ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 10/2023

 

 

Tid:                 Mandag 09.oktober 2023   kl 1700 – 1845.

 

Sted:                Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                 Skipsfører                    Lars Vidar Moen

N/forman                               Stuert                           Tore Kjell Sparsaas

Sekretær                                 Skipsfører                    Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr                   Ole Chr Kjenes

Styremedlem                          Skipselektr                   Leif Pedersen

Styremedlem                          Maskinsjef                   Svein Nilsen

 1. Varamedlem             Skipsfører                    Peter Anker
 2. Varamedlem Sikkerhetsleder            Morten Bogenes

 

 

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig                                       John Stiansen

 

Forfall:

Saksliste:

 

Sak  1  :    1:   Godkjenning referat / signering av møte 09.2023

Referater fra styremøte nr. 09/ 2023 ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Husleien fra MS Nidelv .

Er husleien for oktober betalt.

Husleien er betalt.

 

Regnskap 2023 .

 

Status samsvar utgifter/inntekter i forhold til budsjettet pr 1 oktober.

 

Kasserer redegjorde for samsvar mellom budsjett og utgifter pr 1 oktober. Regnskap er i tråd med budsjett så langt i år.

 

Andre innkjøp:

JS/LV utsetter søknad om midler hos næringsdrivende/kommunen til                                sen høsten.

 

 

Ref budsjett byssa: Innkjøp nye bluser til servitørene nå i høst.

TKS bestiller bluser.

 

Vurdere bestille kaffeservice i høst.

John Stiansen undersøker og gir TKS beskjed om bestilling eller ikke.

 

Vurdere julegave til Thorhild.

Styret enig om kjøp av Sentrums gavekort for 2000 kr.

 

Se på vilkår Vekterkontrakt med Josephsen, og prisvilkår – se sep epost                           sendt styret 8/10.

 

Styret sier følgende:. Vi opprettholder kontrakten med Vekter Josephsen

 

Budsjett 2024:

Har vi noen større kjente ting på gang for 2024 budsjett utenom Jubileum                        og Jubileumsboka.

Styret tenker på dette til neste styremøte.

 

Bysse:

Teknisk:

Utendørs/innendørs: Sigmund.

 

 

Sak 2 holdes åpen.

 

 

Sak  3:             Kontingent 2023 –

 

Kontingenten ble utsendt med forfall 30 april:

Status innbetaling pr 9 oktober.

Fortsatt i underkant 10 stk som ikke har betalt. De som ikke har betalt                              innen utgang desember vil bli strøket.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

 

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

 

Gunnar Torfinn Fiane utmeldt.

 

Nytt A medlemmer blir Lech Chrzczonowicz.

Han vil bli tilskrevet om dette.

 

Har vi mottatt noen tilbakemelding fra Åse Bertheussen.

 

Vi har ikke mottatt tilbakemelding.

 

 

Sak   5             Arendals-uka 2023:

 

A uka ble en suksess for ASF.

 

Foreløpig regnskap – har vi fått inn alle fordringer.

Alt er OK.

 

Utgifter til leie av stand ikke mottatt fra kommunen ennå. LVM har                                  etterlyst den hos kommunen.

Avventer regning fra kommunen.

 

Sak holdes åpen

 

 

Sak   6 :           a) Tilbud fra medlem Kai Berthelsen ref lokalt brygget øl med ASF logo.                         Pris 5000 kr – ca 11 kasser tappet på o,33 ltr flasker.

Styret bifaller tilbud.

Morten Bogenes og Peter Anker følger opp. Undersøke tilbud på logo.

 

Sak 6 holdes åpen.

 

Sak  7:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Sak 7 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   8 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken (Jan Ole                                 Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                                                        kostnader – etablere egen konto for ny bok

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Ref annonser: Henviser til Vigerstøl/ansvar.

 

 

Status nå:

Korrekturlesing i gang. Progresjonen til boka er i rute

Vi må budsjettere 30-50000 kr også i 2024.

 

Vigerstøl kommer med oppdatering onsdag 11/10.

Antall eksemplarer. Ca 600.

 

Sak holdes åpen.

 

Sak  9:             Jobber i 2023:

 

Service i 2023.

Jobber som knyttes til 2023 budsjett inkl service.

Jobbene er/blir utført ihht plan og budsjett..

 

Sak 9 holdes åpen.

 

Sak 10 :           Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

 

LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering                          på utsiden. Brevet ble presentert på Medlemsmøte 12/10-22.

ASF avventer nå hva kommunen vil gjøre på Tyholmen.

 

Møte 16 mars i regi kommunen. LVM viser til brev av 1/3. Plan for                                  byrommet Jaktekaia/Tyholmen er på gang, avklaring i september 2023.

 

Ny befaring 23 august 2023. Har sendt ny hendvendelse til utvalgsleder                           Milly Grundesen (SP) Milly er nå erstattet av Ingjerd Livolden.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11:            Thorhild Larsen ønsker å slutte fra 1 juli 2024, men hun kan muligens                              utføre koking Torskaftener ut 2024.

Styret må forholde seg til følgende:

 

 1. Ansette ny kokk med ansvar for alt øvrig ifm festarrangementer.
 2. Ansette kokk med kun ansvar for koking.
 3. Ansette en person med ansvar for renhold- dekking – fredagskaffe/8glass + øvrig ihht som har vært utført av Thorhild.

 

Jobber fortsatt med saken. Sparsaas håndterer dette.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

 

 

Sak 12:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Har purret Vanja Grut . Så langt intet svar.

Sak holdes åpen som <<cold case>>

 

Sak 13:            Nytt æresmedlem under GF 2024: Øyvind Wettergreen er foreslått av                               styret under møtet 11/9. Formannen vil ta kontakt med Ø. Wettergreen.

 

Sak 14:            Turer 2023:

 

Lokale utflukter 2023.

Besøke Kristiansand Sjømandsforening en gang i oktober.

 

Sak 14 holdes åpen.

 

Sak 15:            2. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024.

Jubileumsfest planlegges til 26/4-24

 

 1. Formann skaffer en festtaler. På plass.

Andre talere: Velkommentale ved bordet av LVM.

inkl presentasjon gjester.

Korte taler 2-3 min fra gjestende formenn.

Takk for maten ved JEPE.

 1. Invitasjon gjester – hvem? Se epost av 10/9. Max 8 gjester.

Formenn Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Risør Sjømannsforening + festtaler og 1 par stk til.

 1. ASF må budsjettere for sin jubileumsfest. TKS har satt opp en foreløpig kalkyle som gir et underskudd. TKS informerte om hva som er planlagt.
 2. TKS har laget en foreløpig meny.
 3. Underholdning før taffel ?? eller mingling? Styret går for mingling.
 4. Trenger vi en programkomite? Styret er komiteen.’
 5. Utarbeide oppsett til Toastmaster. LVM/TKS/PA.
 6. Antall det dekkes til som inkluderer gjester ca 100 personer.

Sak holdes åpen.

 

 

 

Sak 16:            Planer med ref byens 300 år jubileum.

 

Sak 16 lukkes.

 

Sak 17:            Ref min samtale / epost med Celine Thommesen ref epost 3/2-23.

Intet hørt fra Celine Thommesen etter LVM sendte epost.

 

Sak holdes åpen som <<cold case>>.

 

Sak 18:            Oppbevare protokoller fra GF i hard kopi og digitalt må sikres. Likeledes                        må protokoll som utsendes være signert. Sekretær Kjell A følger opp på                                 vegne av styret. På gang. Alle protokoller er nå funnet.

 

Sak 19:            Web siden – ny rdaktør. John Stiansen overtar som web redaktør. Han                              godskrives kr 2000,- for denne jobben i 2023. Beskjed gitt til Jan Ole                               Dalene er to ganger, men han har ikke gitt noen tilbakemelding.

 

Status nå: JS oppdaterer web siden etter behov/ordre fra styret. Web siden                        fremstår som oppdatert nå. Vi må bytte noen bilder her og der.

 

Sak 20:            Ref Arendal historielag, se tekst.

 

( Vil foreslå at møtet holdes hos ASF, bytte til mars ??)

 

Takk for hyggelig telefonprat og melding.

Arendal historielag vil gjerne ha et foredrag om Arendal sjømannsforening                      i jubileumsåret deres neste år. Organisasjonens start, utvikling og                                       betydning og utvikling innen yrket, som lokalisering av                                                   mønstringskontorer.

 

Vi holder på med å sette opp program for høsten og neste vår, og håper                            onsdag 17. april kan passe for dere. Hvis det er vanskelig, kan vi prøve å                          bytte til en annen måned. Vi har møtene våre i det gamle rådhuset og                              starter kl 19.00

 

Vennlig hilsen

 

Ellen Ledaal Gjertsen

 

Arendal historielag.

 

Sak 21:            Bytte kontaktperson ASF/ØABV – Ut Kåre Knutsen – inn Ole Chr                                   Kjenes og LHP samt TKS.

Skjema oversendt ØABV ved Anita Odberg.

 

Likeledes må kontaktliste hos Josephsen Bilberging oppdateres.

 

Sak 21 holdes åpen.

 

Sak 22:            På tampen. Kåre Flokenes vil ut av dugnadsgjengen.

TKS mener vi bør kutt ut annonser i avisa og heller legge den ut på                                  hjemmesiden. Dette flagges på Medlemsmøtet 11/10-23

 

Neste styremøte 6/11-23 kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1845.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                               Sekretær