Endringer/og redaksjonell revisjon vedatt på generalforsamlingen 19.02.2015

Endringer av § 2.1 vedtatt på generalforsamlingen 25.02.11

Endringer av § 4 og 6.4 vedtatt på generalforsamlingen 29.02.08

Vedtektene vedtatt på generalforsamlingen 26.01.07

VEDTEKTER FOR ARENDALS SJØMANDSFORENING

 1 . Formål

Arendals Sjømandsforening, stiftet 13.april 1849, er en partipolitisk nøytral forening med formål å knytte medlemmer av sjømannsstanden nærmere sammen. Foreningen skal bidra til oppslutning om og ivaretakelse av skipsfartens og sjømannsstandens interesser og være en arena for maritimt og sosialt fellesskap. Foreningen skal støtte opp om bevaring og formidling av sjøens historie, kultur og tradisjon.

2 . Medlemskap

2.1 Enhver som har eller har hatt en stilling til sjøs, eller en ledende stilling innen maritim oljevirksomhet, sjøforsvar, sjøforsikring, shipping, maritim skole eller annen beslektet virksomhet, kan opptas som A-medlemmer.

2.2 Personer som slutter seg til Foreningens formål og som ønsker å bidra aktivt til dens drift, kan opptas som B-medlemmer. Disse medlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. B-medlemmer kan utgjøre inntil 20% av antall medlemmer, men må ikke overstige 50.

2.3 Skriftlig søknad anbefalt av 2 A-medlemmer, sendes styret på eget skjema vedlagt foto.

Styret avgjør saken med minst 2/3 flertall.

3. Æresmedlemskap

3.1 Foreningen kan oppta inntil 5 æresmedlemmer. Kandidaten må over lengre tid ha gjort en særlig innsats for Foreningen eller sjømannsstanden.

3.2 Forslag kan fremmes skriftlig av minst 5 medlemmer, eller initieres av styret som avgjør saken med minst 2/3 flertall. Den formelle utnevnelsen skjer på generalforsamlingen/Sexaen.

3.3 Æresmedlemmer har stemmerett.

4. Styret 

4.1 Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer og 5 varamenn. Ett styremedlem og 3 varamenn skal være farende. Melder det farende styremedlemmet forfall, er det kun en av de 3 farende varamenn som kan møte i stedet for.

4.2 Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. De landbaserte varamenn innkalles til møtene.

4.3 Styret velger selv nestformann, sekretær og velger/engasjerer/ansetter kasserer/controller for 1 år av gangen.

4.4 Styret utpeker ressurspersoner til følgende komiteer for 1 år av gangen:

 • Huskomite for vedlikehold, sikkerhet, brannvern og teknisk tilsyn.
 • Flaggkomite
 • Festkomite
 • Velferdskomite                                                

Styret bør tiltre komiteene med minst ett medlem. Komiteene rapporterer til styret.

4.5 Styret avgjør møtefrekvens. Sekretæren skriver referat som i undertegnet stand fremlegges for medlemmene.

4.6 I tillegg til å fremme Foreningens formål, har styret ansvar for:

 • Best mulig drift og tilfredsstillende vedlikehold av Foreningens faste eiendom
 • Sikker og god forvaltning av dens finansielle ressurser
 • Å sikre dens historiske materiale
 • Gjesters antall og deres adgang til dens lokaler og arrangementer.

5. Medlemsmøte

5.1 Styret innkaller til medlemsmøte etter behov, eller når minst 10 medlemmer skriftlig krever det. Møtene ledes av formannen eller en annen som velges. Innkalling skjer senest 2 uker før møtedato og kunngjøres internt i Foreningen og i minst en lokalavis.

5.2 Saker som skal opp på møtet må fremmes skriftlig for styret senest 1 uke før møtedato.

5.3 Møteleder eller et flertall i møtet kan under eventuelt/ordet fritt åpne for at andre saker enn dem på dagsorden kan behandles.

5.4 Det skal skrives møtereferat.

6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er Foreningens høyeste myndighet. Møtet avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Innkalling skjer senest 3 uker før møtedato og kunngjøres internt i Foreningen og i minst en lokalavis.

Saker fremmes skriftlig for styret senest 2 uker før møtedato. Saksliste og regnskap skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen.

6.2 Generalforsamlingen ledes av en valgt møteleder.

Det skal opplyses om antall stemmeberettigede medlemmer som er til stede.

Møteleder er også ansvarlig for at det skrives protokoll.

6.3 Det kan ikke fremmes nye saker under møtet, men forslag i forbindelse med saker på dagsorden kan tas opp til votering. Ved valgene kan det fremmes forslag på andre villige kandidater enn dem som er foreslått av valgkomiteen.

6.4. Dagsorden skal omfatte:

 • Valg av møteleder
 • Valg av 2 til å underskrive protokollen
 • Styrets beretning
 • Årsregnskap i revidert stand
 • Fastsettelse av kontingent
 • Innkomne forslag til saker, herunder vedtektsendringer
 • Budsjett
 • Valg av styremedlemmer for 2 år og varamenn for 1 år
 • Valg av formann blant det valgte styre for 1 år
 • Om nødvendig valg av revisor med varamann
 • Valg av valgkomite for 1 år.

6.5 Etter 2 år er vekselvis halve styret på valg. Gjenvalg kan finne sted.

6.6 Valgkomiteen består av 3 medlemmer som selv velger sin formann.

6.7 Saker og personvalg avgjøres med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Personvalg skjer skriftlig når flere kandidater er foreslått til samme verv. Dersom det ikke fremmes forslag på motkandidater, kan valg skje med akklamasjon.                 

6.8 For å avgi stemme, må medlemskapet ha vart i minst 3 måneder.

7. Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter vedtak i styret, eller når minst 20 medlemmer skriftlig krever det.

7.2 Innkalling til møtet skjer senest 3 uker før møtedato og kunngjøres internt i Foreningen og i minst en lokalavis.

7.3 Kun de saker som står på innkallingens saksliste kan behandles på møtet. For øvrig følges de samme prosedyrer som under ordinær generalforsamling.

8. Medlemskontingent.

8.1 Foreningens medlemmer betaler årlig kontingent, som fastsettes av generalforsamlingen. Er ikke kontingenten etter purring betalt innen årets utgang, kan styret stryke vedkommende som medlem. Vedkommende kan ikke tas opp som medlem igjen uten ny søknad. Skyldig kontingent må betales før nytt medlemskap blir etablert.

8.2 Medlemmer som opptas i løpet av 4. kvartal, betaler ikke kontingent i opptaksåret.

8.3 Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent.

9. Endring av vedtektene.

9.1 Forslag til endringer av vedtektene må være styret i hende minst 2 uker før generalforsamlingen. Forslaget med styrets innstilling, behandles på generalforsamlingen hvor det kreves 2/3 flertall.

10.Utmelding – Eksklusjon                                                                        

10.1 Styret kan med minst 2/3 flertall ekskludere et medlem som opptrer illojalt, uhøvisk eller på annen måte bringer Foreningen i vanry.

10.2 Et mindretall i styret eller medlemmet selv, kan anke saken inn for generalforsamlingen til endelig avgjørelse.

11. Oppløsning

11.1 Forslag om oppløsning av Foreningen kan fremmes på en ordinær, eller en ekstraordinær generalforsamling. Det må gå minst ett år før saken avgjøres i en ordinær generalforsamling.

11.2 For at vedtak om oppløsning skal være gyldig må minst 2/3 av generalforsamlingen stemme for det.

11.3 Foreningens eiendommer, fond, legater, historisk materiale og verdier for øvrig skal disponeres til beste for sjøfolk eller sjøens tradisjoner.