ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 09/2023

 

 

Tid:                 Mandag 11.september 2023   kl 1700 – 1850.

 

Sted:                Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                 Skipsfører                    Lars Vidar Moen

N/forman                               Stuert                           Tore Kjell Sparsaas

Sekretær                                 Skipsfører                    Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr                   Leif Pedersen

Styremedlem                          Maskinsjef                   Svein Nilsen

 1. Varamedlem             Skipsfører                    Peter Anker

 

1.Varamedlem Peter Anker fungerte for Ole Chr Kjenes

 

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig                                       John Stiansen

 

Forfall:                        Styremedlem               Skipselektr                  Ole Chr Kjenes

 1. Varamedlem Sikkerhetsleder            Morten Bogenes

 

Saksliste:

 

Sak  1  :    1:   Godkjenning referat / signering av møte 08.2023

Referater fra styremøte nr. 08/ 2023 ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Husleien fra MS Nidelv .

Er husleien for september betalt.

Husleien er betalt.

 

Regnskap 2023 .

 

Kasserer redegjorde for samsvar mellom budsjett og utgifter pr sept. Regnskap er i tråd med budsjett så langt i år.

 

Status samsvar utgifter/inntekter i forhold til budsjettet.

 

Kasserer redegjorde for samsvar mellom budsjett og utgifter pr sept. Regnskap er i tråd med budsjett så langt i år.

 

Styret ser på muligheten til å bestille nytt kaffe-service i løpet av 2023.

 

 

Andre innkjøp:

JS/LV utsetter søknad om midler hos næringsdrivende/kommunen til                                sen høsten.

 

 

LV har avtale med Nilsen ref kontroll brannslukkerutstyr ca 1/11.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

 

Sak  3:             Kontingent 2023 –

 

Kontingenten utsendes med forfall 30 april:

Status innbetaling pr 11 september.

Samme som sist. Mangler Ca 12 som ikke har betalt.

Avventer inntil videre..De som ikke har betalt innen utgang                                               desember vil bli strøket.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

 

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

 

Ingen nye utmeldinger siden siste styremøte.

 

Nye A medlemmer blir John Gunvald Johansen og John Harnes.

Tidligere medlem gjeninntatt: Bjørn Simonsen og Steinar Hansen.

Alle vil bli tilskrevet om dette.

 

Nytt B medlem – se søknad fra kvinne ref 2022.

Ref søknad fra Åse Bertheussen aug 2022. Da søknad ble behandlet 12/8-22 ble det åpnet for mulig B medlemskap når sådan er ledig. Styret har 11/9-23 behandlet mulig B medlemskap. Styret er nå av den oppfatning at første kvinnelige medlem bør være en kvinne som kvalifiserer til å være A medlem. Åse Bertheussen vil bli tilskrevet om dette.

 

Sak   5             Arendals-uka 2023:

 

A uka ble en suksess for ASF, og Norges Forsvarsforening er også svært                           fornøyd. Faktura sendt 2 september.

 

Foreløpig regnskap. Kasserer informerte. Bra resultat.

 

Noe vi trenger til A uka 2024. Peter Anker ønsker en sammenleggbar                                vogn/tralle

Sak holdes åpen

 

 

Sak   6 :           a) Tilbud fra medlem Kai Berthelsen ref lokalt brygget øl med ASF logo.                         Pris 5000 kr – ca 11 kasser tappet på o,33 ltr flasker.

Styret bifaller tilbud.

Morten Bogenes og Peter Anker følger opp. Undersøke tilbud på logo.

 

Sak 6 holdes åpen.

 

Sak  7:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Sak 7 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   8 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                         kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Ref annonser: Henviser til Vigerstøl/ansvar.

 

Status nå:

Korrekturlesing i gang. Progresjonen til boka er i rute

Vi må budsjettere 30-50000 kr også i 2024.

Antall eksemplarer. Ca 600.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak  9:             Jobber i 2023:

 

Service i 2023.

Jobber som knyttes til 2023 budsjett inkl service.

Jobbene er/blir utført ihht plan og budsjett..

 

Status igangsetting/ferdigstilling jobbene:

 

Teknisk: Status rørlegger – jobb/el jobb osv. Ligger godt an. 2 nødlys skal                       skiftes forestående.

Bysse: Ovn er for lengt montert. Avtrekkskanal over ny ovn skal forbedres.

 

Malerarbeid utvendig. Utført og faktura betalt.

 

Sak 9 holdes åpen.

 

Sak 10 :           Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

 

LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering                          på utsiden. Brevet ble presentert på Medlemsmøte 12/10-22.

ASF avventer nå hva kommunen vil gjøre på Tyholmen.

 

Møte 16 mars i regi kommunen. LVM viser til brev av 1/3. Plan for                                  byrommet Jaktekaia/Tyholmen er på gang, avklaring i september 2023.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11:            Thorhild Larsen ønsker å slutte fra 1 juli 2024, men hun kan muligens                              utføre koking Torskaftener ut 2024.

Styret må forholde seg til følgende:

 

 1. Ansette ny kokk med ansvar for alt øvrig ifm festarrangementer.
 2. Ansette kokk med kun ansvar for koking.
 3. Ansette en person med ansvar for renhold- dekking – fredagskaffe/8glass + øvrig ihht som har vært utført av Thorhild.

 

Jobber fortsatt med saken. Sparsaas håndterer dette.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

 

 

Sak 12:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Har purret Vanja Grut . Så langt intet svar.

Sak holdes åpen som <<cold case>>

 

Sak 13:            Nytt æresmedlem under GF 2024: Øyvind Wettergreen er foreslått av                               styret under møtet 11/9. Formannen vil ta kontakt med Ø. Wettergreen.

 

Sak 14:            Turer 2023:

 

Lokale utflukter 2023.

Besøke Kristiansand Sjømandsforening en gang i oktober. evnt Lillesand.

Sparsaas undersøker båttur i Blindleia sept 2023.

Sak 14 holdes åpen.

 

Sak 15:            2. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024.

Jubileumsfest planlegges til 26/4-24

 

 1. Formann skaffer en festtaler. På plass.

Andre talere: Velkommentale ved bordet av LVM.

Korte taler 2 – 3 min fra gjestende formenn?

 1. Invitasjon gjester – hvem? Max 8 gjester.

Formenn Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Risør Sjømannsforening + festtaler og 1 par stk til.

 1. ASF må budsjettere for sin jubileumsfest. Gjøres senhøst 2023.
 2. Fastsettes senere.
 3. Underholdning før taffel ?? eller mingling? Styret går for mingling.
 4. Trenger vi en programkomite? Styret er komiteen.’
 5. Utarbeide oppsett til Toastmaster. LVM/TKS/PA.

Sak holdes åpen.

 

 

 

 

Sak 16:            Planer med ref byens 300 år jubileum.

 

Sak 16 lukkes.

 

 

Sak 17:            Ref min samtale / epost med Celine Thommesen ref epost 3/2-23.

Intet hørt fra Celine Thommesen etter LVM sendte epost.

 

Sak holdes åpen som <<cold case>>.

 

Sak 18:            Oppbevare protokoller fra GF i hard kopi og digitalt må sikres. Likeledes                        må protokoll som utsendes være signert. Sekretær Kjell A følger opp på                                 vegne av styret. På gang. Alle protokoller er nå funnet.

 

Sak 19:            Web siden – ny rdaktør. John Stiansen overtar som web redaktør. Han                              godskrives kr 2000,- for denne jobben i 2023. Tidligere redaktør Jan Ole                          Dalene er gjort kjent med styrets beslutning via epost.

 

Sak 20:            Ref Arendal historielag, se tekst.

 

( Vil foreslå at møtet holdes hos ASF, bytte til mars ??)

 

Takk for hyggelig telefonprat og melding.

Arendal historielag vil gjerne ha et foredrag om Arendal sjømannsforening                      i jubileumsåret deres neste år. Organisasjonens start, utvikling og                                       betydning og utvikling innen yrket, som lokalisering av                                                   mønstringskontorer.

 

Vi holder på med å sette opp program for høsten og neste vår, og håper                            onsdag 17. april kan passe for dere. Hvis det er vanskelig, kan vi prøve å                          bytte til en annen måned. Vi har møtene våre i det gamle rådhuset og                              starter kl 19.00

 

Vennlig hilsen

 

Ellen Ledaal Gjertsen

 

Arendal historielag.

 

Sak 21:            Bytte kontaktperson ASF/ØABV – Ut Kåre Knutsen – inn Ole Chr                                   Kjenenes og LHP samt TKS.

Skjema oversendt ØABV ved Anita Odberg.

 

Likeledes må kontaktliste hos Josephsen Bilberging oppdateres.

 

Sak 21 holdes åpen.

 

På tampen.      Klargjøre for Medlemsmøte 11 oktober. Annonse i Agderposten 14 dager i                       forveien 27/9 og saksliste klar 1 uke før møte. 4/10.

 

Neste styremøte 09/10-23 kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1850.

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                               Sekretær