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 07/2023

 

 

Tid:                 Mandag 12.juni 2023   kl 1700 – 1845.

 

Sted:                Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                 Skipsfører                    Lars Vidar Moen

N/forman                               Stuert                           Tore Kjell Sparsaas

Sekretær                                 Skipsfører                    Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr                   Ole Chr Kjenes

Styremedlem                          Skipselektr                   Leif Pedersen

Styremedlem                          Maskinsjef                   Svein Nilsen

  1. Varamedlem             Skipsfører                    Peter Anker

 

 

I tillegg møtte:

 

Forfall:                        2. Varamedlem            Sikkerhetsleder           Morten Bogenes

Kasserer/økonomiansvarlig                                        John Stiansen

 

Saksliste:

 

Sak  1  :    1:   Godkjenning referat / signering av møte 06.2023

Referater fra styremøte nr. 06/ 2023 ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Husleien fra MS Nidelv .

Er husleien for juni betalt.

Husleien er betalt.

 

Regnskap 2023 .

 

Kommentarer pr dato.Se tekst fra John Stiansen.

 

16 juni tar vi ut 2.400.000 fra fastrentekontoen og setter inn på nytt sammen med kr 100.000 fra sparekontoen slik at vi fra 16 juni og 12 mnd fram har kr 2.500.000 på fastrente. Renten vil antagelig bli 4,15% men ikke fastsatt enda.

 

Det er godt samsvar med utgifter i forhold til budsjettet.

 

 

Inntekter/utgifter i tråd med budsjett.

 

Internregnskap Damefesten 12/5 Veldig greit regnskap fra Damefesten.

Internregnskap 17 mai arrangement. Veldig bra.

 

Budsjett for 2023 –

 

Styret har igangsatt bestillinger ihht budsjett for 2023.

 

Andre innkjøp:

JS/LV utsetter søknad om midler hos næringsdrivende/kommunen til                                høsten.

 

 

Innhente tilbud ny leverandør brannvern før høsten 2023.

(LV) (Nilsen Brannsikring)

 

Sak 2 holdes åpen.

 

 

Sak  3:             Kontingent 2023 –

 

Kontingenten utsendes med forfall 30 april:

Status innbetaling pr 12 juni: Ca 320 har betalt pr dato.

LVM og KA vil gjennomgå listen.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

 

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

 

Øystein Larsen.

 

Nye A medlemmer blir Kurt Andreassen, Douglas John Sven Persson og                          Roy Aslaksen.

 

Alle vil bli tilskrevet om dette.

 

 

 

Sak   5             Arendals-uka 2023:

 

Forsvarsforeningen har booket 2023 (hele huset)

Vi har stand nr  50

Deltakere på stand 2023:

 

Har innhentet to medlemmer som er i aktiv tjeneste for 2023.

Info stand er sendt til deltakere.

Update stand-file i 2023.(Peter Anker) OK alt på plass.

Div innkjøp knyttet til A UKA er innkjøpt.

 

Dokumenter som tar for seg utleie osv A-uka er klargjort til bruk.

Kick off møte 11/8 i ASF.

Sak holdes åpen

 

 

Sak   6 :           a) Tilbud fra medlem Kai Berthelsen ref lokalt brygget øl med ASF logo.                         Pris 5000 kr – ca 11 kasser tappet på o,33 ltr flasker.

Styret bifaller tilbud.

Peter Anker har kontakt med Profilsenteret vedr etiketter

Morten Bogenes og Peter Anker følger opp

 

Sak 6 holdes åpen.

 

Sak  7:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Sak 7 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   8 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                         kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Ref annonser: Henviser til Vigerstøl/ansvar.

 

Status nå:

Korrekturlesing i gang.

 

Sak holdes åpen.

 

 

 

Sak  9:             Jobber i 2023:

 

Service i 2023.

Jobber som knyttes til 2023 budsjett inkl service.

Går som det skal.

 

Status igangsetting/ferdigstilling jobbene:

 

Teknisk: Går sin gang. Forventer at rørlegger er ferdig 24/6.

Bysse:    Ovnen er ankommet ASF, montering senere.

 

Malerarbeid utvendig. Sigmund Frøkedal tar hånd om dette ihht avtale                             med Willy Sandnes.

Nordveggen er nedvasket – øvrig starter 16/6 ref plan.

Vinduer vaskes før TSR.

 

Sak 9 holdes åpen.

 

Sak 10 :           Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

 

LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering                          på utsiden. Brevet ble presentert på Medlemsmøte 12/10-22.

ASF avventer nå hva kommunen vil gjøre på Tyholmen.

 

Møte 16 mars i regi kommunen. LVM viser til brev av 1/3. Plan for                                  byrommet Jaktekaia/Tyholmen er på gang, avklaring i september 2023.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11:            Thorhild Larsen ønsker å slutte fra 1 juli 2024, men hun kan muligens                              utføre koking Torskaftener ut 2024.

Styret må forholde seg til følgende:

 

  1. Ansette ny kokk med ansvar for alt øvrig ifm festarrangementer.
  2. Ansette kokk med kun ansvar for koking.
  3. Ansette en person med ansvar for renhold- dekking – fredagskaffe/8glass + øvrig ihht som har vært utført av Thorhild.

 

Forslag fra styret: Avventer til neste styremøte.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

 

 

 

Sak 12:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Har purret Vanja Grut . Så langt intet svar.

Sak holdes åpen som <<cold case>>

 

Sak 13:            Tall Ship Race i 2023.

LVM/PA hadde møte med TSR/Sylvia Jacobsen den 1 april.

 

Herman Hoel som vil være engasjert i TSR.

LVM har skaffet omvisere for ASF og foredragsholder under TSR.

 

Mulig parade under TSR hvor ASF deltar, ref epost fra Jan Kløvstad 28/3.                       Dato er 4/8 kl. 1530.

Flagges i ASF i sommer + epostutsendelser.

 

John Stiansen og Hermann Hoel deltar ellers på møter med TSR, og                                 oppdaterer LVM.

 

Sak 13 holdes åpen.

 

Sak 14:            Turer 2023:

 

Lokale utflukter 2023.

Besøke Kristiansand Sjømandsforening/ Lillesand. September/oktober.

 

Sverige tur juni 2023. Dag Aasbø har laget en tur for oss.

Turen fastsatt til 14/6-17/6

 

Sak 14 holdes åpen.

 

Sak 15:            2. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024.

Jubileumsfest planlegges til 26/4-24

 

  1. Formann skaffer en festtaler. På plass.
  2. Invitasjon gjester – hvem? Max 8 gjester.

OSM, Gard, JP, Formenn Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Risør Sjømannsforening.

  1. ASF må budsjettere for sin jubileumsfest.
  2. Fastsettes senere.
  3. Underholdning før taffel ?? eller mingling? Styret går for mingling.
  4. Trenger vi en programkomite? Styret er komiteen.

Sak holdes åpen.

 

 

 

 

Sak 16:            Planer med ref byens 300 år jubileum.

 

Holder sak 16 åpen inntil videre.

 

 

Sak 17:            Ref min samtale / epost med Celine Thommesen ref epost 3/2-23.

Intet hørt fra Celine Thommesen etter LVM sendte epost.

 

Sak holdes åpen som <<cold case>>.

 

Sak 18:            Oppbevare protokoller fra GF i hard kopi og digitalt må sikres. Likeledes                        må protokoll som utsendes være signert. Sekretær Kjell A følger opp på                                 vegne av styret. På gang.

 

Sak 19:            Web siden –John Stiansen ser på om han kan overta jobben som web                                redaktør . Se ellers updates webside nå.

 

Sak 20:            Ref Arendal historielag, se tekst.

 

( Vil foreslå at møtet holdes hos ASF, bytte til mars ??)

 

Takk for hyggelig telefonprat og melding.

Arendal historielag vil gjerne ha et foredrag om Arendal sjømannsforening                      i jubileumsåret deres neste år. Organisasjonens start, utvikling og                                       betydning og utvikling innen yrket, som lokalisering av                                                   mønstringskontorer.

 

Vi holder på med å sette opp program for høsten og neste vår, og håper                            onsdag 17. april kan passe for dere. Hvis det er vanskelig, kan vi prøve å                          bytte til en annen måned. Vi har møtene våre i det gamle rådhuset og                              starter kl 19.00

 

Vennlig hilsen

 

Ellen Ledaal Gjertsen

 

Arendal historielag.

 

 

På tampen.      Ny Revisor. Snakk med Ole Z Dehli.

 

Neste styremøte 7/8-23 kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1845.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                               Sekretær