Generalforsamlingen 2014

 

Fra venstre skipsfører Kåre Knutsen, den nye nestformann ,skipsfører Sigmund Frøkedal , formannen, skipsfører Lars Vidar Moen, skipsfører Kjell Andersen, maskinist Einar Abusland, skipselektriker Leif Pedersen

Fra venstre skipsfører Kåre Knutsen, den nye nestformann ,skipsfører Sigmund Frøkedal , formannen, skipsfører Lars Vidar Moen, skipsfører Kjell Andersen, maskinist Einar Abusland, skipselektriker Leif Pedersen

 

PROTOKOLL

 

165 ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

i

Foreningens lokaler

Fredag 21 februar 2014 kl 1800

 

 

Dagsorden

 

Kl 1800 ble den 165 generalforsamling satt i Foreningens lokaler under

ledelse av foreningens formann, skipsfører Lars Vidar Moen.

Det var 45 personer til stede, 42 A medlemmer hvorav 2 æresmedlemmer og 3B medlemmer.

Formannen ønsket velkommen.

13 medlemmer var gått bort i løpet av 2013.

Navnene ble lest opp, og de avdøde ble minnet med 1 minutt stillhet.

 

Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. Etter forslag fra Halvor Ellingsen ble sak 3 trukket fra sakslista og deretter godkjent.

Til å underskrive protokollen ble valgt, skipsfører Halvor Ellingsen og

Direktør Tore Voss Taraldsen.

Av de fremmøtte var 42 stemmeberettigede.

 

Dagsorden og saksliste vil bli vedlagt protokollen.

 

Saksliste

 1. Styrets beretning.

Styrets årsberetning ble lest opp av formannen.

Det var ingen merknader til beretningen som ble enstemmig godkjent.

 

 1. Regnskap 2013.

Kasserer / økonomiansvarlig Ole Z. Dehli la frem resultat og balanseregnskap for

Foreningen og huset og for Gaver og fond. Regnskapene ble godkjent uten

merknader.

 

 1. Styrets forslag til vedtektsendringer.

Trukket fra sakslista.

 

 1. Forslag fra Trond Lockert Larssen.

Forslaget ble debattert og ved avstemming falt det mot 1 stemme.

 

 1. Forslag fra Petter Pripp.

Kontingentfritak for medlemmer over 80 år.

Det ble votert over forslaget. 1 for og 41 mot.

 

 1. Medlemskontingent for 2014.

Styret foreslo overfor generalforsamlingen at kontingenten holdes uforandret på

Kr. 600,-

Ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Forslag til budsjett 2014.

Styrets forslag til budsjett for Foreningen og huset, og Gaver og fond ble uten

kommentarer enstemmig vedtatt.

 

 1. Regnskap 2013 og budsjett 2014 for HVCH, til orientering.

Forretningsfører for Havblikk, Viola Stephansen og C.H.Sørensen & hustrus

stiftelse, Ole Z. Dehli la frem styrets årsberetning, revisorrapport og resultat- og

balanseregnskap med noter, sammen med budsjett.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 

 1. Valg.

3 styremedlemmer, formann, 1 varamedlemm og valgkomiteen ble valgt med akklamasjon i henhold til valgkomiteens innstilling.

 

Styret blir da som følger:

Formann         skipsfører        Lars Vidar Moen                    valgt    2014

Medlem          skipsfører        Kjell Andersen                       valgt    2014

Medlem          skipsfører        Kåre Knutsen                         valgt    2014

Medlem          maskinist        Einar Abusland                       valgt    2013

Medlem          skipsfører        Sigmund Frøkedal                  valgt    2013

Medlem          skipselektr      Leif Pedersen                         valgt    2013

 

 1. varamann    skipselektr      Ole Chr. Kjenes                      valgt    2014
 2. varamann    telegrafist       Ola Morken                            valgt    2014

 

 1. varam. farende       skipsfører       Erik Omholt                valgt    2014
 2. varam. farende       mask.sjef        Svein Nilsen                valgt    2014
 3. varam. farende       stuert              Tore Kjell Sparsaas     valgt    2014

 

Valgkomite for 1 år.

Skipsfører       Halvor Ellingsen

Skipsfører       Arild Norby

Maskinist        Martin Mjånes

 

Nestformann Odd B. Tengelsen frasa seg gjenvalg og vil bli beæret på

”SEXA” med blomsterbukett for lang og god innsats.

 

 

 

 

Avslutning av generalforsamlingen.

 

 

Kl 1955 ble generalforsamlingen erklært for avsluttet.

 

 

 

 

__________________                                              ____________________

Halvor Ellingsen                                                          Tore Voss Taraldsen